Hotărârea nr. 389/2019

HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român şi aflate în administrarea Municipiului Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român și aflate în administrarea Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 Octombrie 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 111961/16.10.2019 întocmit de către Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 126/1997 privind trecerea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași a spațiilor cu altă destinație decât locuință din fondul locativ de stat;

Având în vedere măsurătorile efectuate de SC Helmert SRL în baza contractului de prestări servicii;

Având în vedere Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.129 si art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ:

1 / 2 la H.C.L. nr. 389 din 31 Octombrie 2019

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă completarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român și aflate în administrarea Municipiului Iași, cuprinse în anexa ce face parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 126/21.07.1997, după cum urmează:

1.1. La numărul de ordine 310 „ Spațiu comercial proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, str. Palat nr. 4, parter, ap. 3, județul Iași, având suprafață utilă totală de 49,53 mp (suprafață construită 73 mp) și teren în cota parte indiviză cu suprafața 65,73 mp din imobilul (teren intravilan cu suprafața 264 mp) identificat cu numărul cadastral 161067/UAT Iași. Spațiului îi corespunde o cotă parte de 11,92% din părțile comune ale clădirii”.

Art.2. Se modifică în mod corespunzător orice alte hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Iași privind imobilul de la adresa menționată la art.1. din prezenta hotărâre.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iași; Direcției Exploatare Patrimoniu, Direcției Generale Economice și de Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Exploatare Patrimoniu și Direcția Generală Economică și de Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Paul Corneliu Boișteanu

9

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 389 din 31 Octombrie 2019

2 / 2 la H.C.L. nr. 389 din 31 Octombrie 2019