Hotărârea nr. 418/2019

HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași domnului academician prof. univ. dr. Constantin Toma


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași domnului academician prof. univ. dr. Constantin Toma

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.11.2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere scrisoarea propunere din partea Primăriei Municipiului Iași din 7 noiembrie 2019 de acceptare a titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul nr. 122979/12.11.2019;

Având în vedere raportul de specialitate nr.122982/12.11.2019 întocmit de Serviciul Relații Internaționale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se acordă titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași domnului academician prof.univ.dr. Constantin Toma.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Relații Internaționale; Academiei Române - Filiala Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Serviciul Relații Internaționale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Paul Corneliu Boisteanu Consilier local,

Nr. 418 din 29 noiembrie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0