Hotărârea nr. 391/2019

HOTĂRÂRE privind atribuirea in administrarea Editurii Junimea Iasi a imobilului (constructie si teren aferent) proprietate publica a Municipiului Iasi,situat in str. Macazului nr. 11 (denumit generic “cladire PT Aurora”),in vederea amenajarii unui depozit/arhiva de carte si valori de patrimoniu

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind atribuirea in administrarea Editurii Junimea Iasi a imobilului (constructie si teren aferent) proprietate publica a Municipiului Iasi, situat in str. Macazului nr. 11 (denumit generic “cladire PT Aurora”), in vederea amenajarii unui depozit/arhiva de carte si valori de patrimoniu

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 Octombrie 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală, Învățământ, Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referat de aprobare nr. 112856/17.10.2019, întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 112851/17.10.2019 a Editurii Junimea Iasi;

Având în vedere Proces verbal nr.101160/19.09.2019 de predare a imobilului;

Având în vedere Contractul de administrare nr. 93466/17.09.2018, incheiat intre Municipiul Iasi si Editura Junimea;

Având în vedere HCL 228/30.05.2018 privind retragerea din capitalul social al SC Termo Service SA a aportului in natura, reprezentat de bunurile imobile (constructii) cuprinse in Anexa 1;

Având în vedere H.C.L. 212/2018 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.129 si art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba atribuirea in administrarea Editurii Junimea Iași a imobilului (constructie si teren aferent) proprietate publica a Municipiului Iasi, situat in str. Macazului nr. 11 (denumit generic “cladire PT Aurora”), in vederea amenajarii unui depozit/arhiva de carte si valori de patrimoniu. Acesta are urmatoarele elemente de identificare:

- Imobil, str. Macazului nr. 11, suprafata 145.00 mp, numar inventar 16302, valoare de inventar 9.517.23 lei.

Art.2 Imobilul va fi predat in administrarea Editurii Junimea pe baza de proces verbal, de catre Directia Exploatare Patrimoniu si Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat, in teremen de 30 de zile de la aprobarea prezentei hotarari. Editura Junimea Iasi va efectua toate lucrările de reabilitare și întreținere curentă a imobilului, va achita utilitățile și orice alte cheltuieli legate de acesta.

Art.3 Se aproba completarea Contractului de administrare nr. 93466/17.09.2018, incheiat intre Municipiul Iasi si Editura Junimea Iasi. In acest sens, se imputerniceste Primarul Municipiului Iasi sa semneze actul aditional la contractul de administrare, ce va fi incheiat in conformitate cu prevederile prezentei hotarari.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidență Patrimoniu Public și Privat; Directiei Exploatare Patrimoniu;Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Directia Evidență Patrimoniu Public și Privat; Directia Exploatare Patrimoniu; Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale. Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Paul Corneliu Boișteanu


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 391 din 31 Octombrie 2019