Hotărârea nr. 390/2019

HOTĂRÂRE pentru aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 152/1998,consemnate in procesul verbal de şedinţa nr. 112354/17.10.2019

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condițiile Legii 152/1998, consemnate in procesul verbal de ședința nr.

112354/17.10.2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 Octombrie 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Prevederile Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași 13/31.01.2019, privind criteriile de acces la locuință și ierarhizare prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe, destinate închirierii tinerilor;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași 62/28.02.2019, privind aprobarea listei de prioritate care stabilește ordinea în soluționarea cererilor de locuințe construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere, cu persoanele și familiile care au făcut dovada, în anul 2018, că îndeplinesc condițiile pentru a avea acces la locuință,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași 252/28.06.2019,

Având în vedere Procesul verbal nr. 112354/17.10.2019, încheiat în ședința Comisiei sociale constituite în condițiile Legii 152/1998;

Având în vedere Prevederile art. 129 și art. 196, alin. (1) lit.a) din O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ

Analizând referatul de aprobare nr. 113542/21.10.2019, prezentat de inițiator, Primarul Municipiului Iași, Mihai Chirica, și raportul nr. 113544/21.10.2019, al Direcției Fond Locativ,

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.129 si art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă solicitările locative propuse de Comisia socială constituită în condițiile Legii 152/1998, consemnate in procesul verbal de ședința nr. 112354/17.10.2019.

Solicitările sunt cuprinse în Anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iași, Direcției Fond Locativ, beneficiarilor cuprinși în Anexa și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Fond Locativ.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Paul Corneliu Boișteanu

9

Total

Consilieri

Locali

27

Nr.

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

390 din 31 Octombrie 2019

ANEXA nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local n nr. 390 din 31.10.2019

Solicitările locative propuse de catre Comisia socială constituită în condițiile Legii 152/1998, consemnate in procesul verbal de ședința nr. 112354/17.10.2019

Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu familia Andrei Marius Valeriu și Liliana, pentru locuința construită prin ANL, situată în B-dul Dacia 40A, bl.5, sc.A, et.3, ap.13. Titular de contract de închiriere va fi soția, Andrei Liliana.

Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu familia Pisică Fănică și Mihaela, pentru locuința construită prin ANL, situată în B-dul Alexandru cel Bun nr.70, bl. 250, sc. D, et. 7, ap.30. Titular de contract de închiriere va fi soția, Pisică Mihaela.

Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Susan Liliana Valerica pentru locuința construită prin ANL, situată în Șos. Rediu nr.6A, bl.482E, sc. A, et. 8, ap. 34.

Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Martiniuc Mihaela Carmen pentru locuința construită prin ANL, situată în B-dul Chimiei nr.71, bl. 4, sc. A, et. 3, ap.13.

Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Ciocan Anisoara pentru locuința construită prin ANL, situată în Șos. Rediu nr.6A, bl.482E, sc. C, et. 2, ap. 11.

Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Cojocariu Anca pentru locuința construită prin ANL, situată în B-dul Chimiei nr. 73, bl. 4, sc. B, et. 1, ap.06.

Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Pascariu Paraschiva pentru locuința construită prin ANL, situată în B-dul Chimiei nr.59, bl. 1, sc. A, et. 1, ap.05.

Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Petrovici Oana pentru locuința construită prin ANL, situată în Sos. Rediu nr. 6A, bl. 482E, sc. B, parter, ap. 01.

Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Focsa Ovidiu pentru locuința construită prin ANL, situată în Sos. Rediu nr.6A, bl.482E, sc. B, et. 3, ap.16.

Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Ichim Vasilica pentru locuința construită prin ANL, situată în Sos. Rediu nr.6A, bl.482E, sc. A, et. 4, ap.17.

Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Androni Danut pentru locuința construită prin ANL, situată în B-dul Chimiei nr. 61, bl. 1, sc. B, et. 3, ap.15.

Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Aruxandei Lucian pentru locuința construită prin ANL, situată în B-dul Chimiei nr.67, bl. 3, sc. A, et. 2, ap.09.

Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Tugulia Ioan Daniel pentru locuința construită prin ANL, situată în B-dul Chimiei nr. 61, bl. 1, sc. B, parter, ap.03.

Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Ciobotaru Carmen pentru locuința construită prin ANL, situată în B-dul Alexandru cel Bun nr.70, bl. 250, sc. E, et. 4, ap.18. În contractul de închiriere nu va mai figura Ciobotaru Ioana.

3 / 4 la H.C.L. nr. 390 din 31 Octombrie 2019

Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Maraciuc Ionela pentru locuința construită prin ANL, situată în B-dul Alexandru cel Bun nr.70, bl. 250, sc. E, et. 3, ap.13.

Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Oglan Alina-Maria pentru locuința construită prin ANL, situată în B-dul Alexandru cel Bun nr.70, bl. 250, sc. C, et. 3, ap.14.

Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Rusu Eugen-Gabriel pentru locuința construită prin ANL, situată în B-dul Dacia nr. 42, bl. 2, sc. A, et. 1, ap.07.

Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Pricop Nicolaie pentru locuința construită prin ANL, situată în B-dul Dacia nr. 42A, bl.3, sc.A, et.2, ap.10.

Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Rusu Carmen Elena pentru locuința construită prin ANL, situată în Sos. Nicolina nr.113, bl.1004, tr.5, parter, ap.4.

Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Talanca Beatrice pentru locuința construită prin ANL, situată în B-dul Dacia 42, bl.2, sc.B, et.2, ap.11.

Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Lemnariu Saftica-Mihaela pentru locuința construită prin ANL, situată în B-dul Alexandru cel Bun nr.70, bl. 250, sc. E, et. 2, ap.09, condiționat de achitarea debitelor restante la bugetul local.

Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Balan Petru Corneliu pentru locuința construită prin ANL, situată în Sos. Nicolina nr.113, bl.1004, tr.5, et. 6, ap. 33.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Paul Corneliu Boișteanu

9