Hotărârea nr. 392/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării,modificării și completării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS si acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la actualizarea,modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării, modificării și completării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS si acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la actualizarea, modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31 Octombrie 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.101733 din 20.09.2019, întocmit de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare;

Având în vedere Adresa Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-

ARSACIS, înregistrată la sub nr.899/13.08.2019;

Având în vedere Adresa nr.54/13.08.2019, emisă de Cabinet avocat Filon Camelia ce cuprinde Proiectele Statutului și Actului Constitutiv al Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS actualizate, modificate și completate;

Având în vedere prevederile Actului Constitutiv și ale Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

Având în vedere prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.129 si art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea, modificarea și completarea Actului Constitutiv al Asociației Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iași - ARSACIS.

Art.2. Se aprobă actualizarea, modificarea și completarea Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iași - ARSACIS.

Art.3. Se acordă mandat special reprezentantului MUNICIPIULUI IASI în Adunarea Generală a Asociaților Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, să aprobe în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS, în numele și pe seama MUNICIPIULUI IAȘI, actualizarea, modificarea și completarea Actului Constitutiv al Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS.

Art.4. Se acordă mandat special reprezentantului MUNICIPIULUI IASI în Adunarea Generală a Asociaților Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, să aprobe în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS, în numele și pe seama Municipiului Iasi, actualizarea, modificarea și completarea Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS.

Art.5. Se acordă mandat special Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS să semneze, prin reprezentantul său legal - Președintele Asociației,

2 / 3 la H.C.L. nr. 392 din 31 Octombrie 2019

în numele și pe seama Municipiului Iasi, Actul Constitutiv și Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS.

Art.6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași, Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS. Instituției Prefectului -Județul Iași

Art.7. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către ARSACIS.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETAR

Consilier local,                                Denisa Liliana Ionașcu

Paul Corneliu Boișteanu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 392 din 31 Octombrie 2019