Hotărârea nr. 416/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) aferente proiectului "Restaurare și revitalizare a monumentului istoric cod LMI IS-II-m-B-03977 în vederea înființării Muzeului Copiilor Iași"

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) aferente proiectului "Restaurare și revitalizare a monumentului istoric cod LMI IS-II-m-B-03977 în vederea înființării Muzeului Copiilor Iași"

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.10.2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Atenul Național din

Iași nr. 4480 din data 29.10.2019;

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Biroul Relații cu

Societatea Civilă nr. 117384/29.10.2019;

Având în vedere Ghidul de finanțare al Programului RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, care vizează consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.

24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă realizarea de către Ateneul Național din Iași a proiectului intitulat "Restaurare si revitalizare a monumentului istoric cod LMI IS-II-m-B-03977 in vederea infiintarii Muzeului Copiilor Iasi".

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici și documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) aferente proiectului "Restaurare și revitalizare a monumentului istoric cod LMI IS-II-m-B-03977 in vederea inființării Muzeului Copiilor Iasi", în conformitate cu documentația de la Anexa I care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 5.086.369 lei (inclusiv TVA), din care 93.453 lei reprezintă cofinanțarea de la bugetul local și 329.035 lei cheltuieli neeligibile, alocate în bugetul Atneneul Național din Iași, în conformitate cu devizele din documentația conținută la Anexa I care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Ateneului Național din Iași, Serviciului Relații Comunitare și Politici Publice, Centrului de Informații pentru Cetățeni, Biroului Relații cu Societatea Civilă, Direcției Juridice și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Ateneul Național din Iași, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Biroul Relații cu Societatea Civilă.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Paul Corneliu Boisteanu Consilier local,

Nr. 416 din 31 octombrie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0