Hotărârea nr. 400/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA BUCIUM,NUMAR CADASTRAL 158120,întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale,anexa gospodareasca si imprejmuire teren,persoana fizica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 158120, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale, anexa gospodareasca si imprejmuire teren, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 Octombrie 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2906 din 30.08.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 25735 din 07.03.2019 depusa de EANA EDUARD FLORIN si EANA CAMELIA GABRIELA;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate 964 din 05.12.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de

18.07.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 73 din 09.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 111472/ 15.10.2019 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 158120, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale, anexa gospodareasca si imprejmuire teren, persoana fizica;

  • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZ este de 800,00 mp;

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

•H max = 6,00 m masurat de la cota CTN la streasina/atic , regim de inaltime D+P+1E;

•POT max = 30 %;

•CUT max = 0,9 mp.ADC/mp.teren;

• Spatii verzi = 50%.

  • (4) AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Regimul de aliniere al construcțiilor la nivelul solului, este reprezentat în planșa de reglementări cu linie roșie punctată și a fost stabilit la:

  • • 6,00 m față de limita de proprietate din partea de nord - est;

  • • 10,00 m față de axul străzii Nuferilor;

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI

POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clădirile și amenajările anexe se vor retrage față de limitele laterale ale proprietății cu minim H/2 din înălțimea clădirii dar nu mai puțin de 3,00m;

Clădirile și amenajările anexe se vor retrage față de limita posterioară a proprietății cu minim H/2 din înălțimea clădirii dar nu mai puțin de 5,00m;

Se va admite de către administrația publică locală, construcția de imobile noi , cu modificarea limitelor laterale și posterioare pana la limitele prevazute în Codul Civil numai în cazuri justificate, cu acordul legalizat al vecinilor, și prin întocmirea de Planuri Urbanistice de Detaliu ce se vor aproba conform legii;

În toate cazurile se va ține seama de condițiile de protecție față de incendiu și alte norme tehnice specifice.

  • (5) ÎMPREJMUIRI

Imprejmuirile la stradă vor fi cu înălțimi de maxim 1,50m din care un soclu de 0,30m și pot fi dublate cu gard viu;

Gardurile spre limitele separative între proprietăți vor putea fi opace cu înălțimi de maxim 2,20 m;

Împrejmuirile pot fi dublate de gard viu, plantații în aliniament;

Nu se admite folosirea sub nici o formă a materialelor improprii: sârmă ghimpată, tablă, etc.

  • (6) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; Initiatorului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier local,

Paul Corneliu Boișteanu

9


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

6

Nr. 400 din 31 Octombrie 2019