Hotărârea nr. 397/2019

HOTĂRÂRE privind schimbul cu echivalență valorică al imobilului amplasat în intravilan municipiul Iași,str. Iarmaroc nr. 23,în suprafață de 500 mp,identificat cu nr.cad. 134737,nr. CF 134737,proprietate privată (anexa A),cu terenul amplasat în intravilan municipiul Iași,Str. Cicoarei f.n. identificat cadastral în Cv 4,parcela CAT 248 în suprafață de 1000 mp (anexa B) proprietate privată a municipalității

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind schimbul cu echivalență valorică al imobilului amplasat în intravilan municipiul Iași, str. Iarmaroc nr. 23, în suprafață de 500 mp, identificat cu nr.cad. 134737, nr. CF 134737, proprietate privată (anexa A), cu terenul amplasat în intravilan municipiul Iași, Str. Cicoarei f.n. identificat cadastral în Cv 4, parcela CAT 248 în suprafață de 1000 mp (anexa B) proprietate privată a municipalității

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.10.2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 113448/2019 întocmit de Serviciului GIS-Cadastru;

Având în vedere Adresele nr. 58598/2019 și 58599/2019 inaintate de Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții Iași prin care se solicita sprijin in pastrarea spatiului intre cele 2 camine ale scolii;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 86/2018 privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, aprobat prin HCL nr. 153/2017 cu terenurile din anexele A, B, C, D, E, F, G, H, I, J aflate în administrarea Municipiului Iași;

Având în vedere H.C.L. nr. 211/2018 privind insușirea inventarului actualizat al domeniului privat al Municipiului Iasi;

Având în vedere prevederile Articolelor 298 - 301 al OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă schimbul de terenuri în echivalență valorică între suprafața de 500 mp amplasată în municipiul Iași, str.Iarmaroc nr.23, identificată cadastral cu nr.134737 proprietatea domnului Roibu Dorel Constantin și cea de 1.000 mp amplasată în municipiul Iași str. Cicoarei f.n, Lot 1, având identificatorii cadastrali CV 4, parcela CAT 248, conform anexelor A și B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se însușesc rapoartele de evaluare ale imobilelor, după cum urmează:

  • a)  Teren liber situat în Iași, str. Cicoarei f.n. în suprafață de 8.500 m2 aparținând municipalității, cu prețul de 65 euro/mp, respectiv 552.500 Euro sau 2.614.762 Lei.

  • b)  Teren situat în Iași, str. Iarmaroc nr.23, cu suprafața de 500 m2 aparținând domnului Roibu Dorel Constantin, cu prețul de 130 euro/mp, respectiv 65.000 Euro sau 302.000 Lei.

Art. 3. (1) Cheltuielile ocazionate de redactarea si autentificarea contractului de schimb, precum si alte taxe/cheltuieli care tin de perfectarea schimbului (lucrările de intabulare, dezmembrare, alipire si întocmire a cărților funciare pentru terenuri) cad in sarcina solicitantului, care va preda un exemplar al documentatiei si Municipiului Iași.

(2) Perfectarea schimbului se va efectua odata cu renuntarea pretentiilor domnului Roibu Dorel Constantin din dosarul nr. 7952/99/2018 din cadrul Tribunalului Iasi si dosarul nr.16597/245/2018 din cadrul Judecatoriei Iasi.

Art. 4. Se mandatează Primarul Municipiului Iași în semnarea contractului de schimb în formă autentică.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Exploatare Patrimoniu; Directiei Arhitectura si Urbanism -Serviciul G.I.S.- Cadastru; domnului Roibu Dorel Constantin și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6 . (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directiei Exploatare Patrimoniu; Directiei Arhitectura si Urbanism - Serviciul G.I.S.- Cadastru.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Paul Corneliu Boisteanu Consilier local,

Nr. 397 din 31 octombrie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0