Hotărârea nr. 411/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA SERG. GRIGORE IOAN NR. 7,NUMAR CADASTRAL 159760,intocmit in vederea construirii unei hale de depozitare,persoana juridica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SERG. GRIGORE IOAN NR. 7, NUMAR CADASTRAL 159760, intocmit in vederea construirii unei hale de depozitare, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 Octombrie 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 1852 din 23.05.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 31165 din 06.02.2018 prin care SC RENT UTILAJE SRL;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate 926 din 07.09.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de

01.08.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 70 din 09.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 111016/ 15.10.2019 intocmit de Directia

Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADA SERG. GRIGORE IOAN NR. 7, NUMAR CADASTRAL 159760, intocmit in vederea construirii unei hale de depozitare, persoana juridica;

  • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZ este de 2454,00 mp;

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

  • • H max = 9,0 m masurat de la cota 0,00 la cornișă, regim de inaltime P+2E;

  • • POT max = 50 %;

  • • CUT max = 4,4 mp.ADC/mp.teren;

  • • Spatii verzi = 8.44%.

  • (4) AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Regimul de aliniere al construcțiilor este reprezentat în planșa de reglementări cu linie roșie și are următoarele distanțe:

- Pe partea de nord față de parcela cu nr. cad. 157534/drum, o retragere de minim 17.2m față de limita parcelei și 22.3m față de axul drumului;

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Regimul de aliniere lateral și posterior al clădirilor fata de limita proprietatii astfel :

- Pe partea de est față de parcelele cu nr. cad. 157532, 157506, 157314, 157270, 157268, 157494, 157564, 157498, 157301, 157498, 159761, o retragere de minim 2 metri față de limita parcelei studiate (cu acordul vecinului);

- Pe partea de sud față de drumul cu nr. cad. (3583/43)/2, o retragere de minim 14 metri față de limita percelei studiate și minim 17,1 metri față de axul drumului;

- Pe partea de vest față de parcelele cu nr. cad. (3583/47)/1, 125555, 130846, (3583/28)/2, (3583/29)/1, 125572, 130089, 130721, 121143, 130087, 121138, o retragere de minim 1 metru față de limita parcelei studiate (cu acordul vecinului).

  • (5) CIRCULATII SI ACCESE

Accesul auto si pietonal se face din str. Serg. Grigore Ioan;

  • (6) ÎMPREJMUIRI

Împrejmuirile spre stradă vor fi transparente la maxim 1,80 m din care un soclu de 0,3m.

Împrejmuirile laterale pot fi din materiale opace și pot ajunge la maxim 1,8 m înălțime, din care un soclu de 0,3m.

Împrejmuirile pot fi dublate de gard viu.

  • (7) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; Initiatorului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier local,

Paul Corneliu Boișteanu

9


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 411 din 31 Octombrie 2019