Hotărârea nr. 415/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat necesar pentru implementarea proiectului “PLANTĂM CA SĂ RESPIRĂM – Acțiune de plantare pe o suprafață de 1 ha în zona C.A. Rosetti Iași necesară plantării unui număr de aproximativ 5000 de arbori”,între Municipiul Iași și Asociația “Tineri Ecologi Români din Iași” - TERIS

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat necesar pentru implementarea proiectului PLANTĂM CARESPIRĂM - Acțiune de plantare pe o suprafață de 1 ha în zona C.A. Rosetti Iași necesară plantării unui număr de aproximativ 5000 de arbori, între Municipiul Iași și Asociația “Tineri Ecologi Români din Iași” -

TERIS

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.10.2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Protectia Mediului, Turism si Agricultura a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, înregistrat sub nr. 116817/2019;

Având în vedere adresa transmisă de Asociația “Tineri Ecologi Români din Iași” - TERIS, înregistrată la Primăria Municipiului Iași, sub numărul 116189/2019, prin care se solicită încheierea unui acord de parteneriat în vederea punerii la dispoziție a unei parcele de teren cu o suprafață de 1 ha în zona C.A. Rosetti Iași necesară plantării unui număr de aproximativ 5000 de arbori și acordarea de sprijin logistic pentru amenajarea zonei în care se va desfășura plantarea;

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului de Parteneriat între Municipiul Iași și Asociația “Tineri Ecologi Români din Iași” - TERIS necesar implementării proiectului PLANTĂM CA SĂ RESPIRĂM - Acțiune de plantare pe o suprafață de 1 ha în zona C.A. Rosetti Iași necesară plantării unui număr de aproximativ 5000 de arbori între Municipiul Iași și Asociația “Tineri Ecologi Români din Iași” -TERIS, prevăzut în Anexa 1 și Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează Primarul Municipiului Iași să semneze, în numele și pentru Municipiul Iași, Acordul de Parteneriat menționat la articolul 1.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, S.C. Servicii Publice S.A.; Asociației “Tineri Ecologi Români din Iași” - TERIS și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, S.C. Servicii Publice S.A., Asociația “Tineri Ecologi Români din Iași” - TERIS.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Paul Corneliu Boisteanu Consilier local,

Nr. 415 din 31 octombrie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 la H.C.L. nr. 415/31.10.2019 privind aprobarea Acordului de parteneriat necesar pentru implementarea proiectului PLANTĂM CARESPIRĂM - Acțiune de plantare pe o suprafață de 1 ha în zona C.A. Rosetti Iași necesară plantării unui număr de aproximativ 5000 de arbori, între Municipiul Iași și Asociația “Tineri Ecologi Români din Iași” -TERIS

ACORD PARTENERIAT nr. ___________ / __________ 2019

A.    Între:

MUNICIPIUL IAȘI, cu sediul în Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt Nr.11, cod poștal 700064, localitatea Iași, județul Iași, Cod Fiscal:     4541580,

cont__________________________, deschis la Trezoreria Iași, telefon 0232-211215,

fax 0232-211200, reprezentată legal prin Primar Mihai CHIRICA,

și

Asociația “Tineri Ecologi Români din Iași” - TERIS cu sediul în Bulevardul Carol I nr. 20A, Iasi, Romania, cod postal 700505, CIF: 16489265, cont RO95INGB0000999906130183, deschis la ING BANK, reprezentată legal prin Presedinte Livia Tudosa - Bibire;

denumiți în continuare Parteneri, se încheie următorul acord de parteneriat:

B. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Obiectul prezentului acord îl constituie implicarea și susținerea comună a campaniei “PLANTĂM CA SĂ RESPIRĂM” ce se va desfășura în data de 09.11.2019, având ca obiectiv realizarea unei acțiuni de plantare a unui număr de aproximativ 5000 de arbori.

C. DURATA ACORDULUI

Prezentul acord de parteneriat intră în vigoare la data semnării lui de ambele părți și este valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor de către părți. Pentru asigurarea plantării întregului material săditor se poate prelungi desfășurarea proiectului până în data de 30.04.2020. Data realizării plantării va fi notificată în scris de către Asociația “Tineri Ecologi Români din Iași” - TERIS cu cel puțin 10 zile înainte de activitatea de plantare.

D. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Partenerii se angajează să facă toate demersurile necesare pentru implementarea obiectului prezentului acord de parteneriat, respectiv:

Asociația “Tineri Ecologi Români din Iași” - TERIS se angajează să facă toate demersurile necesare pentru promovarea, organizarea campaniei și coordonarea acțiunii de plantat.

Punctual, asociația se obligă să organizeze următoarele acțiuni:

  • - săpărea gropilor în ziua plantării;

  • - punerea la dispoziție cu titlu gratuit a unui număr de aproximativ 5000 de puieți constând în Robinia pseudoacacia și Abies spp;

  • - asigură plantarea materialului săditor prin voluntari a asociației;

  • - asigură necesarul de apă pentru supraviețuirea puieților;

- organizarea de campanii online de informare/conștientizare cu tema “PLANTĂM CA SĂ RESPIRĂM - acțiune de plantare a aproximativ 5000 de arbori în zona C.A. Rosetti Iasi”;

Municipiul Iași se angajează să susțină și să promoveze proiectul prin acțiuni specifice:

  • - punerea la dispoziția proiectului a suprafeței de 1 ha în zona C.A. Rosetti, teren ce se află în administrarea Municipiului Iași, intravilan, conform PUG aprobat prin H.C.L. nr. 163/1999;

  • - va acorda sprijin de specialitate și logistic pentru amenajarea zonei în care se va desfășura plantarea (lopeți, găleți, apă), în baza Contractului de delegare a gestiunii nr. 78115/01.09.2010, încheiat între SC Servicii Publice SA și Municipiul Iași;

  • - după acțiunea de plantat organizate în perimetrul pe care municipiul îl deține, va asigura, în cazul în care este secetă, necesarul de apă pentru supraviețuirea puieților;

  • - implicarea în organizarea acțiunii de plantat împreună cu Asociația “Tineri Ecologi Români din Iași” - TERIS;

  • - organizarea unei conferințe de presă având ca temă proiectul “PLANTĂM CA SĂ RESPIRĂM - Acțiune de plantare pe o suprafață de 1 ha în zona C.A. Rosetti Iași necesară plantării unui număr de aproximativ 5000 de arbori” între Municipiul Iași și Asociația “Tineri Ecologi Români din Iași” - TERIS, în care să facă cunoscute opiniei publice intențiile pe care instituția le are referitoare la implicarea sa în proiect.E. FORȚA E. MAJORĂ

Forța majoră este orice împrejurare independentă de voința părților, imprevizibilă și insurmontabilă, intervenită după data încheierii prezentului Acord de parteneriat și care împiedică executarea acestuia.

Sunt considerate cazuri de forță majoră, în sensul acestui articol, împrejurări care includ, dar nu se limitează la: război, revoluție, cutremur, incediu, mari inundații, apariția unor dispoziții legale care impiedică executarea acordului etc.

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor asumate prin prezentul acord, dacă neexecutarea este generată de un caz de forță majoră.

Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 2 zile calendaristice de la data apariției respectivului caz de fortă majoră și să-i comunice actele doveditoare în cel mult 5 zile calendaristice de la aceeași dată.

Partea care invocă forța majoră trebuie să-i comunice de îndată celeilalte părți data încetării cazului de forță majoră.

F. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Părțile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului acord.

Dacă părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență privind interpretarea, executarea sau derularea prezentului contract, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România, competente potrivit dreptului comun.

G. CLAUZE FINALE

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți dacă nu sunt confirmate prin intermediul oricarei modalități care asigură confirmarea.

Părțile au obligația să comunice orice modificare intervenită privind datele menționate în preambulul prezentului acord, în termen de maximum 48 de ore de la data modificării. Prezentul acord nu poate fi modificat în perioada lui de valabilitate fără acordul ambilor parteneri. Orice modificare în acest sens se va consemna într-un act adițional care devine parte integrantă a acordului de parteneriat.

Prezentul acord încheiat azi ..............................în două exemplare originale, câte unul

pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL IAȘI

f

Asociația “Tineri Ecologi Români din

Iași” - TERIS

f

Presedinte de Sedinta Paul Corneliu Boisteanu, Consilier local