Hotărârea nr. 399/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,FUNDAC IFTIMIE BARLEANU NR. 10,NUMAR CADASTRAL 142740,întocmit pentru construire locuinta individuala (unifamiliala) si imprejmuire pe teren proprietate,persoana fizica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, FUNDAC IFTIMIE BARLEANU NR. 10, NUMAR CADASTRAL 142740, întocmit pentru construire locuinta individuala (unifamiliala) si imprejmuire pe teren proprietate, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 Octombrie 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3939 din 26.11.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 28039 din 14.03.2019 depusa de catre PANTIRU CONSTANTIN;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 01.08.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 74 din 09.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 111685/ 16.10.2019 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IASI, FUNDAC IFTIMIE BARLEANU NR. 10, NUMAR CADASTRAL 142740, întocmit pentru construire locuinta individuala (unifamiliala) si imprejmuire pe teren proprietate, persoana fizica;

 • (2) Suprafața terenului studiat prin PUD este de 450,00mp;

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

 • • H max = 12,00 m masurat de la cota cea mai inalta a terenului natural (CTN) in aria construibila, regim de inaltime P+1E;

 • • POT max = 30 %;

 • • CUT max = 0.9 mp. ADC/mp. Teren;

 • • Spatii plantate amenajate = 16,66%;

 • • Suprafata impadurita 37,77%.

 • (4) Aliniamente

- aliniament principal: 8,00 m din ax Stradela Iftimie Barleanu;

- aliniament posterior: aliniamentul posterior la min 9,75 m fata de limita de proprietate;

 • - aliniamente laterale: aliniamentele laterale sunt stabilite la distanța minimă de 2,00 m fata de limita de proprietate cu NC: 11259/2/2 si 3,20 m fata de Fundac Iftimie Barleanu;

 • - aliniamente fata de padure: perimetrul edificabil va fi retras cu minim 1,00 m fata de aceasta.

 • (5) IMPREJMUIRI

- gardurile la strada vor avea înaltimea de 1,50 m din care un soclu opac de 0,30 m si o parte transparenta de 1,20 m dublata sau nu de gard viu;

- gardurile spre limitele separative vor putea fi opace cu înalțimi de maxim 2,20 m care vor masca spre vecini garaje, sere, anexe ;

-imprejmuirea la Stradela Iftimie Barleanu se va amplasa (retrage) la 2,35 m fata de limita de proprietate.

 • (6) Accesibilitatea pe amplasament si inscrierea in circulatie se face atat de pe Stradela Iftimie Barleanu cat si de pe Fundac Iftimie Barleanu, drum pietruit.

 • (7) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; initiatorului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Paul Corneliu Boișteanu

9

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

6

Nr. 399 din 31 Octombrie 2019