Hotărârea nr. 426/2019

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 1 – Tarife pentru serviciul public de intretinere administrare si exploatare a pietelor targurilor bazarului si talciocului practicate de catre S.C. Ecopiata S.A. din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 323 din 29.08.2017


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 1 - Tarife pentru serviciul public de intretinere , administrare si exploatare a pietelor, targurilor, bazarului si talciocului , practicate de catre S.C. Ecopiata S.A. din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 323 din 29.08.2017

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.11.2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere H.C.L. nr. 261/2010 de infiintare a S.C. Ecopiata S.A.;

Având în vedere H.C.L. nr. 229/30.05.2018 privind preluarea din exploatarea SC Ecopiața SA a imobilului (construcție și teren aferent) - Hotel Municipal;

Având în vedere H.C.L. nr. 519 / 29 noiembrie 2017 privind trecerea din exploatarea S.C. Ecopiata S.A. a pietelor agroalimentare Tătărași Sud și Podul de Piatră.

Având în vedere Ordonanța de Guvern nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Având în vedere H.C.L. nr 306/2010 privind delegarea gestiunii pentru serviciul public de întretinere, administrare și exploatare a piețelor, târgurilor, oborului, bazarului, talciocului și Hotelului Municipal din Municipiul Iași, societății comerciale Ecopiata SA;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 126448/20.11.2019 întocmit de către S.C. ECOPIAȚA S.A.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 - Tarife, pentru serviciul public de intretinere, administrare si exploatare a pietelor, targurilor, bazarului si talciocului , practicate de catre S.C. Ecopiata S.A. din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 323 din 29.08.2017, ce constituie parte intergrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; S.C. Ecopiața S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de S.C. Ecopiața S.A..

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu                   Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 426 din 29 noiembrie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

S.C. ECOPIAȚA S.A. IAȘI

Anexa 1- TARIFE ,

pentru serviciul public de intretinere, administrare si exploatare a piețelor, târgurilor, bazar, talcioc

Nr. crt.

DENUMIRE TARIF

Tarif propus (inclusiv TVA)

1.

 • a) Tarif utilizare tarabă în piețele Alexandru cel Bun, Nicolina, Sudului (CUG), Hala Centrală, Independenței, Păcurari.

 • b) Tarif utilizare tarabă în piețele Dacia

a). 25,00 lei/zi/tarabă

b). 20,00 lei/zi/tarabă

2.

 • a) Tarif pentru comercializare flori.

 • b) Tarif pentru comercializare ouă din frigetă.

 • c) Tarif utilizare platou în piețe (inclusiv hală C.U.G.), piețe volante, târguri (amplasarea de măsuțe pliante în vederea comercializării sacoșelor și pungilor din plastic, sacilor de rafie, și produse asimilate, brazi, etc).

a).-b). 7,00 lei/mp/zi

c). 5,00 lei/mp/zi

3.

Tarif utilizare tarabă lactate .

30,00 lei/zi/tarabă

4.

Tarif utilizare vitrină frigorifică lactate.

50,00 lei/zi/vitrină frigorifică

5.

 • a) Tarif utilizare boxă, în piețele Alexandru cel Bun, Nicolina, Sudului (CUG) pentru mărfuri cu volum mare (inclusiv brazi).

 • b) Tarif utilizare boxă, în piețele Alexandru cel Bun, Nicolina, Sudului (CUG) pentru material săditor

a).50,00 lei/zi/boxă

b). 25,00 lei/zi/boxă

6.

 • a) Tarif utilizare boxă, în piețele Dacia, Hala Centrală, pentru mărfuri cu volum mare (inclusiv brazi ).

 • b) Tarif utilizare boxă, în piețele Dacia, Hala Centrală, pentru material săditor.

a).25,00 lei/zi/boxă

b).15,00 lei/zi/boxă

7.

Tarif închiriere cântare, cantare electronice.

10,00 lei/zi/buc

8.

a) Tarif acces grup sanitar / abonament.

1,00 leu/persoana

40 lei/persoană/lună

b) Tarif acces persoane în talcioc.

*Pentru intrarea persoanelor în târguri se poate acorda gratuitate cu aprobarea Consiliului de Administrație

2,00 lei/persoană

9.

Tarif pentru desfacere produse agroalimentare direct din autovehicule :

a) Autovehicul -până în 1.000 kg marfă

70 lei/zi/autovehicul

b) Autovehicul -de la 1.000 până la 3.500 kg marfă

100 lei/zi/autovehicul

c) Autovehicul -de la 3.500 până la 10,000 kg marfă

120 lei/zi/autovehicul

d) Autovehicul - peste 10,000 kg marfă

300 lei/zi/autovehicul

10.

Tarif pentru comercializarea / sacrificare miei :

a) miei în carcasă.

10,00 lei/bucata

b) sacrificare miei

15,00 lei/bucata

S.C. ECOPIAȚA S.A. IAȘI

Anexa 1- TARIFE ,

pentru serviciul public de intretinere, administrare si exploatare a piețelor, târgurilor, bazar, talcioc

11.

Tarif pentru mijloace de transport expuse spre vânzare, pentru fiecare mijloc de transport astfel :

a) Autoturisme

20,00 lei/auto/zi duminica

10,00 lei/auto/zi de luni-sâmbătă

50,00 lei abonament 6 zile (luni-sâmbătă)

200,00 lei abonament lunar 1-5 masini

180,00 lei abonament lunar 6

10 masini

150,00 lei abonament lunar-peste 10 masini

b) Autoutilitare

30,00 lei/auto/zi duminica 15,00 lei/auto/zi luni- sâmbătă

70,00 lei abonament 6 zile (luni-sâmbătă) 300,00 lei abonament lunar

c) Biciclete, motorete, scutere, motociclete cu sau fără ataș,

5,00 lei/mijloc de transport

d) alte mijloace de transport cu tracțiune mecanică inclusiv remorca

7,00 lei / mijloc de transport

* Pentru tarifele prevăzute la pct. 11 lit. a, b și c se poate practica o reducere de pana la 50 % cu aprobarea Consiliului de Administrație

12.

Tarif pentru desfacerea materialelor lemnoase, de construcții și produse finite în târguri, astfel :

a) Cherestele răși n o ase (g ri n d ă , scândură, dulap, margine)

30 lei / mc

b) Căpriori rășinoase

20 lei / mc

c) Produse finite

8,00 lei / mp / lună

d) Mobilier.

2,50 lei / mp / zi

13.

Tarif pentru desfacerea produselor în Bazar, de fiecare metru pătrat ocupat, pe bază de contract.

50,00 lei/mp/lună

14.

 • a) Tarif utilizare loc vânzare talcioc și târguri

 • b) Tarif utilizare loc vânzare talcioc și târguri din autoturisme

 • a) . 7,00 lei/loc vanzare/zi

 • b) . 14,00 lei/ loc vanzare/ zi

15.

Tarif pentru comercializarea animalelor de companie, a păsărilor și a peștilor exotici și a accesoriilor :

a) Câini de rasă, acvariu cu pești, colivie cu păsări exotice

4,00 lei/buc

b) Pisici de rasă, nutrii, iepuri, păsări de curte, pui de o zi - pentru fiecare 10 pui

3,00 lei/buc

c) Tarif comercializare colivie goală, acvariu gol

1,00 lei/buc

16.

Tarif pentru depozitare în magazii, pentru fiecare sac sau ladă.

2,00 lei/zi/buc

S.C. ECOPIAȚA S.A. IAȘI

Anexa 1- TARIFE ,

pentru serviciul public de intretinere, administrare si exploatare a piețelor, târgurilor, bazar, talcioc

17.

Tarif parcare / abonament parcare.

2 lei/ora /

Abonament 100 lei/lună

18.

Tarif salubrizare

5 lei/zi

19.

a) Tarif rezervare tarabă sau loc de vânzare max. 5 mp

150 lei/rezervare tarabă/lună

b) Tarif rezervare boxă pentru comercializare produse de sezon sau loc vânzare peste 5 mp

250 lei/rezervare boxă/lună

Nr. crt.

DENUMIRE TARIF

Tarif propus (exclusiv TVA)

1.

Tarif folosință terenuri și spații comerciale situate în piețele agroalimentare, Bazar, târguri, pentru care sunt încheiate contracte sau acte adiționale.

Valoarea contractului care poate fi indexată cu indicele de inflație sau prin H.C.L., la care se adaugă T.V.A.

2.

Tarif folosință terenuri :

 • a) Situate în incinta piețelor agroalimentare Nicolina, Independenței, Alexandru cel Bun, Bazar, Sudului(CUG), Hala Centrală, supuse licitațiilor.

 • b) Situate în incinta piețelor agroalimentare Dacia, Păcurari, Târg de Cherestea, Târg de mașini, supuse licitațiilor.

Valoare pornire licitație:

 • a) 25,00 lei/mp/luna la care se adaugă T.V.A.

 • b) 15,00 lei/mp/lună la care se adaugă T.V.A.

3.

Tarif folosință spații comerciale :

 • a) Situate în incinta piețelor agroalimentare Nicolina, Independenței, Alexandru cel Bun, Sudului(CUG), Hala Centrală, supuse licitațiilor.

 • b) Situate în incinta piețelor agroalimentare Dacia, Păcurari, Târg de Cherestea, Târg de mașini, supuse licitațiilor

Valoare pornire licitație:

 • a) 30,00 lei/mp/luna la care se adaugă T.V.A. si 25,00 lei/mp/luna la care se adauga T.V.A. pentru spatiile comerciale cu suprafete mai mari de 100 mp.

 • b) 25,00 lei/mp/luna la care se adaugă T.V.A.

Presedinte de Sedinta Paul Corneliu Boisteanu