Hotărârea nr. 425/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării prețului de producere a energiei termice furnizată populației prin sisteme centralizate conform Deciziei ANRE nr. 53/25.07.2019

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării prețului de producere a energiei termice furnizată populației prin sisteme centralizate conform Deciziei ANRE nr. 53/25.07.2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.11.2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Contractului de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare - în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012, modificat și completat prin acte adiționale;

Având în vedere HCL nr. 57/06.03.2017 prin care s-a aprobat Actul Adițional nr.10 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 11275 /17.10.2019, întocmit de către Serviciul Eficiență Energetică și Utilități Publice din cadrul Direcției Tehnice și Servicii Comunitare;

Având în vedere avizul A.N.R.E. nr. 53 din data de 25.07.2019 privind prețurile pentru energia termică produsă în cogenerare și livrată în rețelele de transport al energiei termice de societatea Veolia Energie Iași SA;

Având în vedere avizul A.N.R.S.C. nr. 2274741 din data de 11.12.2014 privind modificarea prețurilor de producere, distribuție și furnizare a energiei termice produse în Centralele Termice de cvartal pe bază de gaze naturale, a tarifelor locale de transport și furnizare a energiei termice produse în cogenerare și a tarifelor locale de distribuție și furnizare a energiei termice produse în cogenerare pentru municipiul Iași, de către SC Veolia Energie Iași SA;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.

24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba prețurile locale ale energiei termice destinată consumatorilor casnici conform Avizului ANRE nr.53/25.07.2019, după cum urmează:

a) prețul pentru energia termică produsă în cogenerare este de 202,24 lei/Gcal fără TVA, respectiv 240,67 lei/Gcal cu TVA;

  • b) prețul energiei termice pentru utilizatorii serviciului public de alimentare cu energie termică racordați la rețeaua de transport (”Preț utilizatori Transport casnici”) este 251,77 lei/Gcal fără TVA, respectiv 299,61lei/Gcal cu TVA.

  • c) prețul energiei termice pentru utilizatorii serviciului public de alimentare cu energie termică racordați la rețeaua de distribuție (”Preț utilizatori

Distribuție casnici”) este 323,52 lei/Gcal fără TVA, respectiv 384,99 lei/Gcal cu TVA.

Art.2. Se aproba prețurile locale ale energiei termice destinată consumatorilor noncasnici conform Avizului ANRE nr. 53/25.07.2019, după cum urmează:

  • a) prețul pentru energia termică produsă în cogenerare conform Avizului ANRE nr.53/2019 este de 203,27 lei/Gcal fără TVA, respectiv 241,89 lei/Gcal cu TVA;

  • b) prețul energiei termice pentru utilizatorii serviciului public de alimentare cu energie termică racordați la rețeaua de transport este 252,80 lei/Gcal fără TVA, respectiv 300,83 lei/Gcal cu TVA.

  • c) prețul energiei termice pentru utilizatorii serviciului public de alimentare cu energie termică racordați la rețeaua de distribuție este 324,45 lei/Gcal fără TVA, respectiv 386,10 lei/Gcal cu TVA.

Art. 3. Se menține prețul local pentru energia termică facturată populației de 206,21 lei/Gcal fără TVA, respectiv 245,39 lei/Gcal cu TVA.

Art. 4. Se mențin tarifele locale pentru serviciile de transport, distributie si furnizarea energiei termice pentru populatie prin sistem centralizat, conform Avizului A.N.R.S.C. nr.227741 din 11.12.2014.

Art. 5. Se menține prețul de 333,89 lei/Gcal fără TVA, pentru activitatea de producere a energiei termice pe bază de gaze naturale produsă în centralele termice de cvartal și pentru serviciile de distributie si furnizarea energiei termice sub formă de apă fierbinte conform Avizului A.N.R.S.C. nr. 227741/11.12.2014.

Art. 6. Se aprobă diferența dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației în cuantum de 117,31 lei/Gcal fără TVA, respectiv de 139,60 lei/Gcal cu TVA, diferență suportată din bugetul local.

Art. 7. Începand cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziție contrară își încetează aplicabilitatea.

Art. 8. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Veolia Energie Romania SA, S.C. Veolia Energie Iași S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 9. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Veolia Energie Romania SA și S.C. Veolia Energie Iași S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu                   Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 425 din 29 noiembrie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

14

Împotrivă

0

Abțineri

8