Hotărârea nr. 406/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA VITICULTORI T64,NUMAR CADASTRAL 149259,întocmit în vederea construirii de locuinte individuale izolate/cuplate si locuinte colective pe teren proprietate,persoana fizica,persoana juridica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA VITICULTORI T64, NUMAR

CADASTRAL 149259, întocmit în vederea construirii de locuinte individuale izolate/cuplate si locuinte colective pe teren proprietate, persoana fizica, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 Octombrie 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 1936 din 11.06.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 37691 din 04.04.2019 depusa de POPA VALERICA SI SC POPVAL - COS SRL;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate 934 din 11.10.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de

18.07.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 54 din 29.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 110994/ 14.10.2019 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - IASI, ZONA VITICULTORI T64, NUMAR CADASTRAL 149259, întocmit în vederea construirii de locuinte individuale izolate/cuplate si locuinte colective pe teren proprietate, persoana fizica, persoana juridica;

  • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 14.998,00 mp, aflata in proprietatea POPA VALERICA SI SC POPVAL - COS SRL conform act notarial nr. 479/2018.

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

  • • Hmax = 9,00 m masurata de la CTA la cornisa, Regim de inaltime D+P+1E

  • • POT max = 35 %;

  • • CUT max = 1,05 mp.ADC/mp.teren;

  • • Spatii verzi = 20%.

  • (4) AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

'Regimul de aliniere lateral

In cadrul parcelei, regimul de aliniere lateral este la 3.0m in cazul parcelelor adiacente sau 5.0m in cazul vecinatatii unei cai de acces, distantele masurandu-se de la limita parcelei, conform plansei de reglementari urbanistice.

Regimul de aliniere posterior

Regimul de aliniere posterior la 3.0m fata de limita parcelei, conform plansei de reglementar urbanistice.

  • (5) IMPREJMUIRI

Imprejmuirile spre strada vor fi transparente la 1,50 m din care un soclu de maxim 0,3m, iar lateral cu o inaltime de 2.2-2.5m.

Imprejmuirile vor fi dublate de gard viu.

Nu se admite utilizarea sub nici o forma a sarmei ghimpate sau a imprejmuirilor din zidarie.

  • (6) Initiatorii vor asigura si isi vor asuma costurile tuturor lucrarilor de infrastructura si a utilitatilor necesare, totodata nu vor avea pretentii pentru despagubiri de la Autoritatea Publica Locala;

In cazul in care terenul va fi dezmembrat si vandut, sarcinile stipulate prin prezenta hotarare vor fi preluate catre viitorii cumparatori;

Drumurile principale care asigura accesul si fac legatura cu reteaua stradala publica din zona vor fi cedate Autoritatii Publice Locale, fara emiterea de pretentii materiale sau financiare, dar numai in conditiile aducerii lor la distante legale si echiparea lor cu utilitati;

Drumurile interioare nou create ce vor ramane in proprietatea privata a proprietarilor din condominiu, se vor intretine si administra printr-o asociatie de proprietari infiintata obligatoriu conform Legii nr. 196/2018;

  • (7) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; initiatorilor si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu

respectarea cadrului legal incident de către Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Paul Corneliu Boișteanu

9


Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul


prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

6

Nr. 406 din 31 Octombrie 2019