Hotărârea nr. 427/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea D.A.L.I. D.T.A.C. a indicatorilor tehnico – economici a proiectului tehnic de execuție precum și a devizelor generale pentru 5 terenuri de sport aferente următoarelor instituții școlare: Școala gimnazială “Ștefan Bârsănescu” Colegiul tehnic “I.C.Ștefănescu” Liceul Economic de Turism Școala gimnazială “Alecu Russo” și Școala gimnazială „Gh. I .Brătianu”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea D.A.L.I., D.T.A.C., a indicatorilor tehnico - economici, a proiectului tehnic de execuție, precum și a devizelor generale pentru 5 terenuri de sport aferente următoarelor instituții școlare: Școala gimnazială “Ștefan Bârsănescu”; Colegiul tehnic “I.C.Ștefănescu”; Liceul Economic de Turism;

Școala gimnazială “Alecu Russo” și Școala gimnazială „Gh. I .Brătianu”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.11.2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 123006/12.11.2019 întocmit de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 126336/20.11.2019;

Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă documentațiile tehnico-economice pentru 5 terenuri de sport aferente următoarelor instituții școlare: Școala gimnazială “Ștefan Bârsănescu”, Colegiul tehnic “I.C.Ștefănescu”, Liceul Economic de Turism, Școala gimnazială “Alecu Russo” și Școala gimnazială „Gh.I.Brătianu”.

Art. 2. Se aprobă Devizele Generale, pentru 5 terenuri de sport aferente următoarelor instituții școlare în valoare totala de 2.494.974,24 lei,fără TVA


(2.969.019,34 lei cu TVA), din care C+M= cu TVA) astfel:

Școala gimnazială “Ștefan Bârsănescu” Colegiul tehnic “I.C.Ștefănescu”

Liceul Economic de Turism

Școala gimnazială “Alecu Russo” și Școala gimnazială „Gh.I.Brătianu” conform Anexei 1.


.201.114,24 lei fără TVA (2.619.325,95 lei

578.774,95 lei fără TVA

430.802,09 lei fără TVA

562.075,98 lei fără TVA

436.615,05 lei fără TVA

486.706,17 lei fără TVA


Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Generale Tehnice și Investiții; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcția Generală Tehnică și Investiții; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Paul Corneliu Boisteanu Consilier local,

Nr. 427 din 29 noiembrie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

OBIECTIV:


Beneficiar:

Proiectant:


Executant:AMENAJARE TEREN DE SPORT(MONTARE GAZON SINTETIC SI ÎMPREJMUIRE)- ȘCOALA GIMNAZIALA GH.I. BRATIANU. E5UGE T LOCAL

MUNICIPIUL IAȘI


DEVIZUL GENERAL


Anexa Nr. 7


al obiectivului de investiții


AMENAJARE TEREN DE SPORT (MONTARE GAZON SINTETIC SI IMPREJMUIRE)-

SCOALA GIMNAZIALA GH.I. BRATIAMU. BUGET LOCAL


Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

J

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesa

re obiectivului de

0.00

investiții

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

J

3.5

Proiectare

6,715.00

1,275.85

7,990.85

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

1,715.00

325.85

2,040.85

|

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

O.OOj

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

5,000.00

950.00

5,950.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

0.00

0.00

0.00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00
Pag 2

DEVIZUL GENERAL: AMENAJARE TEREN DE SPORT (MONTARE GAZON SINTETIC SI ÎMPREJMUIRE)- ȘCOALA GIMNAZIALA Gl LI. BRATIANU. BUGET LOCAL

1

2

3

4

5

3.8.1.2

pentru participai ea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Constiuctii

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigentie de șantier

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 3

6,715.00

1,275.85

7,990.85

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

437,060.17

83,041.42

520,101.59

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

49,646.00

9,432.74

59,078.74

4.3.1.1

[0005.1] ECHIPAMENTE SI DOIARI

49,640.00

9,432.74

59,078.74

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

486,706.17

92,474.16

579,180.33

CAPITOL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

4,807.66

0.00

4,807.66.

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00.

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

2,185.30

0.00

2,185.30

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

437.06

0.00

437.06

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

2,185.30

0.00

2,185.30

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

21,853.01

4,152.07

26,005.08

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0 r

TOTAL CAPITOL 5

26,660.67

4,152.07

30,812.74

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1    ț Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

520,081.84

97,902.08

617,983.92

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

437,060.17

83,041.42

520,101.59

1 euro = 4.74 lei, curs la data de 20/09/2019


Raport generat cu ISOP , www.devizc.ro, e-mail: contact@intcrsoft.ro, tel.: 0236 47

Amexa. 4

Pag 1

OBIECTIV:         AMENAJARE TEREN DE SPORT "LICEUL

ECONOMIC DE TURISM" (MONTARE GAZON

SINTETIC SI ÎMPREJMUIRE)

TRUST AVB

Beneficiar:           MUNICIPIUL IAȘI

Proiectant:           S.C. TRUST AVB S.R.L.

Proiect:

nr:

Executant:

Planșa:

nr:

Faza:

DEVIZUL GENERAL

Anexa Nr, 7

al obiectivului de investiții

AMENAJARE TEREN DE SPORT "LICEUL ECONOMIC DE TURISM" (MONTARE GAZON

SINTETIC SI ÎMPREJMUIRE)

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

6,715.00

1,275.85

7,990.85

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor

1,715.00

325.85

2,040.85

de intervenții si deviz general

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii

0.00

0.00

0.00

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a

0.00

0.00

0.00

detaliilor de execuție

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

5,000.00

950.00

5,950.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

0.00

0.00

0.00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

|

“1

Pag 2

DEVIZUL GENERAL: AMENAJARE TEREN DE SPORT "LICEUL ECONOMIC DE TURISM" (MONTARE GAZON SINTETIC SI ÎMPREJMUIRE)

1

2

3

4

5

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigentie de șantier

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 3

6,715.00

1,275.85

7,990.85

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

489,787.98

93,059.71

582,847.69

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

72,288.00

13,734.72

86,022.72

4.3.1.1

[0003.1] ECHIPAMENTE SI DOTĂRI

72,288.00

13,734.72

86,022.72

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

562,075.98

106,794.43

668,870.41

CAPITOL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5,387.67

0.00

5,387.67

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

2,448.94

0.00

2,448.94

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

489.79

0.00

489.79

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

2,448.94

0.00

2,448.94

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

24,489.40

4,652.99

29,142.39

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

29,877.07

4,652.99

34,530.06

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

598,668.05

112,723.27

711,391.32

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

489,787.98

93,059.71

582,847.69

1 euro

= 4.74 lei, curs la data de 20/09/2019

s.c.

ing

PROIECTANT, '

TRUST AVB S.R.L

. Arnire Consțâniin

MB]

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: contact@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

.......

âncxa 4

T

Pag 1

OBIECTIV:         AMENAJARE TEREN DE SPORT (MONTARE GAZON

SINTETIC SI ÎMPREJMUIRE) ȘCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO

Beneficiar          MUNICIPIUL IAȘI

TRUST AVB

Proiectant:           S.C. TRUST AVB S.R.L.                                  Proiect-                                 nr

Executant:                              _   ...... .......... Planșa:                                     nr:

Faza:

DEVIZUL GENERAL                          Anexa Nr- 7

al obiectivului de investiții

AMENAJARE TEREN DE SPORT (MONTARE GAZON SINTETIC SI ÎMPREJMUIRE)

ȘCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

Ici

Ici

Ici

1

2

3

4

5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

...................-............................................................................................................ .....................................................................

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00|

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la                            0.00

starea inițiala

0.00

0.00,

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

........................... ..

0.00

0.00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

I

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

6,715.00

1,275.85

7,990.85

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

1,715.00

325.85

2,040.85

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

5,000.00

950.00

5,950.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

0.00

0.00

0.00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

DEVIZUL GENERAL: AMENAJARE TEREN DE SPORT (MONTARE GAZON SINTETIC SI ÎMPREJMUIRE) ȘCOALA GIMNAZIALAALECU RUSSO1

2

3

4

5

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigentie de șantier

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 3

6,715.00

1,275.85

7,990.85

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

386,969.05

73,524.11

460,493.16

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

49,646.00

9,432.74

59,078.74

4.3.1.1

[0001.1] ECHIPAMENTE SI DOTĂRI

49,646.00

9,432.74

59,078.74

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

436,615.05

82,956.85

519,571.90

CAPITOL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

4,256.67

0.00

4,256.67

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

1,934.85

0.00

1,934.85

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

386.97

0.00

.........

386.97

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1,934.85

0.00

1,934.85

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

19,348.45

3,676.21

23,024.66

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0

TOTAL CAPITOL 5

23,605.12

3,676.21

27,281.^

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

466,935.17

87,908.91

554,844.08

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

386,969.05

73,524.11

460,493.16


1 euro = 4.74 lei, curs la data de 20/09/2019


Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: contact@intersoft.ro, tel.:I

n

Pag 1

OBIECTIV:        AMENAJARE TEREN DE SPORT ȘCOALA

GIMNAZIALA "ȘTEFAN BARSANESCU NR. 15 IAȘI" (MONTARE GAZON SINTETIC SI IMPREJMUIRE) Rl IRFT 1 (ICAI

TRUST AVB

Beneficiar:           MUNICIPIUL IAȘI                                         Proiect:                                   nr:

Proiectant:           S.C. TRUST AVB S.R.L.                                 Planșa:                                 nr:

Executant:                                                                      Faza-

DEVIZUL GENERAL                          Anexa Nr- 7

al obiectivului de investiții

AMENAJARE TEREN DE SPORT ȘCOALA GIMNAZIALA "ȘTEFAN BARSANESCU NR. 15 IAȘI" (MONTARE GAZON SINTETIC SI ÎMPREJMUIRE) BUGET LOCAL

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

6,715.00

1,275.85

7,990.85

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

1,715.00

325.85

2,040.85

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

5,000.00

950.00

5,950.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

0.00

0.00

0.00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

Pag 2

DEVIZUL GENERAL: AMENAJARE TEREN DE SPORT ȘCOALA GIMNAZIALA "ȘTEFAN BARSANESCU NR. 15 IAȘI" (MONTARE GAZON SINTETIC SI ÎMPREJMUIRE) BUGET LOCAL

1

2

3

4

5

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigentie de șantier

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 3

6,715.00

1,275.85

7,990.85

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

506,140.95

96,166.78

602,307.73

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

72,634.00

13,800.46

86,434.46

4.3.1.1

[0004.1] ECHIPAMENTE SI DOTĂRI

72,634.00

13,800.46

86,434.46

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

578,774.95

109,967.24

688,742.19

CAPITOL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5,567.54

0.00

5,567.54

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

2,530.70

0.00

2,530.70

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

506.14

0.00

506.14

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

2,530.70

0.00

2,530.70

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

25,307.05

4,808.34

30,115.39

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

30,874.59

4,808.34

35,682.93

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

616,364.54

116,051.43

732,415.97

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

506,140.95

96,166.78

602,307.73

1 euro

= 4.74 lei, curs la data de 20/09/2019

PROlȘ&TĂNTv

/    s.c. tru/tw&r.l

/ to               tijs/pA-71

\      mg

Arhite C^hștantin

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: contact@intersoft.ro, tel.: 023S 477.007

^4,

A mc* a. 4.

I

Pagi

OBIECTIV:         AMENAJARE TEREN DE SPORT "COLEGIUL

TEHNIC I.C. STEFANESCU" (MONTARE GAZON SINTETIC SI ÎMPREJMUIRE) BUGET LOCAL

Rpnpficiar-            MUNICIPII 11 IAȘI

TRUST AVB

Proiectant:           S.C. TRUST AVB S.R.L.                                  Proiect:                                 nr

Executant:                                                                      Planșa:                                   nr:

Faza:

DEVIZUL GENERAL                          Anexa Nr-7

al obiectivului de investiții

AMENAJARE TEREN DE SPORT "COLEGIUL TEHNIC I.C. STEFANESCU" (MONTARE

GAZON SINTETIC SI ÎMPREJMUIRE) BUGET LOCAL

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

6,715.00

1,275.85

7,990.85

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

1,715.00

325.85

2,040.85

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

5,000.00

950.00

5,950.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

0.00

0.00

0.00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00I .........I.......................................................... I        ~

DEVIZUL GENERAL: AMENAJARE TEREN DE SPORT "COLEGIUL TEHNIC I.C. STEFANESCU (MONTARE GAZON SINTETIC SI ÎMPREJMUIRE) BUGET LOCAL

1

2

3

4

5

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigentie de șantier

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 3

6,715.00

1,275.85

7,990.85

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

381,156.09

72,419.66

453,575.75

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

49,646.00

9,432.74

59,078.74

4.3.1.1

[0002.1] ECHIPAMENTE SI DOTĂRI

49,646.00

9,432.74

59,078.74

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

430,802.09

81,852.40

512,654.49

CAPITOL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier                                                              0.00

0.00

0.00

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

4,192.72

0.00

4,192.72

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

1,905.78

0.00

1,905.78

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

381.16

0.00

381.16

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1,905.78

0.00

1,905.78

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

19,057.80

3,620.98

22,678.78

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

23,250.52

3,620.98

26,871.50

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

460,767.61

86,749.23

547,516.84

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

381,156.09

72,419.66

453,575.75

■—

1 euro = 4.74 lei, curs la data de 20/09/2019                                                                            \

S d

ing

raRdlE^ANT,        \

dlntocmit

Raport generat cu ISDP .www.devize.ro, e-mail: contact@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007   ]         ga