Hotărârea nr. 414/2019

HOTĂRÂRE de aprobare a modificarii HCL 217/24.05.2019 privind concesionarea prin licitatie a terenului proprietate publica a Municipiului Iasi,în suprafată de 2.475 mp,situat in Iasi strada Musatini,nr. 57,in vederea amenajarii unei parcari publice supraterane etajate

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

de aprobare a modificarii HCL 217/24.05.2019 privind concesionarea prin licitatie a terenului proprietate publica a Municipiului Iasi, în suprafată de 2.475 mp, situat in Iasi strada Musatini, nr. 57, in vederea amenajarii unei parcari publice supraterane etajate

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.10.2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 106901/3.10.2019 întocmit de către Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere H.C.L. nr. 217 privind concesionarea prin licitatie a terenului proprietate publica a Municipiului Iasi, în suprafată de 2.475 mp, situat in Iasi strada Musatini, nr. 57, in vederea amenajarii unei parcari publice supraterane etajate ;

Având în vedere Avizul nr 371 - IS din 6.06.2019 a M.A.I. - Administrația Naționala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale - Structura Teritoriala pentru Probleme Speciale Iasi, prin care se comunica faptul ca bunul proprietate publica, ce face obiectul concesionarii, din strada Musatini, nr. 57, nu se incadreaza in infrastructura sistemului national de aparare;

Având în vedere prevederile art. 297 alin.1 lit b) si ale art. 302, 303, 305331 ale OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba modificarea art.5 al H.C.L. 217/2019, care va avea urmatorul cuprins: '' Durata concesiunii va fi de 25 ani si poate fi prelungita, prin simplul acord de vointa al partilor, incheiat in forma scrisa, cu conditia ca durata insumata sa nu depaseasca 49 ani”.

Art. 2. Se aproba modificarea art. 6 al H.C.L. 217/2019, in sensul ca Anexa 3 cuprinzand Documentatia de atribuire a contractului de concesiune se inlocuieste cu Documentatia de atribuire, incluzand si Caietul de sarcini, cuprinsa in Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. 217/2019 raman neschimbate.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Comisiei de licitație; Direcției Evidenta Patrimoniu Public și Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat si Comisia de licitatie.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu                   Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 414 din 31 octombrie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0