Hotărârea nr. 403/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,STRADA FRIEDERICK NR. 5,NUMAR CADASTRAL 158475,întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate (prin desfiintarea constructiei existente),persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA FRIEDERICK NR. 5, NUMAR CADASTRAL 158475, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate (prin desfiintarea constructiei existente), persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 Octombrie 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul inregistrat cu nr. 118264 din 30.10.2019, aprobat în plenul sedintei, consemnat și in procesul verbal al sedintei consiliului local;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 782 din 20.03.2019 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 44247 din 19.04.2019 depusa de STRELTOV ION si STRELTOV CRISTINA;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 11.10.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 64 din 09.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 110624/ 14.10.2019 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IASI, STRADA FRIEDERICK NR. 5, NUMAR CADASTRAL 158475, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate (prin desfiintarea constructiei existente), persoane fizice;

  • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 519,00 mp, aflat in proprietatea domnilor STRELTOV ION si STRELTOV CRISTINA conform contractului de vanzare cumparare 2408/2018;

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

  • • H max = 7,00 m masurata de la cornisa, regim de inaltime S+P+1E;

  • • POT max = 30%;

  • • CUT max = 0,9 mp.ADC/mp.teren;

  • • Suprafață spații verzi = 30%;

  • (4) ALINIAMENTE

-        aliniere la strada - 3,90m din axul strazii. Retragerea de la aliniere este de 8,90m

din axul strazii;

2,00m fata de limita de proprietate

de pe latura de SV;


de pe latura de V.


5,00m fata de limita de proprietate

Datorita prezentei unui arbore (conifer), la o distanta de 1,70m fata de limita de proprietate si la 6,00m fata de limita proprietatii la strada (vest), se recomanda aplasarea noii constructii la o distanta de 6,5m fata de limita de proprietate de pe latura de vest.

  • (5) Accesul la amplasamentul studiat se face din str. Friederick.

  • (6) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si

Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Paul Corneliu Boișteanu

9

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

6

Nr. 403 din 31 Octombrie 2019