Hotărârea nr. 407/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA BUCIUM T164,NUMAR CADASTRAL 125286 întocmit în vederea modificarii PUZ-ului aprobat cu HCL nr. 192/28.06.2006,persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T164, NUMAR CADASTRAL 125286 întocmit în vederea modificarii PUZ-ului aprobat cu HCL nr.

192/28.06.2006, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 Octombrie 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3002 din 07.09.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 21651 din 06.02.2018 formulata de catre PROCA NICOLETA ADELINA si PROCA COSMINA FLORENTINA;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate 941 din 06.11.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 18.07.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 72 din 09.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 111107/ 15.10.2019 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T164 , NUMAR CADASTRAL 125286 întocmit în vederea modificarii PUZ-ului aprobat cu HCL nr. 192/28.06.2006, persoane fizice;

 • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZ este de 1500,00 mp;

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

 • • Hmax = 9,00 m masurata de la CTN la streasina/atic, Regim de inaltime D+P+1E;

 • • POT max = 16 %;

 • • CUT max = 0,5mp.ADC/mp.teren

 • • Spatii verzi = 73%.

 • (4) Amplasarea clădirilor față de aliniament:

Aliniamentele sunt prezentate în planșa Z 3 - REGLEMENTĂRI URBANISTICE cu linie continuă albastra (pentru aliniamente principale) și linie ble (pentru aliniamente laterale propuse) și au următoarele caracteristici, datorită conformației parcelei:

- aliniament principal:

 • - aliniamentul la drumul de acces este poziționat la distanța de 6,73 m față de axul străzii Cornelia Emilian si fata de limita proprietății la 5,00 m ;

 • - aliniamente laterale si posterior: minim 4,0 m față de limita proprietății.

 • - aliniament intre cladiri : pe lot locuintele se pot cupla

În toate cazurile se va ține seama de condițiile de protecție contra incendiului și de alte norme tehnice specifice.

 • (5) ÎMPREJMUIRI

Suprafețele libere și plantate vor respecta bilanțul teritorial propus.

Se va prevedea prin proiect realizarea plantațiilor de aliniament la drumurile publice.

În măsura posibilităților, amenajările spațiilor verzi se vor realiza pe baza unor studii și proiecte de arhitectură pasageră.

Se va evita impermeabilizarea exagerată a terenului pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor.

Spațiile publice se vor amenaja cu mobilier urban adecvat în concordanță cu funcțiunile clădirilor și condiționarea realizării lor de aceleași avize de specialitate ca și clădirile. Spațiile plantate vor fi înierbate și plantate cu cel puțin un arbore la fiecare 100 mp. Împrejmuirile spre stradă vor fi transparente la maxim 1,80 m. Nu sunt admise împrejmuirile realizate din plasă de sârmă ghimpată.

Se pot adopta soluții de împrejmuire prin folosirea elementelor de mobilier urban (jardiniere, banchete, panouri ).

 • (6) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; Initiatorului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Paul Corneliu Boișteanu

9


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

5

Nr. 407 din 31 Octombrie 2019