Hotărârea nr. 40/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Proiectului - Campanie de promovare a evenimentelor cuprinse în Programul „Iaşi – Capitala Tineretului din România”,campanie desfăşurată în perioada martie – decembrie 2019


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Proiectului - Campanie de promovare a evenimentelor cuprinse în Programul „Iași - Capitala Tineretului din România”, campanie desfășurată în perioada martie - decembrie 2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.02.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate Nr. 17745/18.02.2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Proiectul - campanie de promovare a evenimentelor cuprinse în Programul „Iași - Capitala Tineretului din România”, campanie desfășurată în perioada martie - decembrie 2019.

Art. 2. Cheltuielile pentru organizare a proiectului - campanie vor fi alocate cu respectarea normelor legale incidente din bugetul local în sumă de 150.000 lei, din capitolul bugetar 54.50.00.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Serviciului Relații Comunitare și Politici Publice, Centrului de Informații pentru Cetățeni, Biroului Relații cu Societatea Civilă, Direcției Juridice și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Direcția Juridică, Biroul Relații cu Societatea Civilă.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Manuel Ciprian Bostan                   Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 40 din 28 februarie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0