Hotărârea nr. 404/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA PACURARI,NUMAR CADASTRAL 135165,135176,135164,135169 întocmit în vederea modificarii planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 392/2009 in vederea construirii de locuinte colective,persoana juridica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA PACURARI, NUMAR

CADASTRAL 135165, 135176, 135164, 135169 întocmit în vederea modificarii planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 392/2009 in vederea construirii de locuinte colective, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 Octombrie 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 51 din 09.01.2019 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 63294 din 07.06.2019 depusa de SC PANEQUIP SRL;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate 1028 din 10.05.2019;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 20.09.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 68 din 09.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 111007/ 14.10.2019 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, ZONA PACURARI, NUMAR CADASTRAL 135165, 135176, 135164, 135169 întocmit în vederea modificarii planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 392/2009 in vederea construirii de locuinte colective, persoana juridica;

  • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZ este de 2.300,00 mp, aflat in proprietatea SC PANEQUIP SRL conform actului de proprietate nr. 5765/2017;

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

  • • H max = 11,00 m masurat de la CTN la streasina/atic, regim de inaltime D+P+2E;

  • • POT max = 35 %;

  • • CUT max = 1,05 mp.ADC/mp.teren;

  • • Spatii verzi = 31,43%.

  • (4) AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR:

ALINIAMENT PRINCIPAL: 5.00m pana la limita proprietatii, 8,57m pana in axul caii de aces nr.cad. 120323+nr cad. 131197;

- N-E -min. 5.00m, pana la limita de proprietate, la drum. Distanta min. fata de constructia invecinata este de 15,08m.

ALINIAMENTE LATERALE/POSTERIOARE:

- S-V - min. 5.00m fata de limita proprietatii, la drum nr. cad. 7621/4/1, min. 9,35m pana la teren neconstruit cu nr cad 134593, min. 9,35m pana la teren neconstruit cu nr cad 134592. - N-V - min. 3.00m, pana la limita de proprietate - teren proprietate privata, neconstruit, nr.cad. 153280, min. 23.86m pana la locuinta individuala D+P+1E;

- S-E - min. 3.00 m pana la limita proprietatii. - teren proprietate privata, neconstruit, nr.cad. 7621/3/4,

  • (5) CIRCULATII SI ACCESE

- cladirea va avea asigurat accesul dintr-o cale de circulatie publica in conditiile permiterii interventiei pompierilor: Cale de acces nr.cad. 7321/4/1 + nr cad 149952, invecinata la sud-vest, Calea de acces nr.cad. 121197 + nr cad 120323, invecinata la nord-est, precum si o circulatie auto propusa pe teren ce uneste cele doua drumuri mentionate mai sus.

  • (6) ÎMPREJMUIRI

- imprejmuirile spre strada vor fi transparente cu înaltimi de maxim 1,50 m din care un soclu de 0,30-0.60m, vor fi dublate cu gard viu.

- pe laterale, imprejmuirea poate avea inaltimea maxima de 2,20m.

  • (7) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; Initiatorului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier local,

Paul Corneliu Boișteanu

9


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

6

Nr. 404 din 31 Octombrie 2019