Hotărârea nr. 422/2019

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2019


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.11.2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat, inregistrat sub nr. 129117/ 26.11.2019, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat, inregistrat sub nr. 129387/27.11.2019, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/2019 - privind bugetul de stat pentru anul 2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2019, conform

Anexei nr. 1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.1 (Sectiunea de functionare), Anexei nr. 1.2


(Secțiunea de dezvoltare) si Anexei nr. 1.2.1. b (Lista obiectivelor de investiții noi -activitatea proprie), după cum urmează:

1.1. Se suplimentează bugetul local astfel:


la venituri cu suma de


+ 6.005,92 mii lei


04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit


+ 6.000,00 mii lei


33.02.28 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații


și despăgubiri


+ 0,35 mii lei


34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru

36.02.14 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

39.02.07 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului


+ 2,58 mii lei

+ 0,99 mii lei


privat al unității administrativ-teritoriale


+ 2,00 mii lei


la cheltuieli cu suma de


51.02.20 Autoritati publice si actiuni externe - bunuri si servicii 51.02.71 Autoritati publice si actiuni externe - cheltuieli de capital 67.02.20 Cultura, recreere si religie - bunuri si servicii (S.C. Servicii Publice Iasi)

68.02.59 Asigurari si asistenta sociala - alte cheltuieli (Directia Crese)

70.02.20 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - bunuri si servicii 81.02.40 Combustibili si energie - subventii (S.C. Veolia S.A.) 84.02.40


Transporturi - subventii (S.C. Compania Transport Public


S.A.)

84.02.71


Transporturi - cheltuieli de capital


6.005,92 mii lei

+ 153,10 mii lei + 1,00 mii lei


+ 2.506,42 mii lei


+ 13,20 mii lei

+ 1,20 mii lei

+ 330,00 mii lei


+ 3.000,00 mii lei

+ 1,00 mii lei


1.2. Se aprobă virări de credite de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare, astfel:

51.02.10 Autoritati publice si acțiuni externe - cheltuieli de personal - 1.000,00 mii lei

54.02.51 Alte servicii publice generale - transferuri intre unitati ale administratiei publice (Directia Locala de Evidenta a Persoanelor Iasi) - 100,00 mii lei

61.02.51 Ordine publica si siguranta nationala - transferuri intre unitati

ale administratiei publice (Politia Locala Iasi)

  • - 550,00 mii lei

  • - 200,00 mii lei

  • - 175,00 mii lei


- 470,00 mii lei


- 1.740,00 mii lei


+ 160,00 mii lei


+ 2.075,00 mii lei


+ 2.000,00 mii lei


67.02.10 Cultura, recreere si religie - cheltuieli de personal

67.02.20 Cultura, recreere si religie - bunuri si servicii 67.02.51 Cultura, recreere si religie - transferuri intre unitati ale administratiei publice (Muzeul Municipal “Regina Maria” Iasi) 68.02.10 Asigurari si asistenta sociala - cheltuieli de personal (Directia de Asistenta Sociala Iasi) 51.02.20 Autoritati publice si actiuni externe - bunuri si servicii 70.02.20 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - bunuri si servicii 84.02.20 Transporturi - bunuri si servicii (S.C. Citadin S.A.)

Art. 2. Se diminuează bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 870,00 mii lei, conform Anexei nr. 2 (Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii) si Anexei nr. 2.1 (Secțiunea de funcționare), astfel:

  • •  la venituri în sumă de    - 870,00 mii lei

  • •  la cheltuieli în sumă de   - 870,00 mii lei

Art. 3. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 3 (Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2019).

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iasi; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Exploatare Patrimoniu și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică si Finanțe Publice Locale, Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare si Direcția Exploatare Patrimoniu.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Paul Corneliu Boisteanu Consilier local,

Nr. 422 din 29 noiembrie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0