Hotărârea nr. 394/2019

HOTĂRÂRE privind completarea Anexei 4.1. a H.C.L nr. 211 din 30.05.2018,cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi,cu terenurile cuprinse in Anexele 1-11

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei 4.1. a H.C.L nr. 211 din 30.05.2018, cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi, cu terenurile cuprinse in Anexele 1-11

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 Octombrie 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 114749/23.10.2019, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere Adresele Directiei Juridice nr. 113368/18.10.2019 si 107357/22.10.2019 prin care se transmite ca nu sunt litigii pe rolul instantelor de judecata, care sa aiba ca obiect terenurile propuse pentru inventariere;

Având în vedere Adresele nr. 107355/21.10.2019 si 113249/22.10.2019 ale Serviciului Gis Cadastru - Compartimentul tehnic de implementare a legilor proprietatii;

Având în vedere Procesul verbal nr 114173/22.10.2019 al Comisiei de inventariere bunuri imobile - terenuri cu sau fara constructii, numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1822/16.10.2019, prin care se propune inventarierea unor terenuri in domeniul privat al Municipiului Iasi;

Având în vedere Procesul verbal nr 114190/22.10.2019 al Comisiei speciale de invetariere numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1822/16.10.2019, prin care se dispune inventarierea terenurilor;

Având în vedere Planurile de amplasament intocmite de persoanele autorizate SC TOPO ART CAD SRL si SC GRUP CINCI SRL;

Având în vedere HCL 211 din 30.05.2018 privind însusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.129 si art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă completarea Anexei 4.1. (bunuri aflate in evidenta/gestiunea Serviciului Gis Cadastru) a inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin HCL 211 din 30.05.2018, cu urmatoarele terenuri:

- Teren, Fundac Sf. Andrei, suprafata 143 mp, cu urmatorii identificatori cadastrali: T 40, DS 1420/4, identificat conform planului de amplasament - Anexa 1;

  • -  Teren, str. Sf. Andrei f.n., suprafata 76 mp, cu urmatorii identificatori cadastrali: T 40, CC 1432, identificat conform planului de amplasament - Anexa 2;

  • -   Teren, str. Sf. Andrei f.n., suprafata 84 mp, cu urmatorii identificatori cadastrali: T 40, CC 1415, identificat conform planului de amplasament - Anexa 3;

  • -  Teren, Fundac Tanasescu, suprafata 178 mp cu urmatorii identificatori cadastrali: T 59, DS 2178, identificat conform planului de amplasament - Anexa 4;

  • -  Teren, str. Buznea nr. 9, suprafata 207 mp, cu urmatorii identificatori cadastrali: T 59, CC 2172, identificat conform planului de amplasament - Anexa 5;

  • -  Teren, fundac Pralea, suprafata S1= 129 mp, cu urmatorii identificatori cadastrali: T 59, DS 2142, identificat conform planului de amplasament - Anexa 6;

  • -  Teren, fundac Pralea, suprafata S2= 43 mp, cu urmatorii identificatori cadastrali: T 59, CC 2183/3, identificat conform planului de amplasament - Anexa 7;

  • -  Teren, zona str. Palat - str. Trei Ierarhi, suprafata S1= 8 mp, identificat conform planului de amplasament - Anexa 8 si suprafata S2= 26 mp, cu urmatorii identificatori cadastrali: T 40, CC1425, identificat conform planului de amplasament -Anexa 9;

  • -  Teren, zona str. Palat - str. Trei Ierarhi, suprafata S3= 139 mp, cu urmatorii identificatori cadastrali: T 40, CR1407 si CC1425, identificat conform planului de amplasament - Anexa 10;

- Teren, str. Pantelimon Halipa, suprafata 180 mp, cu urmatorii identificatori cadastrali: cvartal 58, parcela CR 2067, identificat conform planului de amplasament - Anexa 11.

Art.2. Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi a terenului in suprafata de 290 mp, str. Fundac Pralea, numar inventar 12635, valoare de inventar 22147.27 lei, identificat in Anexa 6. Se completeaza Anexa 4.1. (Serviciul Gis Cadastru) a inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin HCL 211/2018, cu terenul in suprafata de 290 mp, cu nr. de inventar 12635, valoare de inventar 22147.27 lei.

Art.3. Anexele 1 -11 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași;Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Serviciului GiS Cadastru;Serviciul Strazi Municipale; Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat;Serviciul GiS Cadastru.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Paul Corneliu Boișteanu

9

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 394 din 31 Octombrie 2019