Hotărârea nr. 423/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării evenimentului “Gala Centenarului Filmului Romanesc” pe data de 18 decembrie 2019

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării evenimentului “Gala Centenarului Filmului

Romanesc” pe data de 18 decembrie 2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.11.2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 127515/22.11.2019 întocmit de Serviciul Coordonare Programe Culturale;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 127657/22.11.2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă organizarea evenimentului Gala Centenarului Filmului Românesc pe data de 18 decembrie 2019.

Art. 2. Cheltuielile pentru organizarea proiectului vor fi alocate cu respectare normelor legale incidente din bugetul local in suma de 45.000,00 lei din capitolul bugetar 67.50.00.20.01.30 - lașul în vremea primului război.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Coordonare Programe Culturale, Compartimentului Centenar, Ateneul Național Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Serviciul Coordonare Programe Culturale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu                   Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 423 din 29 noiembrie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0