Hotărârea nr. 395/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea completării Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 412/2002 referitoare la aprobarea listei spațiilor comerciale și de prestări servicii,proprietate privată a statului,care urmează a fi vândute în conformitate cu Legea nr. 550/2002

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea completării Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 412/2002 referitoare la aprobarea listei spațiilor comerciale și de prestări servicii, proprietate privată a statului, care urmează a fi vândute în conformitate cu Legea nr. 550/2002

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31 Octombrie 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a

Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 112824/17.10.2019 întocmit de către Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere Procesul verbal nr. 112660/17.10.2019 al Comisie de aplicare a

Legii nr. 550/2002, precum și solicitările nr. 98950/13.09.2019 și nr. 86339/07.08.2019;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr.412/25.11.2002 privind aprobarea listei spațiilor comerciale și de prestări servicii, proprietate privată a statului, care urmează a fi vândute în conformitate cu Legea nr. 550/2002 ;

Având în vedere prevederile Legii nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și acelor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1341/2002 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.550/2002 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.129 si art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 412/2002 referitoare la aprobarea listei spațiilor comerciale și de prestări servicii, proprietate privată a statului, care urmează a fi vândute în conformitate cu Legea nr. 550/2002 , cu bunurile imobile având următoarele elemente de identificare :

  • a) Spațiul comercial din Iași, Șos. Arcu nr. 85, bloc CL13, parter, cu suprafața utilă totală de 138,05 mp (suprafata construita 181 mp) și teren aferent cu suprafața de 20,11 mp, înscris în CF 130944-C1-U8/UAT Iași;

  • b) Spațiul comercial din Iași, str. Palat nr. 4, parter, ap.3, cu suprafața utilă totală de 49,53 mp (suprafata construita 73 mp) și teren în cota parte indiviză cu suprafața 65,73 mp din imobilul (teren intravilan cu suprafața 264 mp) identificat cu numărul cadastral 161067/UAT Iași.

Art.2. Vânzarea spațiilor comerciale având elementele de identificare menționate la art.1 din prezenta hotărâre se va realiza prin licitație publică cu strigare organizată în condițiile Legii nr.550/2002.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Direcției Exploatare Patrimoniu; Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Exploatare Patrimoniu.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Paul Corneliu Boișteanu

Total

Consilieri

Locali

27

Nr.

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

395 din 31 Octombrie 2019