Hotărârea nr. 388/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri administrative cu privire la unele spații aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Iași

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor măsuri administrative cu privire la unele spații aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 Octombrie 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 111457/15.10.2019 întocmit de către Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere solicitarea nr. 92160/26.08.2019 formulată de Ateneul Național Iași;

Având în vedere Adresa nr. 222801/23.02.2017 și răspunsul nr. 28451/13.03.2017 emis de Poliția Locală Iași, precum și notificarea nr. 114438/16.11.2017;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 579/28.12.2017 privind aprobarea unor măsuri administrative cu privire la unele spații aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 126/21.07.1997 privind trecerea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași a spațiilor cu altă destinație decât locuință din fondul locativ de stat;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 211/30.05.2018 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat -Anexa 1.1.;

Având în vedere Legea locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.129 si art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă schimbarea destinației imobilelor - construcții și terenuri aferente, identificate conform Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu destinația actuală de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, în spații cu destinația de locuință.

Art.2. Administrarea imobilelor cuprinse în Anexa 1 la prezenta hotărâre se va face în numele și pentru Municipiul Iași de către Direcția Fond Locativ.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Direcției Exploatare Patrimoniu; Direcției Generale Economice și de Finanțe Publice Locale; Direcției Fond Locativ ; Direcției Evidență Patrimoniu Public și Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Exploatare Patrimoniu; Direcția Generală Economică și de Finanțe Publice Locale; Direcția Fond Locativ, Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Paul Corneliu Boișteanu

9

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

17

Nr.

Împotrivă

0

Abțineri

5

388 din 31 Octombrie 2019

Hotărârea nr.388 din 31.10.2019

LISTA

spațiilor pentru care s-a solicitat schimbarea destinației în spații cu destinația de locuință

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

Nr. crt.

Adresa spațiului

Tip proprietate

Nr.inventar construcție/ teren

Valoare inventar construcție/teren lei

Suprafafața utila spațiu / teren aferent -cotă indiviză

1.

Str. Cuza Vodă

nr. 46, etaj 1

PRVS

1205

8,37

Constructie cu suprafața utilă de 67,61 mp (construită-76,54 mp), din care:

-5 încăperi -51,48 mp; -balcon+terasa-11,47 mp;

-grup sanitar -4,66 mp.

PRVS

88635

13602,47

Teren aferent constructie-cotă indiviză-80 mp

PRVL

8113

1849,17

Teren aferent constructie -

10,76 mp

2.

Str. Pasaj Cuza

Vodă nr.1, parter

PRVS

1333

102285

Constructie cu suprafața utilă de 105,43 mp (construită-127,70 mp),compusă   din   8

încăperi

PRVS

87962

5539,82

Teren aferent construcției-cotă indiviză-63,85 mp

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier local,

Paul Corneliu Boișteanu

9