Hotărârea nr. 402/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA CIPRIAN PORUMBESCU NR. 15D,NUMAR CADASTRAL 153918 intocmit in vederea introducerii de teren in intravilan in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate,persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA CIPRIAN PORUMBESCU NR. 15D, NUMAR CADASTRAL 153918 intocmit in vederea introducerii de teren in intravilan in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 Octombrie 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3136 din 28.09.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 67119 din 18.06.2019 depusa de CAPRA CRISTIAN si

SURDU OANA DANIELA (vandut catre SC SEEEK MED SRL conform CVC 9023/2019);

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate 980 din 25.01.2019;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 01.08.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 78 din 09.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 113446/ 18.10.2019 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

1 / 3 la H.C.L. nr. 402 din 31 Octombrie 2019

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADA CIPRIAN PORUMBESCU NR. 15D, NUMAR CADASTRAL 153918 intocmit in vederea introducerii de teren in intravilan in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoane fizice ;

  • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZ este de 1000,00 mp;

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

  • • H max = 8,0 m masurat de la CTN la streasina/atic, regim de inaltime D+P+1E

  • • POT max = 35 %;

  • • CUT max = 1,05 mp.ADC/mp.teren;

  • • Spatii verzi = 35%.

  • (4) AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Regimul de aliniere principal este la distanta de 5,00m fata de limita de proprietate propusa, respectiv 9.50m din axul caii de acces;

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

In cadrul parcelei, regimul de aliniere lateral este la 3,00m fata de limita parcelei.

Regimul de aliniere posterior al cladirilor a fost stabilit la o distanta de 5,0 m fata de limita parcelei;

  • (5) CIRCULATII SI ACCESE

Principala cale de comunicatie din zona este calea de acces DE 5930/1, aflata in partea de sud-est a amplasamentului, care face legatura cu strada Ciprian Porumbescu si DN 24 (Soseaua Bucium).

  • (6) ÎMPREJMUIRI

Imprejmuirile spre strada vor fi transparente la 1,80 m din care un soclu de maxim 0,6m.

Imprejmuirile vor fi dublate de gard viu.

Nu se admite utilizarea sub nici o forma a sarmei ghimpate sau a imprejmuirilor din zidarie.

Terenul de sport va avea o imprejmuire cu inaltime specifica normativelor in vigoare.

  • (7) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; Initiatorului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Paul Corneliu Boișteanu

9

Total

Consilieri

Locali

27

Nr.

Prezenți

23

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

6

402 din 31 Octombrie 2019