Hotărârea nr. 413/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a mijloacelor fixe cuprinse in Anexa 1,în vederea casării

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului

Iași a mijloacelor fixe cuprinse in Anexa 1, în vederea casării

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.10.2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 116212/25.10.2019, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 116193/25.10.2019 a Directiei Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere referatele nr. 115322/24.10.2019, 115327/24.10.2019 privind aprobarea propunerii de casare a unor mijloace fixe ;

Având în vedere Notele privind starea tehnica a mijloacelor fixe nr. 115241/23.10.2019 si nr. 115244/23.10.2019, intocmite de Directia Exploatare Patrimoniu ;

Având în vedere Sentinta nr. 1110/2017/CA, ramasa definitiva prin Decizia 2067/18.12.2017;

Având în vedere O.G. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ - teritoriale ;

Având în vedere OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia;

Având în vedere Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată;

Având în vedere H.G. 2139/2004 cu privire la duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;

Având în vedere H.C.L. 212/2018, privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere H.C.L. 211/2018, privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași, a mijloacelor fixe cuprinse in Anexa 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare, în vederea casării.

Art. 2. Se aprobă scoaterea din functiune si casarea mijloacelor fixe mentionate la art. 1, în conformitate cu prevederile OUG 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ -teritoriale.

Art. 3. Prevederile prezentei hotarari modifica in mod corespunzator HCL 212/2018 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Evidentă Patrimoniu Public și Privat; Directiei Exploatare Patrimoniu; Direcției Generale Economice și de Finanțe Publice Locale; Comisiei de casare din cadrul PMI, numita prin Dispoziția Primarului și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale; Directia Exploatare Patrimoniu; Comisia de casare din cadrul PMI, numita prin Dispoziția Primarului.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu                   Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 413 din 31 octombrie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 la H.C.L. nr. 413/31.10.2019

Lista bunurilor popuse pentru casare

Nr.ct r.

Denumire

Nr. inventar

Durata normala de functiomar e

Durata consuma ta in ani

Valoare de inventar

Data achiziti ei

1

Scara rulanta

Hala centrala

439

8 ani

9 ani

195.747,65

2010

2

Scara rulanta

Hala centrala

440

8 ani

9 ani

195.747,65

2010

3

Instalatie subterana incalzire gazon Stadionul E. Alexandrescu

14900

144 luni

4 ani 10 luni

491.312,92

2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Paul Corneliu Boisteanu Consilier local,