Hotărârea nr. 41/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de colaborare între Municipiul Iași și Universitatea Tehnica ″Gheorghe Asachi″ - Facultatea de Mecanica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de colaborare între Municipiul Iași și Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" - Facultatea de Mecanica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.02.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere amendamentul inregistrat sub nr. 21318/26.02.2019 formulat, aprobat si consemnat in procesul - verbal al sedintei Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, înregistrată sub nr. 19047 /20.02.2019;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. e) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit caruia „Consiliul local exercita atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern”;

Având în vedere dispozitiile art.36 alin. (7) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conform caruia In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit.e), consiliul local: a) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului de colaborare între Municipiul Iași și Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" - Facultatea de Mecanica, prevazut in Anexa nr.1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Prin grija Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale se vor depune diligente in vederea aprobarii sumelor, de la bugetul local, necesare implementarii proiectului.

Art. 3. Se mandatează Primarul Municipiului Iași să semneze, în numele și pentru Municipiul Iași, Acordul de colaborare menționat la articolul 1.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" - Facultatea de Mecanica și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi'' -Facultatea de Mecanica.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Manuel Ciprian Bostan Consilier local,

Nr. 41 din 28 februarie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 la H.C.L. nr. 41 din 28 februarie 2019

privind aprobarea Acordului de colaborare între Municipiul Iași și Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" - Facultatea de Mecanica

ACORD DE COLABORARE nr. ___________ / __________ 2019

A. Între:

MUNICIPIUL IAȘI, cu sediul în Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt Nr.11, cod poștal 700064, localitatea Iași,    județul   Iași,    Cod Fiscal:   4541580, cont

__________________________, deschis la Trezoreria Iași, telefon 0232-211215, fax 0232-211200, reprezentată legal prin Primar Mihai CHIRICA, și

Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" - Facultatea de Mecanica cu sediul în bd. Prof.

Dr. Doc. Dimitrie Mangeron nr.43, Iasi, Romania, cod postal 700050, cont

1

denumiți în continuare Parteneri,

se încheie următorul acord de colaborare:

B. OBIECTUL ACORDULUI DE COLABORARE

Obiectul prezentului acord îl constituie colaborarea in vederea elaborarii si implementarii unor masuri menite sa imbunatateasca traficul rutier in Municipiul Iasi.

C. DURATA ACORDULUI

Prezentul acord de colaborare intră în vigoare la data semnării lui de ambele părți și este valabil 2(doi) ani. Prelungirea prezentului acord se va face cu acordul părtilor implicate.

  • D. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Municipiul Iasi:

  • 1. Va pune la dispozitia facultatii toate datele/informatiile relevante necesare elaborarii studiilor si analizelor ce fac obiectul acordului, inclusiv sistemele informatice specifice existente;

  • 2. Va plati din bugetul local costurile necesare sustinerii programului de lucru suplimentar a cadrelor didactice si studentilor implicati, pe baza unor rapoarte de lucru, confirmate de Municipiul Iasi. Pentru anul in curs, limita fondurilor puse la dispozitie este de 300.000,00 lei.

  • 3. Va asigura tot ceea ce este necesar in vederea promovarii practicii studentilor propusi de universitate in acest domeniu de activitate, pentru sustinerea lucrarilor de licenta, masterat, doctorat.

  • 4. Va emite o tema program catre Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” -Facultatea de Mecanica, pentru fiecare dintre solicitarile cuprinse in acord. Dupa emiterea temei program, reprezentantii Facultatii de Mecanica vor estima timpul si celelalte resurse necesare intocmirii temei program pe baza caruia va fi dimensionat si costul elaborarii ei.

Universitatea Tehnica Gh Asachi Iasi - Facultatea de Mecanica:

Va asigura realizarea urmatoarelor studii/analize:

- Studiu privind identificarea si analiza posibilitatilor de introducere a sensurilor unice de circulatie;

- Studiu privind introducerea benzilor de rulare dedicate transportului public;

- Studii de fundamentare pentru transformarea unor spatii circulabile in spatii necirculabile, destinate traficului pietonal;

- Optimizarea traseelor pentru vehicule grele;

- Indrumarea de specialitate a studentilor implicati in realizarea studiilor/analizelor mentionate anterior.

E. FORȚA MAJORĂ

Forța majoră este orice împrejurare independentă de voința părților, imprevizibilă și insurmontabilă, intervenită după data încheierii prezentului Acord de colaborare și care împiedică executarea acestuia.

Sunt considerate cazuri de forță majoră, în sensul acestui articol, împrejurări care includ, dar nu se limitează la: război, revoluție, cutremur, incediu, mari inundații, apariția unor dispoziții legale care impiedică executarea acordului etc.

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor asumate prin prezentul acord, dacă neexecutarea este generată de un caz de forță majoră.

Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 2 zile calendaristice de la data apariției respectivului caz de fortă majoră și să-i comunice actele doveditoare în cel mult 5 zile calendaristice de la aceeași dată.

Partea care invocă forța majoră trebuie să-i comunice de îndată celeilalte părți data încetării cazului de forță majoră.

F. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Părțile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului acord.

Dacă părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență privind interpretarea, executarea sau derularea prezentului contract, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România, competente potrivit dreptului comun.

G. CLAUZE FINALE

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Notificarile verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți dacă nu sunt confirmate prin intermediul oricarei modalități care asigură confirmarea.

Părțile au obligația să comunice orice modificare intervenită privind datele menționate în preambulul prezentului acord, în termen de maximum 48 de ore de la data modificării.

Prezentul acord nu poate fi modificat în perioada lui de valabilitate fără acordul ambilor parteneri. Orice modificare în acest sens se va consemna într-un act adițional care devine parte integrantă a acordului de colaborare.

Prezentul acord încheiat azi pentru fiecare parte.

................................în două exemplare originale, câte unul


Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" - Facultatea de Mecanica


MUNICIPIUL IAȘI

f

PRESEDINTE DE SEDINTA CONSILIER LOCAL, CIPRIAN MANUEL BOSTAN