Hotărârea nr. 424/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii respectiv stabilirii tarifelor pentru activitatea de colectare separata transport separat si depozitarea deseurilor municipale si a deseurilor similiare provenite din activitati comerciale din industrie si institutii inclusiv fractii colectate separate precum si aprobarea modificarii respectiv stabilirii tarifelor pentru utilajele folosite in activitatile serviciului de salubrizare servicii care fac obiectul contractului de concesiune prin incredintare directa a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iasi nr. 90979/05.12.2007


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificarii, respectiv stabilirii, tarifelor pentru activitatea de colectare separata, transport separat si depozitarea deseurilor municipale si a deseurilor similiare provenite din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separate, precum si aprobarea modificarii, respectiv stabilirii, tarifelor pentru utilajele folosite in activitatile serviciului de salubrizare, servicii care fac obiectul contractului de concesiune prin incredintare directa a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iasi nr. 90979/05.12.2007

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.11.2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 106699/02.10.2019 întocmit de către Direcția Tehnica si Servicii Comunitare;

Având în vedere memoriul justificativ elaborat de Societatea Salubris SA;

Având în vedere prevederile Legii nr.51/2006- privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.101/2006- privind serviciile de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor -republicata cu modificarile și completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu aprobată prin Legea nr.105/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificari și completari ulterioare;

Având în vedere Normele Metodologice din 9 iulie 2007 de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, aprobat prin ORDIN nr.109/2007;

Având în vedere H.C.L. nr. 491/2007- privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iași, Societății Salubris S.A.;

Având în vedere Regulamentul Serviciului de Salubrizare aferent Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Iași, revizuit, aprobat prin H.C.L. nr.73/28.02.2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba modificarea, respectiv stabilirea tarifelor pentru activitatea de colectare separata, transport separat si depozitarea deseurilor municipale si a deseurilor similiare provenite din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separate, conform Anexei 1 si Anexei 2 ce constituie parte integranta a prezentei hotărâri.

Art. 2. Tariful pentru „colectarea separată, transportul separat și depozitarea deșeurilor municipale, inclusiv fracții colectate separat, fară a aduce atingere fluxului de deșeuri si de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori - persoane asociate”, prevăzut in Anexa 1, pct. 1.b, la prezenta hotarare se va aplica urmatoarelor categorii de beneficiari:

  • -  Beneficiari care au în dotare recipienți (proprii sau furnizați de operatorul de salubritate), pentru depozitarea deșeurilor municipale (pe care le predau operatorului de salubritate) și care asigură precolectarea separată a deșeurilor pe doua fluxuri: flux deșeuri reciclabile si flux deșeuri altele decat cele reciclabile.

  • -  Beneficiarii care predau spre valorificare, la centrele de colectare ale operatorului de salubritate o cantitate de cel putin 6 kg/persoană/luna de deșeuri reciclabile (de hârtie, metal, plastic și/sau sticlă).

Art. 3. Tariful pentru „colectarea separată, transportul separat și depozitarea deșeurilor municipale, inclusiv fracții colectate separat, fară a aduce atingere fluxului de deșeuri si de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori - gospodarii individuale”, prevăzut in Anexa 1, pct. 2.b, la prezenta hotarare se va aplica urmatoarelor categorii de beneficiari:

  • -  Beneficiari care au în dotare recipienți (proprii sau furnizați de operatorul de salubritate), pentru depozitarea deșeurilor municipale (pe care le predau operatorului de salubritate) și care asigură precolectarea separată a deșeurilor pe doua fluxuri: flux deșeuri reciclabile si flux deșeuri altele decat cele reciclabile.

Art. 4. Tariful pentru „colectarea separată, transportul separat și depozitarea deșeurilor municipale, inclusiv fracții colectate separat, fară a aduce atingere fluxului de deșeuri si de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori - gospodarii individuale, persoane asociate”, prevăzut in Anexa 1, pct. 2.c, la prezenta hotarare se va aplica in cazul beneficiarilor care genereaza o cantitate mai mare de deseuri menajere predate in amestec decat cele luate in calcul la stabilirea tarifelor, si se va aplica pentru volumul de deseu generat suplimentar.

Art. 5. Tariful pentru „colectarea separată, transportul separat si depozitarea deșeurilor municipale si similare provenite din activități comerciale din industrie si institutii, inclusiv fracții colectate separat, fară a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori - persoane juridice (agenti economici, institutii publice), persoane fizice autorizate, cabinete avocatura, cabinete notariale, cabinete medicale, alte persoane fizice cu activități independente asimilate agenților economici », prevazut in Anexa 1, pct. 3.b, la prezenta hotarare se va aplica urmatoarelor categorii de beneficiari:

- Beneficiari care au in dotare recipienți (proprii sau furnizați de operatorul de salubritate), pentru depozitarea deșeurilor municipale (pe care le predau operatorului de salubritate) și care asigură precolectarea separată a deșeurilor pe doua fluxuri: flux deșeuri reciclabile și flux deșeuri altele decat cele reciclabile.

- Beneficiari care predau spre valorificare, la centrele de colectare ale operatorului de salubritate o cantitate de cel putin 44,5 kg de deșeuri reciclabile (hârtie, metal, plastic și/sau sticlă), pentru fiecare m3 de deșeu municipal similar, confirmat sau contractat.

Art. 6. Se aproba modificarea, respectiv stabilirea, tarifelor pentru utilajele folosite in activitatile serviciului de salubrizare, servicii care fac obiectul contractului de concesiune prin incredintare directa a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iasi nr. 90979/05.12.2007, conform Anexei 3 ce constituie parte integranta a prezentei hotărâri.

Art. 7. Tarifele aprobate prin prezenta hotărâre intră in vigoare începând cu data de 01.01.2020.

Art. 8. (1) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarâri își înceteaza aplicabilitatea tarifele prevăzute Anexa 1 la H.C.L. nr. 552 din 20.12.2018, respectiv Anexa 2 la H.C.L. nr.369 din 31.08.2018.

(2) Celelalte prevederi din H.C.L. nr. 552 din 20.12.2018 raman neschimbate.

Art. 9. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; S.C. Salubris S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 10. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale si S.C. Salubris S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu                   Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 424 din 29 noiembrie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

6

Anexa 1 H.C.L. nr. 424/29.11.2019 privind aprobarea modificarii, respectiv stabilirii, tarifelor pentru activitatea de colectare separata, transport separat si depozitarea deseurilor municipale si a deseurilor similiare provenite din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separate, precum si aprobarea modificarii, respectiv stabilirii, tarifelor pentru utilajele folosite in activitatile serviciului de salubrizare, servicii care fac obiectul contractului de concesiune prin incredintare directa a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iasi nr. 90979/05.12.2007

TABEL CENTRALIZATOR

tarife propuse pentru activitatea de colectare separata, transport separat și depozitarea deșeurilor municipale si a deseurilor provenite din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori practicate de societatea Salubris SA

Nr. crt.

Denumire tarif

Unitatea de masura

Tarif actual (fara TVA)

Tarif actual (cu TVA)

Tarif propus (fara TVA )

Tarif propus (cu TVA)

1.a

Colectarea separata, transportul separat si depozitarea deseurilor municipale, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori - persoane asociate

lei/ persoana/ luna

8,64

10,28

10,93

13,01

1.b

Colectarea separata, transportul separat si depozitarea deseurilor municipale, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori - persoane asociate

lei/ persoana/ luna

7,44

8,85

7,77

9,25

2.a

Colectarea separata, transportul separat si depozitarea deseurilor municipale fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori - gospodarii individuale

lei/

1 persoana/ gospodarie/ luna

12,26

14,59

15,20

18,09

lei/

2 persoane/ gospodarie/ luna

21,03

25,03

26,02

30,96

lei/

3 persoane/ gospodarie/ luna

28,91

34,40

35,71

42,49

lei/

4 persoane/ gospodarie/ luna

35,04

41,69

43,30

51,53

lei/

>4 persoane/ gospodarie/ luna

39,43

46,92

48,73

57,99

2.b

Colectarea separata, transportul separat si depozitarea deseurilor municipale, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori - gospodarii individuale

lei/

1 persoana/ gospodarie/ luna

10,84

12,90

11,48

13,66

lei/

2 persoane/ gospodarie/

18,66

22,20

19,80

23,56

luna

lei/

3 persoane/ gospodarie/ luna

25,70

30,58

27,30

32,49

lei/

4 persoane/ gospodarie/ luna

31,12

37,03

33,03

39,31

lei/

>4 persoane/ gospodarie/ luna

35,03

41,68

37,19

44,26

2.c

Colectarea separata, transportul separat si depozitarea deseurilor municipale fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori - gospodarii individuale, persoane asociate *

lei/mc

-

-

81,89

97,45

3.a

Colectarea separata, transportul separat si depozitarea deseurilor municipale provenite din activitati comerciale din industrie si institutii fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori - persoane juridice (agenti economici, institutii publice), persoane fizice autorizate, cabinete avocatura, cabinete notariale, cabinete medicale, alte persoane fizice cu activitati independente asimilate agentilor economici.

lei/mc

84,26

100,27

103,63

123,32

3.b

Colectarea separata, transportul separat si depozitarea deseurilor municipale provenite din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat , fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori - persoane juridice (agenti economici, institutii publice), persoane fizice autorizate, cabinete avocatura, cabinete notariale, cabinete medicale, alte persoane fizice cu activitati independente asimilate agentilor economici.

lei/mc

75,35

89,67

80,25

95,50

4

Colectarea, transportul si depozitarea in vederea valorificarii a deseurilor generate de activitati de constructii si/sau desfiintari, reamenajare a locuintelor si reabilitarea interioara si/sau exterioara a acestora

lei/mc

48,19

57,35

54,05

64,32

5

Depozitarea deseurilor municipale si a deseurilor similare provenite din activitati comerciale din industrie si institutii, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori

lei/mc

63,23

75,24

-

-

lei/tona

-

-

157,00

186,83

6

Depozitarea conforma in vederea valorificarii a deseurilor generate de activitati de constructii si/sau desfiintari, reamenajare a locuintelor si reabilitarea interioara si/sau exterioara a acestora

lei/mc

30,66

36,49

34,39

40,92

7

Colectarea separata, transportul separat, depozitarea si valorificarea deseurilor de echipamente electrice si electronice

lei/mc

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

8

Colectarea cadavrelor animalelor mari de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare

lei/kg

1,49

1,77

1,67

1,99

9

Colectarea cadavrelor animalelor mici de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare

lei/kg

3,50

4,17

3,93

4,67

10

Colectare, transport si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei

lei/mc

26,28

31,27

29,48

35,08

11

Colectarea separata, transportul separat si sortarea deseurilor reciclabile (hartie, metal, plastic si sticla) provenite de la utilizatorii casnici si non casnici

lei/mc

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

12

Serviciu optional de colectare si transport deseuri, cu exceptia celor menajere, depozitate in saci speciali de rafie cu volumul de 3 mc, pusi la dispozitie de operator

lei/buc

-

-

166,39

198,00

Nota:* Tariful prevazut la pct. 2.c va fi aplicat doar in cazul beneficiarilor care genereaza o cantitate mai mare de deseuri menajere predate in amestec decat cele luate in calcul la stabilirea tarifelor, si se va aplica pentru volumul de deseu generat suplimentar.

Presedinte de Sedinta Paul Corneliu Boisteanu, Consilier local

Anexa 2 HCL nr. 424/29.11.2019 privind aprobarea modificarii, respectiv stabilirii, tarifelor pentru activitatea de colectare separata, transport separat si depozitarea deseurilor municipale si a deseurilor similiare provenite din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separate, precum si aprobarea modificarii, respectiv stabilirii, tarifelor pentru utilajele folosite in activitatile serviciului de salubrizare, servicii care fac obiectul contractului de concesiune prin incredintare directa a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iasi nr. 90979/05.12.2007

Tarif distinct (Tr) propus pentru gestionarea deseurilor municipale prevazute la art. 17 alin (1) lit.a) din Legea nr. 211/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea stabilirii costului net care va fi plătit de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului pentru deșeurile de ambalaje din deseurile municipale

Denumire activitate

U.M.

Tarif, fara TVA

Tarif cu TVA

Gestionarea deșeurilor de hartie, metal, plastic si sticla din deseurile municipale

lei/tona

1092,44

1300,00

Nota: tariful nu va fi aplicat utilizatorilor casnici sau noncasnici

Presedinte de Sedinta Paul Corneliu Boisteanu, Consilier local

Anexa 3 H.C.L. nr. 424/29.11.2019

privind aprobarea modificarii, respectiv stabilirii, tarifelor pentru activitatea de colectare separata, transport separat si depozitarea deseurilor municipale si a deseurilor similiare provenite din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separate, precum si aprobarea modificarii, respectiv stabilirii, tarifelor pentru utilajele folosite in activitatile serviciului de salubrizare, servicii care fac obiectul contractului de concesiune prin incredintare directa a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iasi nr. 90979/05.12.2007

CENTRALIZATOR

tarife utilaje utilizate in activitatile serviciului de salubrizare, servicii care fac obiectul Contractului de concesiune prin încredințare directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iași nr.90979/05.12.2007, pentru anul 2020

Nr crt.

Denumire tarif utilaj

U/M

Tarif actual fara TVA

Tarif propus fara TVA

Tarif propus

TVA

19%

1

Autocisterna

Lei/ora

133,64

139,28

165,74

2

Stationare autocisterna

Lei/ora

101,76

105,40

125,43

3

Autovehicul special (tip MULTICAR, LADOG)

Lei/ora

162,13

173,85

206,88

4

Stationare autovehicul special ( tip MULTICAR, LADOG )

Lei/ora

117,25

144,00

171,36

5

Masina autopropulsata (NELFISK,HOLDER,BOSCHUNG)

Lei/ora

120,33

134,26

159,77

6

Stationare masina autopropulsata (NELFISK, HOLDER, BOSCHUNG)

Lei/ora

62,28

56,84

67,64

7

Incarcatator Frontal

Lei/ora

147,52

152,17

181,08

8

Stationare incarcator Frontal

Lei/ora

101,23

108,30

128,88

9

Automaturatoare MERCEDES

Lei/ora

151,98

162,37

193,22

10

Automaturatoare DAF

Lei/ora

206,64

225,78

268,68

11

Automaturatoare BUCHER

Lei/ora

-

213,16

253,66

12

Autovidanja

Lei/ora

96,43

105,62

125,69

13

Autobasculanta

Lei/ora

107,34

137,86

164,05

14

Stationare autobasculanta

Lei/ora

68,90

96,54

114,88

15

Autourism DACIA

Lei/ora

67,97

70,78

84,23

16

Stationare autourism DACIA

Lei/ora

53,84

54,88

65,31

17

Aspirator stradal GLUTTON

Lei/ora

38,56

47,02

55,95

18

Autospeciala curatare albie rauri

Lei/ora

327,64

389,89

19

Autosasiu cu structura pentru pulverizare vapori apa

Lei/ora

245,08

291,65

20

Autoutilitara cu platforma

Lei/ora

95,87

114,09

21

Stationare Autoutilitara cu platforma

Lei/ora

75,69

90,07

22

Triciclu Electric

Lei/ora

46,29

55,09

Presedinte de Sedinta Paul Corneliu Boisteanu Consilier local,