Hotărârea nr. 393/2019

HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018 de insusire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018 de insusire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 Octombrie 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 112604/17.10.2019, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere Adresa nr.100527/18.09.2019 a Directiei Juridice-Serviciul Contencios prin care se transmite ca pentru terenul situat in Iasi, stradela Silvestru f.n., in suprafata de 25 mp,nu sunt litigii pe rolul instantelor de judecata in care Municipiul Iasi sa aiba calitatea de parte;

Având în vedere Adresa nr. 70046/18.01.2019 transmisa de Directia de Arhitectura si Urbanism - Compartimentul de Implementare a Legilor Proprietatii prin care se comunica faptul ca nu exista notificari de retrocedare pentru bunul imobil - teren situat in Iasi, stradela Silvestru f.n., in suprafata de 25 mp ;

Având în vedere Planul de situatie si de amplasament si delimitare imobil intocmit de persoana autorizata in conformitate cu contractul de prestari servicii nr. 51963 din data de 14.05.2019;

Având în vedere H.C.L. nr. 211 din 30.05.2018 privind însusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Procesul verbal nr. 112557/17.10.2019 al Comisiei speciale de inventariere numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1822/16.10.2019;

Având în vedere prevederile art.129 si art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin HCL 211 din 30.05.2018, cu urmatorul bun imobil:

- Anexa 1.1 - teren in suprafata de 25 mp situat in Iasi stradela Silvestru fara numar identificat cadastral in tarlaua T 85, parcelele CAT 2810, DS 2812- conform planului de amplasament cuprins in Anexa 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași;Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat;Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale;Directiei Exploatare Patrimoniu; Directia Arhitectura si Urbanism-Serviciul GIS Cadastru. Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat;Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale;Directia Exploatare Patrimoniu;Directia Arhitectura si Urbanism-Serviciul GIS Cadastru.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Paul Corneliu Boișteanu

Total

Consilieri

Locali

27

Nr.

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

393 din 31 Octombrie 2019