Hotărârea nr. 396/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a spațiului comercial (construcţie şi teren aferent),situat în municipiul Iaşi,str. Carpați nr. 12,bloc 912,sc.A,parter,judeţul Iaşi,înscris în cartea funciară 123769-C1-U23/UAT Iaşi),proprietate privată a Municipiului Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a spațiului comercial (construcție și teren aferent), situat în municipiul Iași, str. Carpați nr. 12, bloc 912, sc.A, parter, județul Iași, înscris în cartea funciară 123769-C1-U23/UAT Iași), proprietate privată a Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31 Octombrie 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 108105/07.10.2019 întocmit de către Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere solicitarea nr. 41463/15.04.2019 formulată de SC Molid Tehnic Service SRL;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 211/30.05.2018 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat -Anexa 1.1. (poz. 173+174), unde bunul imobil este înregistrat sub numărul de inventar 16405+80436, cu o valoare de inventar cumulată de 128081,25 lei.

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 85136/102.08.2019 întocmit de evaluator Bulău T. Vlad -membru titular ANEVAR;

Având în vedere Raportul de oportunitate nr. 95817/05.09.2019 al Comisie de oportunitate constituită în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 61/30.01.2018 și a Dispoziției nr. 1605/25.06.2018 ;

Având în vedere Extras de carte funciară de informare nr. 110672/04.07.2019 ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba vânzarea prin licitație publică spațiului comercial (construcție și teren aferent), situat în municipiul Iași, str. Carpați nr. 12, bloc 912, sc.A, parter, județul Iași, compus din: construcție cu suprafața utilă de 38,50 mp (suprafață construită 49 mp) și teren aferent cu suprafața de 6,99 mp reprezentând cota indiviză de 0,74% din terenul cu numărul cadastral 3271, înscris în cartea funciară 123769-C1-U23/UAT Iași), proprietate privată a Municipiului Iași.

Art. 2 Se aprobă prețul minim de vânzare a spațiului comercial prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre la valoarea de 227174 lei, respectiv la valoarea cea mai mare dintre prețul de piață determinat prin raportul de evaluare nr. 85136/02.08.2019 întocmit de evaluator Bulău T. Vlad -membru titular ANEVAR, ce estimează prețul de 48011 Euro (1247 euro/mp), echivalentul a 227174 lei (la cursul valutar de 4,7317 lei/1 Euro valabil la data de 01.08.2019) și valoarea de inventar însușită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 211/30.05.2018- Anexa 1.1.- poz. 173+174, unde bunul imobil este înregistrat sub numărul de inventar 16405+80436, cu o valoare de inventar cumulată de 128081,25 lei.

Art. 3 (a) Se mandatează comisia pentru vânzarea bunurilor proprietate privată a municipiului constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 222/23.06.2017, cu modificările și completările ulterioare, să organizeze și să desfășoare procedura de vânzare a spațiului comercial prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

 • (b) Comisia va vinde la un preț ce nu poate fi mai mic decât cel stabilit la art. 2 din prezenta hotărâre.

 • (c) Vânzarea acestui spațiu comercial este scutită de TVA, conform prevederilor art. 292, alin.(2), lit f) din Legea 227/2015, privind codul fiscal.

Art.4. Se aprobă documentația de atribuire conform Anexei 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă caietul de sarcini conform Anexei 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Cheltuielile privind întocmirea în forma autentică a contractului de vânzare vor fi suportate de cumpărător.

Art.7. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare/cumpărare. Achitarea integrală a contravalorii spațiului comercial se va face în termen de 15 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art.8. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Exploatare Patrimoniu;Direcției Generale Economică și de Finanțe Publice Locale;Comisiei de vânzare menționată la art. 3 al prezentei hotărâri și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.9. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Exploatare Patrimoniu; Direcția Generală Economică și de Finanțe Publice Locale; Comisia de vânzare.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Paul Corneliu Boișteanu

9

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 396 din 31 Octombrie 2019

Anexa nr. 2 a HCL nr.396 din 31.10.2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL IAȘI

MUNICIPIUL IAȘI

D.E.P.

TEL./FAX 0232.267.544

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

f

privind vânzarea prin licitație publică a spațiului comercial (construcție și teren aferent), situat în municipiul Iași, str. Carpați nr. 12, bloc 912, sc.A, parter, județul Iași, înscris în cartea funciară 123769-C1-U23/UAT Iași), proprietate privată a Municipiului Iași

Conținut :

f

 • I. informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc.;

 • II. instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de licitație;

 • III. caietul de sarcini;

 • IV. instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor;

 • V.  informații detaliate și complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei câștigătoare, precum și ponderea lor;

 • VI. anularea licitației;

 • VII. instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac.

 • I.  INFORMAȚII GENERALE PRIVIND VÂNZĂTORUL

CONCEDENT : MUNICIPIUL IAȘI

SEDIUL : IAȘI, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11 COD FISCAL : 4541580

TELEFON 0232-264246; FAX 0232-267544

Organizarea licitatiei se face de catre Comisia de licitatie numita prin HCL nr..........,

secretariatul acesteia fiind asigurat de D.E.P.

 • II. INSTRUCTIUNI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROCEDURII DE

VÂNZARE

A. Procedura licitatiei publice

 • 1. In cazul acestei proceduri, vânzătorul are obligația să publice anunțul de licitație în Monitorul Oficial al Romaniei, partea a VI a , intr-un cotidian de circulatie nationala, intr-unul de circulatie locala si pe site-ul Municipiului Iasi

 • 2. Anuntul se trimite spre publicare cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte de data limita pentru depunerea ofertelor .

 • 3. Documentatia de atribuire se ridica contra cost de la sediul D.E.P. din sos. Națională nr.

43, et.4. Persoanele interesate pot solicita clarificari, iar reprezentantii vânzătorului au

4 / 14 la H.C.L. nr. 396 din 31 Octombrie 2019

obligatia de a le transmite raspunsul intr-o perioada ce nu depaseste 5 zile lucratoare. Pentru comunicarea clarificarilor, persoana interesata va pune la dispozitie adresa, nr. fax si e-mail-ul sau va preciza in scris daca doreste o alta modalitate de comunicare (ex: sa ridice personal corespondenta).

 • 4. Ofertele se depun la sediul autoritații contractante sau la locul precizat în anunțul de licitație, intr-un singur exemplar, in doua plicuri inchise si sigilate, unul exterior si unul interior, care vor contine documentele solicitate de concedent. Pe plicul exterior va fi trecut obiectul licitației pentru care se depune oferta. Dupa primirea ofertelor, in perioada anuntata si inscrierea lor in ordinea primirii in registrul Oferte, plicurile inchise si sigilate vor fi predate comisiei de evaluare , constituita prin hotararea de consiliu local.

 • 5. Procedura de licitatie se desfasoara numai daca in urma publicarii anuntului de licitatie au fost depuse cel putin doua oferte. Sedinta de deschidere a plicurilor este publica.

 • 6. Dupa deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare elimina ofertele care nu contin totalitatea documentelor si datelor cerute in ''Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor” si intocmeste un proces verbal in care se mentioneaza rezultatul analizei. Pentru continuarea desfasurarii procedurii de licitatie este necesar ca dupa deschiderea plicurilor exterioare cel putin 2 oferte sa intruneasca conditiile de participare.

 • 7. Deschiderea plicurilor interioare ale ofertelor se face numai dupa semnarea procesului verbal care consemneaza operatiunile descrise la pct. 4 de catre toti membrii comisiei de evaluare si de catre ofertanti, numai daca exista cel putin 2 oferte valabile.

 • 8. In cazul in care in urma publicarii anuntului de licitatei nu au fost depuse cel putin doua oferte valabile, concedentul va anula procedura si va organiza o noua procedura de licitatie, cu aceeasi documentatie. In cazul organizarii unei noi licitatii, procedura este valabila in situatia in care a fost depusa cel putin o oferta valabila.

 • 9. Criteriul de atribuire al licitației este cel mai mare preț ofertat. Pentru determinarea ofertei castigatoare, comisia de evaluare aplica criteriul de atribuire prevazut in documentatie.

 • 10. In cazul egalitatii pretului oferit de 2 sau mai multi participanti admisi, comisia va solicita acestora sa faca o noua oferta, in plic inchis.

 • 11. In urma analizarii ofertelor de catre comisia de evaluare, secretarul comisiei intocmeste un proces verbal in care mentioneaza ofertele valabile, oferta declarata castigatoare, ofertele care nu indeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii acestora din urma de la procedura de atribuire.

 • 12. In baza procesului verbal care indeplineste conditiile prevazute la pct. 7, in termen de o zi, comisia de evaluare intocmeste un raport care cuprinde descrierea procedurii de vânzare si operatiunile de evaluare, elementele esentiale ale ofertelor depuse si motivele alegerii ofertantului castigator sau, in cazul in care nu a fost desemnat nici un castigator, cauzele respingerii pe care il comunica vînzătorului.

 • 13. Dupa primirea raportului comisiei de evaluare, vânzătorul, in termen de 3 zile lucratoare informeaza in scris cu confirmare de primire, ofertantii ale caror oferte au fost excluse indicand motivele excluderii si ofertantul declarat castigator.

 • 14. Pe parcursul procedurii de licitatie, comisia de evaluare poate propune vânzătorului solicitarea oricaror clarificari si completari necesare .

 • 15. In termen de 3 zile lucratoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, vânzătorul o transmite ofertantilor vizati.

 • 16. Ofertantii trebuie sa raspunda la solicitarea ofertantului in termen de 4 zile lucratoare de la primirea acesteia.

 • 17. In cazul in care licitatie publica nu a condus la desemnarea unui castigator se va consemna aceasta situatie intr-un proces verbal si se va organiza o noua licitatie.

 • 18. În cazul în care, în cadrul celei de-a doua proceduri de licitație publică nu se depune nicio ofertă valabilă, autoritatea contractantă anulează procedura de licitație.

 • 19. Pentru cea de-a doua licitație va fi păstrată documentația de atribuire aprobată pentru prima licitație.

B.Garanții

f

 • 1. In vederea participarii la licitatie ofertantii sunt obligati sa depuna garantia de participare la licitatie.

 • 2. Garanția de participare este de 22717 lei (10% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare), care se va depune prin Ordin de plată bancar depus în contul Municipiului Iași, cod fiscal 4541580, cont nr. RO45TREZ4065006XXX000460 deschis la Trezoreria Iași, cu specificația la obiectul plății;

III CAIET DE SARCINI

Conform Anexa 3

 • IV. INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ȘI PREZENTARE A OFERTELOR

4.1.Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și a caietului de sarcini.

4.2.Oferta se redactează în limba română și se depune la sediul autorității contractante din sos. Națională, nr. 43, et. 4, cam. 7, în două exemplare (original și copie), în două pliciri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează de către autoritatea contractantă, în ordinea primirii lor, în registrul Oferte, precizându-se data și ora.

 • 4.3. Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant.

 • 4.4. Fiecare participant poate să depună o singură ofertă.

 • 4.5. Perioada de valabilitate a ofertei: până la semnarea contractului de vânzare-cumpărare a imobilului.

 • 4.6. Persoanele interesate au obligația de a depune oferta la adresa și până la data limită pentru depunere stabilite în anunțul procedurii.

 • 4.7. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei interesate.

4.8.Ofertele depuse la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor vor fi returnate ofertanților fără a fi deschise.

 • 4.9.Pe plicul exterior se va indica obiectul licitației pentru care pentru care se depune oferta. Plicul exterior va contine următoarele documente:

 • a) o fișă cu informații privind ofertantul și o declarație de participare, semnate de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări. Fișa cu informații va conține:

 • - denumirea, sediul, forma juridică;

 • - domeniul de activitate, capital social, membrii asociați, cifra de afaceri;

 • - dacă are sau nu datorii către bugetul de stat sau bugetul local;

 • - numele si prenumele persoanei ce urmează a participa la licitație.

 • b) acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților;

b.1.) în original, copie ”conform cu originalul”, copie legalizată sau semnată cu semnătura electronică de către emitent:

- certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte următoarele: ofertantul nu este în faliment; ofertantul nu are activitatea suspendată voluntar sau ca urmare a retragerii dreptului de a desfășura activități economice; sediul social; administratorul ofertantului.

- declarație pe proprie răspundere în conformitate cu art. 326 din Legea 286/2009 sau declarație autentificată la notar dată de către administratorul ofertantului / ofertant că sunt respectate prevederile cap. 3 pct. 3.1 alin. (2) din caietul de sarcini.

- certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor datorate bugetului general consolidat din care să reiasă că ofertantul nu are datorii;

- certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor datorate bugetului local din care să reiasă că ofertantul nu are datorii, eliberat de direcțiile de specialitate din cadrul primăriilor în a căror rază teritorială își are sediul ofertantul;

- împuternicire / procură pentru participarea la licitație, dacă persoana care participă la licitație este alta decît administratorul ofertantului / ofertantul.

b.2.) în copii xerox:

- Certificatul de Înmatriculare de la Oficiul Registrului Comerțului;

- cartea de identitate a administratorului ofertantului / ofertantului și a persoanei împuternicite, după caz.

 • c) Dovada achitării documentației de licitație.

 • d) Dovada achitarii taxei de participare.

 • e) Dovada achitării garanției.

 • 4.10.Pe plicul interior, care conține oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz și va conține următoarele documente:

a. Oferta semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări.

b. Scrisoare de acceptare a condițiilor împuse prin documentația de atribuire.

 • 4.11.Plicul exterior conținând plicul interior se va sigila și se va depune la sediul autorității contractante în termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

4.12.Oferta trebuie să cuprindă detaliat toate condițiile prevăzute în documentația de licitație pe care ofertantul și le asumă în cazul în care va câștiga licitația.

4.13.Ofertele primite si inregistrate dupa termenul limita de primire prevazut in anuntul publicitar vor fi excluse de la licitatie si vor fi inapoiate ofertantilor fara a fi deschise. 4.14.Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare in ziua fixata pentru deschiderea lor.

 • V. INFORMAȚII DETALIATE ȘI COMPLETE PRIVIND CRITERIILE DE ATRIBUIRE APLICATE PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE, PRECUM ȘI PONDEREA LOR

 • 5.1 Criteriul de atribuire al contractului de vânzare-cumpărare este cel mai mare preț ofertat.

 • VI. ANULAREA LICITATIEI

 • 6.1 Anularea licitației poate fi acceptată atunci când:

cand nu au fost depuse cel putin 2 oferte valabile;

7 / 14 la H.C.L. nr. 396 din 31 Octombrie 2019

 • •  se constată abateri grave de la prevederile legale care afecteaza procedura de licitație sau fac imposibila incheierea contractului, conform art. 342 pct. 1 din OUG nr. 57 / 2019

 • •  în cazul unor contestații întemeiate, admise conform Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, în termen de 1 zi de la semnarea procesului verbal.

 • 6.2 Anularea se face prin hotărârea comisiei de licitație, cu votul a 2/3 din numărul membrilor, și se va comunica în scris tuturor participanților, arătând motivele care au stat la baza acestei anulări.

 • 6.3 Poate fi exclus din procedura de licitație, atât în timpul licitației cât și ulterior, până la semnarea contractului de vânzare-cumpărare, ofertantul despre care se dovedește că a furnizat informații false în documentele de calificare.

 • 6.4 Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de vânzare-cumpărare se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul concedentului.

 • VII. CAI DE ATAC

7.1.Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de vânzare-cumpărare se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul autoritatea contractantă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Paul Corneliu Boișteanu

9

Anexa nr. 3 la HCL nr._________

ROMÂNIA

JUDEȚUL IAȘI

MUNICIPIUL IAȘI

D.E.P.

TEL./FAX 0232.267.544

CAIET DE SARCINI

privind vânzarea prin licitație publică a spațiului comercial (construcție și teren aferent), situat în municipiul Iași, str. Carpați nr. 12, bloc 912, sc.A, parter, județul Iași, înscris în cartea funciară 123769-C1-U23/UAT Iași), proprietate privată a Municipiului Iași

CAPITOLUL 1 - PRINCIPII GENERALE

 • 1.1. Vânzarea se realizează prin licitație publică organizată în conformitate cu prevederile art. 363 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

CAPITOLUL 2 - OBIECTUL LICITAȚIEI PUBLICE

f

 • 2.1. Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 211/30.05.2018, Anexa 1.1., poziția 173+174, spațiul comercial din municipiul Iași, str. Carpați nr. 12, bloc 912, sc.A, parter, județul Iași, compus din: construcție cu suprafața utilă de 38,50 mp (suprafață construită 49 mp) și teren aferent cu suprafața de 6,99 mp reprezentând cota indiviză de 0,74% din terenul cu numărul cadastral 3271, înscris în cartea funciară nr.123769-C1-U23/UAT Iași, face parte din inventarul bunurilor imobile aflate în domeniul privat al Municipiului Iași, fiind administrat prin Direcția Exploatare Patrimoniu. Valoarea de inventar cumulată (construcție cu nr. inventar 16405+teren cu nr. inventar 80436) este 128081,25 lei.

 • 2.2. Începând cu data de 24.07.2017, conform contractului de închiriere nr. 74271/24.07.2017 (prelungit anual prin contracte succesive ) încheiat în baza procesului verbal de licitație nr. 68939/06.07.2017, spațiul comercial este deținut de către SC Molid Tehnic Service SRL. Prin adresa înregistrată la Primăria Iași sub nr. 41463/15.04.2019, SC Molid Tehnic Service SRL SRL solicită cumpărarea spațiului comercial la adresa de mai sus.

CAPITOLUL 3. CONDIȚII GENERALE ALE LICITAȚIEI

f                                                                              f

3.1 Participanții la licitația publică

 • (1) La licitație are dreptul de a participa orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • a) a plătit toate taxele privind participarea la licitație, inclusiv garanția de participare;

 • b) a depus oferta sau cererea de participare la licitație, împreună cu toate documentele solicitate în documentația de atribuire, în termenele prevăzute în documentația de atribuire;

 • c) are îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetul local;

 • d) nu este în stare de insolvență, faliment sau lichidare.

 • (2) Nu are dreptul să participe la licitație persoana care a fost desemnată câștigătoare la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităților administrativ-teritoriale în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie. Restricția operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la data desemnării persoanei respective drept câștigătoare la licitație.

 • 3.2. Elemente de preț

 • 1. Prețul de pornire la licitației este de 227174 lei, fără T.V.A. Vânzarea acestui spațiu comercial este scutită de TVA, conform prevederilor art. 292, alin.(2), lit f) din Legea 227/2015, privind codul fiscal.

 • 2. Având în vedere prevederile art. 363 alin (6) din OUG nr. 57/2019 și luând în considerare că valoarea de inventar a bunului imobil este mai mică decât valoarea estimată prin raportul de evaluare, prețul de pornire la licitației nu poate fi sub valoarea stimată prin raportul de evaluare.

 • 3. Garanția de participare la licitație, care se achită anticipat, va fi de 10% din prețul de pornire a licitației, respective 22717 lei.

 • 4. Garanția se depune în lei, prin Ordin de plată bancar depus în contul Municipiului Iași, cod fiscal 4541580, cont nr. RO45TREZ4065006XXX000460 deschis la Trezoreria Iași, cu specificația la obiectul plății - garanție de participare la licitația pentru vânzare spațiu comercial situat în municipiul Iași, str. Carpați nr. 12, bloc 912, sc.A, parter, județul Iași.

 • 5. Pentru ofertantul care adjudecă licitația, garanția depusă pentru înscrierea la licitație se va reține și va constitui avans din prețul de vânzare datorat de cumpărațor. Nesemnarea de către adjudecător a contractului în termenul stabilit duce la pierderea garanției de participare.

 • 6. Pentru participanții care nu câștigă licitația, garanția se va restitui la cerere, după soluționarea eventualelor contestații.

 • 7. Cererea de restituire a garanției va cuprinde în mod clar contul și banca la care urmează a fi virată suma respectivă.

 • 8. Garanția de participare nu este purtătoare de dobânzi sau indexări.

 • 9. Garanția de participare la licitație se pierde în următoarele situații:

 • a) dacă ofertantul nu se prezintă la licitație;

 • b) în cazul ofertantului câștigător dacă acesta nu se prezintă în termen de 15 de zile calendaristice de la data semnării procesului verbal de licitație, în vederea achitării contravalorii spațiului comercial.

 • 10. Contravaloarea documentației de licitație (36 de lei) poate fi achitată în numerar la casieria DEP sau prin virament bancar în contul : RO16TREZ40621360206XXXXX, C.F. 4541580.

11.Taxa de participare (200 lei) poate fi achitată în numerar la casieria DEP sau prin virament bancar în contul : RO16TREZ40621360206XXXXX, C.F. 4541580.

CAPITOLUL 4. INSTRUCȚIUNI PENTRU PARTICIPANȚI

9                                                                         9

 • 4.1. Pentru persoanele juridice:

- Cerere de participare, în care se va stipula în clar adresa unde doreste să i se transmită corespondența;

 • -  Copie după chitanța reprezentând contravaloarea caietului de sarcini și a taxei de participare la licitație.

 • -  Copie după chitanța sau ordinul de plată vizat de bancă, reprezentând achitarea garanției de participare;

 • -  certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte următoarele: ofertantul nu este în faliment; ofertantul nu are activitatea suspendată voluntar sau ca urmare a retragerii dreptului de a desfășura activități economice; sediul social; administratorul ofertantului.

 • -  declarație pe proprie răspundere în conformitate cu art. 326 din Legea 286/2009 sau declarație autentificată la notar dată de către administratorul ofertantului / ofertant că sunt respectate prevederile cap. 3 pct. 3.1 alin. (2) din caietul de sarcini.

 • -  Certificatul de înmatriculare al ofertantului la Oficiul Registrului Comerțului;

 • -  Dovada privind achitarea tuturor obligațiilor fiscale către bugetul central și local, prin prezentarea certificatelor de atestare fiscală, eliberate de organe fiscale competente, eligibile la data organizării licitației;

 • -  Cazierul fiscal al societății eliberat de Direcția Județeană a Finanțelor Publice pe raza căreia își are sediul ofertantul, în care sa nu fie înregistrate mențiuni/sancțiuni;

 • -  Dovada existenței într-un cont bancar a cel putin jumătate din suma de pornire la licitație;

 • -  Declarație pe propria răspundere că nu este în procedura de reorganizare sau de lichidare judiciară;

 • -  Împuternicire pentru reprezentantul societății, dacă nu este reprezentantul legal al acesteia;

 • -  Cont bancar în care se va restitui garanția de participare la licitație, în cazul participanților necâștigători;

 • -  Pentru societățile nou înființate să prezinte că au în cont disponibilul necesar achiziționării bunului.

 • 4.2. Pentru persoanele fizice sau persoane fizice autorizate:

 • -  Cerere de participare în care se va stipula în clar adresa unde dorește sa i se transmită corespondența;

 • -  Copie după actul de identitate;

 • -  Copie după chitanța reprezentând contravaloarea caietului de sarcini și a taxei de participare la licitație;

 • -  Copie după chitanța sau ordinul de plată vizat de bancă, reprezentând achitarea garanției de participare;

- declarație pe proprie raspundere în conformitate cu art. 326 din Legea 286/2009 sau declarație autentificată la notar dată de către administratorul ofertantului / ofertant că sunt respectate prevederile cap. 3 pct. 3.1 alin. (2) din caietul de sarcini.

 • -  Dovada existenței într-un cont bancar a cel putin jumătate din suma de pornire la licitație;

 • -  Dovada privind achitarea tuturor obligațiilor fiscale către bugetul central și local, prin prezentarea certificatelor de atestare fiscală, eliberate de organe fiscale competente, eligibile la data organizării licitației;

 • -  Împuternicire pentru participare la licitație - dacă este cazul;

 • -  Cont bancar în care se va restitui garanția de participare la licitație, în cazul participanților necâștigători;

 • 4.3. INSTRUCȚIUNI PRIVIND DEPUNEREA DOCUMENTELOR

 • 4.3.1. Documentele și cererea de participare se depun la registratura D.E.P. , din

șoseaua Națională nr. 43, până cel târziu în data de __________ , ora ____ (conform

anunțului de licitație).

 • 4.3.2. Deschiderea licitației are loc în data de ____________, ora ____, la sediul

Primăriei Municipiului Iași din Iași, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11 (conform anunțului de licitație).

CAPITOLUL 5. DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI

5.1 În ziua stabilită pentru licitație, comisia de evaluare se va întruni având asupra ei documentația întocmită pentru obiectul supus licitării și la ora stabilită va declara licitația deschisă.

 • 5.2. Înainte de începerea licitației, documentele depuse vor fi verificate de către membrii comisiei, urmând ca aceștia să consemneze în scris despre cele constatate.

 • 5.3. Depunerea cererii de participare la licitație și a documentelor solicitate are ca efect acceptarea necondiționată a prețului de pornire la licitație.

 • 5.4. Fiecare ofertant va participa la licitație pentru obiectul prevăzut în cererea de înscriere, prezentând actul de identitate și eventualele procuri în cazul mandatarilor.

 • 5.5. Pentru continuarea desfăsurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare, cel puțin două oferte să fie valabile. În cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată sa anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație.

 • 5.6. După deschiderea plicurilor exterioare în ședința publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conțin totalitatea documentelor și a datelor prevăzute în documentația de atribuire sau care nu sunt redactate în limba română.

5.7 În cazul în care, în cadrul celei de-a doua proceduri de licitație publică nu se depune nicio ofertă valabilă, autoritatea contractantă anulează procedura de licitație.

 • 5.8. Licitația are loc dacă există minim doi participanți admiși. În situația în care se prezintă un singur participant, se consemnează acest fapt în procesul verbal, licitația urmând a fi reluată. Dacă la cea de a doua licitație se va prezenta un singur ofertant, care a fost prezent și la prima licitatie, atunci se adjudecă în favoarea acestuia la un preț care nu poate fi mai mic decât prețul de pornire la licitatie.

 • 5.9. Se întocmește procesul verbal de adjudecare și se semnează de către membrii comisiei și de ofertantul care a adjudecat bunul licitat, urmând a se achita prețul integral în termen de 15 zile calendaristice dupa care se va încheia contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică. Un exemplar din procesul verbal de adjudecare se păstrează în dosarul licitației și o copie de pe acesta se predă adjudecatarului licitației.

 • 5.10. Nesemnarea de către adjudecatorul licitației a contractului de vânzare-cumpărare atrage după sine nulitatea adjudecării, cu următoarele consecințe: suma achitată cu titlu de garanție de participare de către acesta nu se va restitui, iar acesta va achita către bugetul local un sfert din suma adjudecată, cu titlu de daune, în termen de 15 zile lucratoare de la data expirării termenului în care avea obligația semnării contractului. De asemenea, nu mai are dreptul de a participa la o nouă licitație pentru spațiul comercial în cauză.

CAPITOLUL 6. MODALITĂȚI DE PLATĂ

 • 6.1. Cumpărătorul va achita prețul integral, în termen de 15 zile calendaristice de la data semnării procesului verbal de licitație.

CAPITOLUL 7. PRECIZĂRI PRIVIND ANULAREA LICITAȚIEI

 • 7.1. Anularea licitației poate fi acceptată atunci când:

 • (1) Prin excepție de la prevederile art. 341 alin. (20) din OUG nr. 57/2019, autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de vânzare-cumpărare în situația în care se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de licitație sau fac imposibilă încheierea contractului.

 • (2) În sensul prevederilor alin. (1), procedura de licitație se consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

 • a) în cadrul documentației de atribuire și/sau în modul de aplicare a procedurii de licitație se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 311 din OUG nr. 57/2019;

 • b) autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 311 din OUG nr. 57/2019.

 • (3) Încălcarea prevederilor prezentei secțiuni privind atribuirea contractului poate atrage anularea procedurii, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

 • (4) Autoritatea contractantă are obligația de a comunica, în scris, tuturor participanților la procedura de licitație, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea ofertelor, cât și motivul concret care a determinat decizia de anulare.

 • 7.2. Poate fi exclus din procedura de licitație, atât în timpul licitației cât și ulterior până la semnarea contractului de vânzare cumpărare, ofertantul despre care se dovedește că a furnizat informații false în documentele de calificare.

CAPITOLUL 8. LITIGII

 • 8.1.Litigiile de orice fel sunt de competența instanței judecătorești competente din raza teritorială a vânzătorului.

CAPITOLUL 9. DISPOZIȚII FINALE

 • 9.1. Caștigătorul licitației va suporta costurile generate de perfectarea contractului de vânzare-cumpărareîin formă autentică.

CAPITOLUL 10. DOCUMENTE ANEXĂ

 • 10.1. Documentele anexate prezentei documentații sunt:

- Extras de carte funciara pentru informare a imobilului;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Paul Corneliu Boișteanu

9