Hotărârea nr. 409/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA COPOU,NUMERE CADASTRALE 155365,155449,intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate,persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA COPOU, NUMERE

CADASTRALE 155365, 155449, intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31

Octombrie 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2779 din 14.08.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 94571 din 19.09.2018 depusa de ZAPODEANU IOAN

SI ZAPODEANU DUMITRITA;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate 965 din 05.12.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de

19.09.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 63 din 09.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 110611/ 11.10.2019 intocmit de Directia

Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, ZONA COPOU, NUMERE CADASTRALE 155365, 155449, intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoane fizice;

  • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZ este de 49.308,00 mp;

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

UTR LA1 - locuințe colective cu maxim P+3 niveluri, Steren = 16.668,00 mp;

UTR LA2 - locuinte colective cu maxim P+3/P+6 niveluri, Steren 31.640,00mp;

UTR CM - centru de cartier - comert/servicii, Steren = 1.000,00mp

UTR LA1

•H max = 14,00 m masurat de la CTA in aria construibila la streasin/atic, regim de inaltime S+P+3E;

•POT max = 40 %;

•CUT max = 3 mp.ADC/mp.teren;

UTR LA2

•H max = 23,00 m masurat de la CTA in aria construibila la streasină/atic, regim de inaltime 2S+P+6E;

•POT max = 40 %;

CUT max = 3 mp.ADC/mp.teren;

UTR CM

•H max = 14,00 m masurat de la CTA in aria construibila la streasină/atic, regim de inaltime S+P+3E;

•POT max = 40 %;

•CUT max = 3 mp.ADC/mp.teren; Spatii verzi = 30.48%.

  • (4) Aliniamente:

PRINCIPAL: 15.00m din ax DE 1125; LATERAL: minim 5.00m fata de limita de proprietate;

POSTERIOR: pentru numar cadastral 155365 - minim 5.00m fata de limita de proprietate, iar pentru numar cadastral 155449, minim 9.00m fata de limita de proprietate;

  • (5) CIRCULATII SI ACCESE

Zona studiata este strabatuta de drumul DE 1125, care debuseaza in strada Viticultori, ce se intersecteaza cu Aleea M. Sadoveanu, astfel realizandu-se legatura cu centrul Iasului.

  • (6) ÎMPREJMUIRI

Imprejmuirile: Se vor respecta urmatoarele reguli:

- Gardurile, strada vor avea inaltimea de 1,50 m din care un soclu opac de 0,30 m si o parte transparenta de 1,20 m dublata sau nu de gard viu;

- Gardurile spre limitele separative vor putea fi opace cu inaltimi de maxim 2,20 m care vor masca spre vecini garaje, sere, anexe.

  • (7) Beneficiarul va asigura si isi va asuma costurile tuturor lucrarilor de infrastructura si a utilitatilor necesare, totodata nu va avea pretentii pentru despagubiri din partea Autoritatii Publice Locale;

In cazul in care terenul va fi dezmembrat si vandut, sarcinile stipulate prin prezenta hotarare vor fi preluate de catre viitorii cumparatori;

Drumurile principale care asigura accesul si fac legatura cu reteaua stradala publica din zona vor fi cedate Autoritatii Publice Locale, fara emiterea de pretentii materiale sau financiare, dar numai in conditiile aducerii lor la parametrii prevazuti de lege si echiparea lor cu utilitati;

Drumurile interioare nou create ce vor ramane in proprietatea privata a proprietarilor din condominiu, se vor intretine si administra printr-o asociatie de proprietari infiintata obligatoriu conform Legii nr. 196/2018;

  • (8) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a respectarea cadrului legal incident de către Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Paul Corneliu Boișteanu

9


prezentei hotărâri se va face cu Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul

Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 409 din 31 Octombrie 2019