Hotărârea nr. 42/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adițional nr. 12 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producţie,transport,distribuţie şi furnizare în Municipiul Iaşi nr. 61634/06.07.2012


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului Adițional nr. 12 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.02.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Contractului de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare - în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012, modificat și completat prin acte adiționale ;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 18825 din 20.02.2019, întocmit de către Serviciul Eficiență Energetică și Utilități Publice din cadrul Direcției Tehnice și Servicii Comunitare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Actul Adițional nr. 12 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare - în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012, în forma prezentată în Anexa I la prezenta Hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze, în numele și pe seama Municipiului Iași, Actul Adițional nr. 12 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare - în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Veolia Energie Romania SA, S.C. Veolia Energie Iași S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Veolia Energie Romania SA și S.C. Veolia Energie Iași S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Manuel Ciprian Bostan                   Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 42 din 28 februarie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa I la H.C.L. Nr. 42 din 28 februarie 2019 privind aprobarea Actului Adițional nr. 12 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare în

Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012

ACT ADIȚIONAL NR. 12/...   2019

LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII

SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ -PRODUCȚIE, TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE -ÎN MUNICIPIUL IAȘI NR. 61634/06.07.2012

PĂRȚILE

 • 1. MUNICIPIUL IAȘI, unitate administrativ-teritorială, cu personalitate juridică, cu sediul

administrativ în Iași, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11, cod poștal 700064, județul Iași, România, cod fiscal 4541580, reprezentat de Dl. Mihai CHIRICA, în calitate de primar, semnatar autorizat potrivit Hotărârii Consiliului Local Iași nr. [.....]/[......] 2019,

în calitate de delegatar (în continuare "Delegatarul");

 • 2. VEOLIA ENERGIE ROMANIA S.A., societate pe acțiuni de drept român, cu sediul în

București, Strada Barbu Văcărescu nr. 241A, sector 2, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu numărul J40/20081/1992, cod unic de înregistrare 1595802, reprezentată de Dl. Ovidiu GABOR, în calitate de Director General, semnatar autorizat potrivit Hotărârii.........................nr. [.......]/[........]

2018, în calitate de adjudecatar (în continuare "Adjudecatarul");

 • 3. VEOLIA ENERGIE IASI S.A., societate pe acțiuni de drept român, cu sediul în Iași,

Șoseaua Națională nr. 43, camera 19, etaj 1, județul Iași, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași cu numărul J22/1399/2012, cod unic de înregistrare 30570461, reprezentată de Dl. Alexandru Cristian PUȘCAȘ în calitate de Director General, semnatar autorizat potrivit Hotărârii ......................... nr. [......]/[.....]

2018, în calitate de delegat (în continuare "Delegatul");

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

 • a)  Delegatarul, Adjudecatarul și Delegatul sunt Părți la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare - în Municipiul Iași, înregistrat cu nr. 61634/06.07.2012 ("Contractul de Delegare");

 • b)  Urmare a Notificării de Modificare transmisă de Delegat către Delegatar la data de 4 octombrie 2016 în baza clauzei 34 „Procedura de Modificare”, Părțile s-au întâlnit și au analizat echilibrul financiar al Contractului de Delegare în scopul stabilirii acțiunilor necesare pentru dezvoltarea sustenabilă a Sistemului. Măsurile convenite de Părți au fost prevăzute în Actul Adițional nr.10 la Contractul de Delegare („Actul Adițional nr.10”).

 • c) Conform angajamentelor asumate prin Actul Adițional nr.10 :

 • 1. Delegatarul:

 • a) a depus aplicația și a obținut fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene, prin POIM, în sumă totală de 73.153,838 mii lei fără TVA pentru continuarea lucrărilor de reabilitare a rețelelor termice, contractul de finanțare fiind semnat la începutul lunii octombrie 2017;

 • b) intenționează să depună până la finele primului semestru al anului 2019 o nouă aplicație pentru obținerea de fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene pentru continuarea lucrărilor de reabilitare a rețelelor termice, suplimentare față de cele de mai sus, pe baza studiului de fezabilitate si documentatiei realizate de catre Delegat;

 • c) a obținut fonduri nerambursabile prin Programul Termoficare „Căldură și Confort”, pentru realizarea Proiectelor următoare:

S Refacerea izolației termice a magistralei 2xDn1100 de legătură CET II - CET I - 22.500,00 mii lei fără TVA (Proiect 1);

S      Extinderea retelei termice primare în vederea racordării de noi

consumatori la SACET din Municipiul Iasi - valoarea investiției este de 17.670,793 mii lei fără TVA (Proiect 2).

Ambele proiecte au fost avizate de MDRAP in 2017, iar pentru anii 2017 si 2018 PMI a semnat cu MDRAP contracte de finantare. S-au făcut plăți pe aceste proiecte, astfel 5.129,93 mii lei cu TVA de la bugetul local si 6.820,92 mii lei cu TVA de la bugetul de stat pentru Proiectul 1.

Finalizarea Proiectelor finanțate prin acest Program este prevăzută pentru 2019.

 • 2. Delegatul:

 • a) pentru intocmirea Planului de Acțiuni prevăzut la art.9 din Actul Adițional nr.10, a contractat cu asocierea RomCapital Invest SA - Ramboll South East Europe SRL un studiu privind sustenabilitatea sistemului centralizat din Mun. Iasi, prin care au fost identificate proiectele pentru îmbunătățirea performantelor SACET și restabilirea echilibrului financiar al Contractului de Delegare. In baza studiului, sa realizat Planul de Acțiuni, semnat de Părți la data de 14.09.2017 („Planul de Acțiuni”);

 • b) a intocmit pe propriile costuri documentatia pentru aplicatia de finantare prin fonduri guvernamentale nerambursabile pentru Proiectele prevăzute la punctul 1 litera c) de mai sus;

 • c) a realizat din fonduri proprii investitia în „Centrala de cogenerare de la CET1” ce consta in instalarea unui motor de cogenerare de 4,4 MWe in cursul anului 2018 in valoare de 12.800 mii lei fără TVA;

 • d) inițiat proiectul de reconectare gratuita a blocurilor complet deconectate avand ca obiectiv reconectarea a cca 1000 apartamente. In 2017-2018 s-au reconectat prin acest proiect un număr de 188 apartamente cu CT, si s-au securizat 124 apartamente existente, prin proiectul de „Contorizare pe Orizontala”. In total au fost conectate un numar de 312 apartamente, cu un consum estimat anual de 1.467 Gcal;

 • e) a demarat un proiect de conectare la sistemul centralizat al ansamblurilor rezidentiale noi si a agentilor economici cu obiectivul cresterii vanzarilor de energie termica cu cca 25.000 Gcal/an in perioada 2018-2020. In perioada 20172018 s-au conectat 359 apartamente, in 3 ansambluri rezidentiale constructii noi (Newton Residence, Il Primo, Conest C5), cu un consum anual estimat de 1.687 Gcal, si 17 agenti economici cu un consum anual estimat de 5.359 Gcal.

 • d) Din motive independente de voința Parților, unele termene și rezultatele prevăzute de Actul Adițional nr.10 și de Planul de Acțiuni nu au putut fi respectate în integralitate.

Astfel, în cadrul analizei prevăzută la art.2 din Actul Adițional nr.10, realizată de Părți în perioada aprilie 2018 - februarie 2019, Părțile au constatat că echilibrul contractual nu a fost restabilit prin măsurile implementate conform Actului Adițional nr.10/Planului de Acțiuni.

 • e) Respectându-și obligația asumată la Clauza 20.11. din Contractul de Delegare, Delegatul a investit, in realizarea de Bunuri Noi în vederea exploatării eficiente a Sistemului si cresterii vanzarilor de energie termica.

În cadrul analizei efectuată conform art.2 din Actul Adițional nr.10, Părțile au analizat și investițiile deja realizate de Părți, precum și cele în curs de implementare în scopul stabilirii noilor acțiuni/măsuri necesare pentru realizarea echilibrului contractual și dezvoltarea Sistemului.

Din această analiză au rezultat următoarele:

 • f) În fiecare an, Delegatul a transmis către Delegatar planul de investiții pentru anul în curs (aprobat în adunarea generală a acționarilor Delegatului, cu votul favorabil al reprezentantului Delegatarului), precum și Raportul anual cuprinzând inclusiv investițiile efectiv realizate.

 • g) Până la data de 31.12.2017 Delegatul a investit suma de 28.945 mii lei fără TVA pentru realizarea de Bunuri Noi, a căror structură a ținut cont de necesitățile reale de investiții în Sistem, corelate cu investițiile Delegatarului, depășind astfel valoarea totală de 27.688 mii lei asumată până la data mentionata.

Lista Investițiilor în Sistem realizate de Delegat până la data de 31.12.2017, valorile și structura acestora, astfel cum au fost validate de Studiul ICEMENERG, este atașată ca Anexa nr.1 la prezentul Act Adițional, ce face parte integrantă din acesta.

 • h) De asemenea, din considerentele menționate mai jos, nu sunt îndeplinite condițiile de realizare a schemelor 2, 3 si 4 de investiții din Anexa 2 (Investiții în Sistem) la Contractul de Delegare:

 • a) Schema 2 prevedea realizarea de către Delegatar, până la data de 01.01.2018, a lucrărilor de izolare a rețelei primare. Aceste lucrări nu au putut fi finalizate în termenul contractual, din motive neimputabile Delegatarului;

 • b) Schema 3 prevedea realizarea de către Delegatar, în urma modificării Studiului de Fezabilitate și a Contractului de Finanțare Nerambursabilă, a unei turbine cu gaz (TAG) cu o putere minimă de 10 MWe pentru producerea agentului termic în timpul verii și între sezoane. Condițiile de implementare a acestei scheme 3, respectiv racordarea la rețeaua de transport a gazelor naturale și acordarea bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență pentru orice tip de instalații de cogenerare nefiind îndeplinite, Studiul de Fezabilitate modificat în anul 2013 nu a mai cuprins și această investiție;

 • c) Schema 4 prevedea realizarea de către Delegat a turbinei cu gaz (TAG) cu o putere minimă de 10 MWe (renovată), condiționat de modificarea Tarifului, de accesul la rețeaua de transport a gazelor naturale și de acordarea bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență. Având în vedere posibilitățile tehnice de acces la rețeaua de transport a gazelor naturale precum și evoluțiile legislatiei primare si secundare in domeniul cogenerarii de inalta eficienta, nici condițiile acestei schemei 4 nu au putut fi îndeplinite. Mai mult, așa cum este menționat la punctul E de mai sus, Delegatul a realizat din fonduri proprii un motor nou de cogenerare de 4,4 MWel, racordat la rețeaua de distribuție a gazelor naturale.

 • i) Suma minima totală de investit de Delegat pe durata Contractului este cea prevăzută inițial prin Schema 4, respectiv 87.572 mii lei fără TVA.

 • j)  Având în vedere:

 • a) Faptul că, începând cu luna iulie 2017, Bursa de Valori ICE exchange nu mai publică referința pentru prețul certificatelor de CO2, referință prevăzută în Formula de Ajustare a Prețului Producere Cogenerare din Anexa 17 la Contractul de Delegare, motiv pentru care Delegatul nu a putut solicita ajustarea anuală a Tarifului;

 • b) Variațiile majore ale prețului certificatelor de CO2 înregistrate începând cu anul 2017, cu impact negativ important asupra echilibrului financiar al Contractului de Delegare;

se impune modificarea Formulei de Ajustare a Prețului Producere Cogenerare.

 • k)  După negocieri purtate cu bună credință si totala transparenta în perioada aprilie 2018-februarie 2019,

PĂRȚILE AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE DELEGARE, DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Capitolul I - Revizuirea Planului de Acțiuni

Art.1. - (1) Constatând că echilibrul contractual nu a fost restabilit prin măsurile implementate conform Actului Adițional nr.10, Părțile convin ca, până la data de 1 mai 2019 să actualizeze și să completeze Planul de Acțiuni cu noi acțiuni/măsuri care să conducă la restabilirea echilibrului contractual și dezvoltarea sustenabilă a Sistemului.

9

(2) Planul de Acțiuni revizuit conform celor de mai sus va fi semnat de reprezentanții legali ai Delegatarului și ai Delegatului.

Capitolul II - Modificări ale Contractului de Delegare

Secțiunea 1 -Investițiile în Sistem

Art.2. - În considerarea celor expuse la punctul E din Preambul, Părțile convin înlocuirea Anexei nr.2 (Investiții în Sistem) la Contractul de Delegare (astfel cum a fost modificată prin Actul Adițional nr.3/09.11.2012 și prin Actul Adițional nr.8/30.05.2016 la Contractul de Delegare) cu Anexa nr.2 la prezentul Act Adițional, ce face parte integrantă din acesta.

Secțiunea 2 - Formula de Ajustare a Prețului Producere Cogenerare

Art. 3. Definiția „Preț Producere Cogenerare” din cuprinsul Sub-Clauzei 1.1 „Definiții”, din Contractul de Delegare se modifică și va avea următorul conținut:

„Preț Producere Cogenerare”

înseamnă prețul de producere în cogenerare a energiei termice, avizat de ANRE

Art. 4. Punctul I „TARIFUL” și subpunctul 1 „Formula Ajustare Preț Producere Cogenerare” al punctului II „FORMULA DE AJUSTARE” din Anexa 17 la Contract (astfel cum a fost modificată prin Actul Adițional nr.4/07.10.2014 la Contractul de Delegare) se modifică și vor avea conținutul prevăzut în Anexa nr.3 la prezentul Act Adițional, ce face parte integrantă din acesta.

Capitolul III - Alte prevederi

Art.5. - Părțile convin ca evaluarea indicatorilor de performanță prevăzuti în cel de al doilea tabel intitulat „Evoluția unor indicatori de performanță pe 4 ani” din Anexa nr.9 „Indicatori de Performanță” la Contractul de Delegare, cu excepția indicatorului „Gradul de continuitate a furnizării energiei termice” să fie făcută după implementarea măsurilor prevăzute în Planul de Acțiuni revizuit conform prevederilor art.1 din prezentul Act Adițional.

9

Capitolul IV - Dispoziții finale

Art. 6 - Prezentul Act Adițional intră în vigoare la data semnării sale de către reprezentanții legal împuterniciți ai Părților.

Art. 7 - Prevederile prezentului Act Adițional vor face parte integrantă din Contractul de Delegare. În caz de contradicție între prevederile prezentului Act adițional și cele ale Contractului de Delegare astfel cum a fost modificat/completat prin Actele Adiționale încheiate de Părți până la data prezentului Act Adițional, vor prevala.

Art.8 - Cu excepția celor prevăzute în prezentul Act Adițional, toate celelalte clauze ale Contractului de Delegare rămân neschimbate.

Art.9 - Toți termenii scriși cu majusculă și care nu sunt definiți în prezentul Act Adițional vor avea definiția prevăzută în Contractul de Delegare astfel cum a fost modificat/completat prin Actele Adiționale încheiate de Părți până la data prezentului Act Adițional.

Art.10 - Prezentul Act Adițional este guvernat și încheiat conform legii române. Orice litigiu născut din sau în legătură cu prezentul Act Adițional, inclusiv orice problemă cu privire la existența, valabilitatea sau încheierea sa care nu poate fi soluționată pe cale amiabilă, va fi soluționată conform Clauzei 52.2. din Contractul de Delegare.

Prezentul Act adițional este semnat de către Părți astăzi, ............2019 în trei (3) exemplare,

fiecare având valoare de original.

Pentru și în numele

MUNICIPIUL IASI


Pentru și în numele

VEOLIA ENERGIE ROMÂNIA SA

Pentru și în numele

VEOLIA ENERGIE IAȘI S.A.

PRESEDINTE DE SEDINTA CONSILIER LOCAL, CIPRIAN MANUEL BOSTAN