Hotărârea nr. 408/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA FORTUS,NUMAR CADASTRAL 140638,întocmit în vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate,persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA FORTUS, NUMAR

CADASTRAL 140638, întocmit în vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 Octombrie 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 4272 din 20.12.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 19424 din 23.02.2018 prin care LACATUS CONSTANTIN si LACATUS LILIANA;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate 813 din 23.02.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 05.06.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 34 din 14.06.2019;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 67417 din 18.06.2019 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr 57 din 03.07 2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, ZONA FORTUS, NUMAR CADASTRAL 140638, întocmit în vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoane fizice;

 • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 9.808,00 mp aflat in proprietatea domnilor LACATUS CONSTANTIN si LACATUS LILIANA conform contractului de vanzare de drepturi succesorale nr. 2509/2008 si act aditional la contract autentificat nr. 1921/2012

Datorita intervenirii unei suprapuneri diferite a limitelor de proprietate stabilite prin ridicarea topografica la momentul inițierii documentației, o suprafața de 306 mp are regimul juridic neclar . Aceasta suprafața, marcata pe planșa de reglementari urbanistice, va ramane neconstruibila pana la clarificarea regimului ei juridic. In urma clarificării, suprafața in discuție va contribui la bilanțul teritorial in proporțiile aferente, conform RLU.

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

 • • Hmax = 30,00 m masurata de la CTN la atic/cornisa, regim de inaltime D+P+8E;

 • • POT max = 25 %;

 • • CUT max = 2,0 mp.ADC/mp.teren;

 • • Spatii verzi = 30%.

 • (4) DISTANȚE MINIME OBLIGATORII FAȚĂ DE LIMITELE PARCELEI

Față de limitele proprietății, aliniamentele sunt următoarele:

 • •  Minim 7.5 m fata de axul circulațiilor auto interioare parcelei;

 • •  retragerea fata de limitele laterale, respectiv posterioare ale proprietății va fi egala cu jumătate din înălțimea la cornișa, dar nu mai puțin de 3 m.

Amplasarea clădirilor in interiorul parcelei:

 • • Distantele intre clădiri vor respecta distantele minime necesare in caz de incendiu (amenajări de pana in 12 m, daca este posibil, min. 1.50 m acces care sa asigure trecerea forțelor de intervenție);

 • • Distanta intre clădiri va fi egala cu înălțimea celei mai înalte. In cazul in care distanta este mai mica decât înălțimea celei mai înalte clădiri, se va realiza un studiu de însorire, conf. prevederilor OMS 119/2014.

Amplasarea clădirilor fata de drumurile publice

 • • Clădirile se vor retrage cu minim 7.5 m fata de axul circulației carosabile publice; Se vor asigura minim 5.0 m intre ferestrele încăperilor locuibile si spatiile de parcare.

Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare

 • • Clădirile propuse se vor amplasa fata de limitele de proprietate la o distanta egala cu minim jumătate din înălțimea construcției, dar nu mai puțin de 3 m.

 • (5) CIRCULATII SI ACCESE

Accesul la parcela se va realiza de la sos. Nicolina, prin intermediul DE 114.

 • (6) ÎMPREJMUIRILE

 • •        Gardurile la strada vor avea înălțimea de 1.5 m din care un soclu opac de 0.30 m si o parte transparenta de 1.20 m dublata sau nu de gard viu.

 • •         Gardurile dintre proprietăți pot fi realizate pe o înălțime de 2,00 - 2,40 m din materiale corespunzătoare sau elemente de vegetație, funcție de opțiunile proprietarilor.

 • (7) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iași; inițiatorilor si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier local,

Paul Corneliu Boișteanu

9


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

5

Nr. 408 din 31 Octombrie 2019