Hotărârea nr. 39/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile martie - aprilie 2019

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile martie - aprilie 2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.02.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere amendamentele inregistrate sub nr. 22594/28.02.2019 si 20467/25.02.2019 formulate, aprobate si consemnate in procesul - verbal al sedintei Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Având în vedere Referatul de specialitate Nr. 17622/18.02.2019 cu Anexa 1 - Calendarul manifestărilor;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă calendarul evenimentelor din lunile martie - aprilie 2019, conform programului precizat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cheltuielile pentru organizarea evenimentelor cuprinse în calendarul lunilor martie - aprilie 2019 vor fi alocate cu respectarea normelor legale incidente din bugetul local în sumă de 175.985 lei, din capitolul bugetar 54.50.00.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Serviciului Relații Comunitare și Politici Publice, Centrului de Informații pentru Cetățeni, Biroului Relații cu Societatea Civilă, Biroului Evenimente Publice, Direcției Juridice și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Direcția Juridică, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Biroul Evenimente Publice.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Manuel Ciprian Bostan Consilier local,

Nr. 39 din 28 februarie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 la H.C.L. nr. 39 din 28 februarie 2019

Calendarului evenimentelor din lunile martie - aprilie 2019

Nr.

Titlu

Proiect / Eveniment

Perioada

Organizator / parteneri

Sumă

1.

Iași - Orașul studenției tale. Porți deschise la universitățile ieșene

martie - 17 aprilie

Primăria Municipiului Iași

21.700

2.

Proiectul “ Stop violentei la adresa cadrelor didactice”

martie - aprilie

Casa Corpului Didactic Iasi

28.800

3.

Marsul pentru viata

23 martie

Mitropolia Moldovei si Bucovinei

19.500

4.

Proiectul „ReUNIRII teatrale”, ed. VI-a

25 - 28 martie

Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași

52.620

5.

Proiectul „190 de ani de presă în spațiul de limbă română”

11 martie - 14

aprilie

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

26.675

6.

Proiectul Excelenta in sah -Perfectionare cu mari maestri

28 martie - 15 aprilie

Primaria Municipiului Iasi

26.690

TOTAL

175.985

PRESEDINTE DE SEDINTA CONSILIER LOCAL, CIPRIAN MANUEL BOSTAN