Hotărârea nr. 405/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI,STRADA OCTAV BOTEZ NR. 2A,NUMAR CADASTRAL 160491,161051,intocmit in vederea construirii unui centru de formare cu sali de conferinte si seminarii,persoana juridica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA OCTAV BOTEZ NR. 2A, NUMAR CADASTRAL 160491, 161051, intocmit in vederea construirii unui centru de formare cu sali de conferinte si seminarii, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 Octombrie 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3089 din 13.09.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 56206 din 22.05.2019 depusa de CASA CORPULUI DIDACTIC;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate 1002 din 27.02.2019;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 11.10.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 66 din 09.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 110736/ 14.10.2019 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA OCTAV BOTEZ NR. 2A, NUMAR CADASTRAL 160491, 161051 intocmit in vederea construirii unui centru de formare cu sali de conferinte si seminarii, persoana juridica;

  • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZ este de 1855,00mp;

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

  • • H max = 12,50 m la coama masurata de la CTN in aria construibila, regim de inaltime S+P+2E;

  • • POT max = 60 %;

  • • CUT max = 2.16 mp.ADC/mp.teren;

  • • Spatii verzi = 18.60%.

  • (4) Regimul de aliniere al constructiilor

□ aliniamentul principal este de 3.95 m spre strada Octav Botez la vest (se preia aliniamenutl existent al cladirilor);

Se propun urmatoarele distante minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei:

- 0.75 m spre limita de proprietate sud - amplasamentul studiat se invecineaza cu teren aflat in administrarea Directiei Judetene pentru Sport si Tineret; - se preia aliniamentul lateral existent;

- 6.00 m fata de teren prop. parohia Haralambie- se preia aliniamentul lateral existent;

- 5.00 m fata de limita de proprietate este - teren aflat in administrarea Inspectoratului Scolar Judetean Iasi.

  • (5) CIRCULATII SI ACCESE

Accesul spre amplasament se realizeaza din strada Octav Botez si din strada Sf. Atanasie.;

  • (6) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; initiatorului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Paul Corneliu Boișteanu

9

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 405 din 31 Octombrie 2019