Hotărârea nr. 387/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Anexei 2 - bunuri de preluare prin act adițional la contractul de concesiune a serviciului de salubrizare nr. 90979/05.12.2017 în vederea implementării proiectului “Managementul Integrat al Deșeurilor în Iași”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Anexei 2 - bunuri de preluare prin act adițional la contractul de concesiune a serviciului de salubrizare nr. 90979/05.12.2017 în vederea implementării proiectului “Managementul Integrat al Deșeurilor în Iași”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.10.2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Protectia Mediului, Turism si Agricultura a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 112992 din 18.10.2019 întocmit de către Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 112993 din 18.10.2019 întocmit de către Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu;

Având în vedere H.C.L. nr. 166 din 24 aprilie 2017 privind integrarea UAT-Municipiul Iași în Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor ;

Având în vedere faptul că sunt întrunite condițiile legislative privind delegarea gestiunii serviciilor de colectare a deșeurilor și de operare a facilităților de transfer/tratare/depozitare aferente proiectului: ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași”, coroborat cu:

Documentul de poziție, amendat prin Actul adițional nr. 1 încheiat între Județul Iași, Municipiul Iași, și totalitatea UAT - urilor aparținând județului Iași în data de 31.08.2012;

Finalizarea obiectivelor de investiții din cadrul Centrului de management integrat al deșeurilor Țuțora;

Regulamentul Serviciului de Salubrizare aferent Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Iași, revizuit aprobat prin HCL nr. 73 din 28.02.2018;

Contractul de concesiune a serviciilor de salubrizare nr.90979 din 05.12.2007, încheiat între Municipiul Iași și SC SALUBRIS SA cu Actele adiționale ulterioare, cu valabilitate până în data de 05.12.2022;

Acordul exprimat de operatorul serviciului de salubrizare, societatea SALUBRIS S.A. prin adresa nr. 11737/17.03.2017 pentru dreptul de folosință în participațiune a cântarului basculă, a stației de osmoză inversă și a căilor de acces din incinta depozitului controlat de deșeuri de la Țuțora, în vederea utilizării acestora în comun împreună cu viitorul operator al instalațiilor de deșeuri realizate prin proiectul Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași, desemnat în condițiile legii de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 05 martie 2013 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile OUG nr. 58/2016 - privind modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice publicată în Monitorul Oficial nr. 738 din 22 septembrie 2016;

Având în vedere prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 08.09.2014, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Codului Civil, respectiv secțiunea a 2-a din cap. II, cartea a III-a, art. 867-870 („Dreptul de administrare“);

Având în vedere prevederile Legii nr. 100/2016 de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii;

Având în vedere faptul că, în conformitate cu prevederile din aplicația de finanțare în baza căreia s-a fundamentat obținerea fondurilor necesare finalizării obiectivelor de investiții prevăzute prin proiect, Județul Iași va iniția procedurile legale în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de servicii menite să asigure colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor generate de populația și agenții economici din județul Iași;

Având în vedere prevederile Ordinului ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

Având în vedere prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr.67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora;

Având în vedere prevederile Directivei 2001/23/CE a Consiliului din 12 martie 2001 privind aproprierea legislației statelor membre referitoare la menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unități sau părți de între întreprinderi sau unități;

Având în vedere prevederile Tratatului de instituire a Comunității Europene, în special , articolul 94 al acestuia și jurisprudența Curții de Justiție Europene;

Având în vedere prevederile Cartă comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor, adoptată la 9 decembrie 1989 (“Carta socială”);

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea Anexei 2 - bunuri de preluare, la contractul de concesiune a serviciului de salubrizare nr. 90979/05.12.2007, prin încheierea unui act adițional cu Anexa 1 - Stație de sortare și compost în valoare de 15.684.939,80 lei inclusiv TVA cu titlu de bunuri de retur la Municipiul Iași și Anexa 2 -Componenta A2-Drum de acces, Împrejmuire și poartă de acces in valoare de 372.585,31 lei inclusiv TVA ca bunuri de preluare, în vederea implementării proiectului Management integrat al deșeurilor în Iași.

Art. 2. Bunurile enumerate în anexa 1 la actul adițional urmează să fie predate/returnate către Municipiul Iasi, iar bunurile enumerate în anexa 2 la actul adițional vor fi atribuite în folosință Societății Salubris SA cu titlu de bunuri de retur la Municipiul Iași, având calitatea de beneficiar al investiției Management integrat al deșeurilor în Iași.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Serviciului Eficiență Energetică și Utilități Publice; Serviciului Promovare și Monitorizare Calitate Mediu; Biroului Spații Verzi și Salubritate; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Evidență Patrimoniu Public și Privat; Consiliului Județean Iași; Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași; Unității de Implementare a Proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Iași”; S.C. SALUBRIS S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare; Serviciul Eficiență Energetică și Utilități Publice; Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu; Biroul Spații Verzi și Salubritate; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat; Consiliului Județean Iași; Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași; Unității de Implementare a Proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Iași”; S.C. SALUBRIS S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu                   Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 387 din 31 octombrie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA 1 la HCL 387/31.10.2019

Managementul integrat al deșeurilor în Municipiul Iași

Nr.crt.

Denumire mijloc fix

Nr.

Inventar

Valoare inventar

Proces verbal receptie nr.

Observații

STATIE DE

TRIERE SI

COMPOST

1.

Hală de triere și compost

13873

10.542.458,48

7403/26.01.2011

Act Adițional nr. 24978/22.03.2011 și

Act Adițional nr. 8232/28.01.2014

2.

Instalații sortare

2656

3.944.490,62

7403/26.01.2011

Act Adițional nr.

24978/22.03.2011

3.

Presa orizontală fixă

2657

1.082.597,74

7403/26.01.2011

Act Adițional nr.

24978/22.03.2011

4.

Deviere canal de desecare

14257

76.452,07

78301/29.08.2012

Act Adițional nr.

8232/28.01.2014

5.

Cămin apometru

14258

38.940,89

78301/29.08.2012

Act Adițional nr.

8232/28.01.2014

TOTAL

15.684.939,80

Notă - Valori înregistrate la data recepției

Presedinte de Sedinta Paul Corneliu Boisteanu, Consilier local

ANEXA 2 la H.C.L. NR. 387/31.10.2019

Managementul integrat al deșeurilor în Municipiul Iași

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

Nr.

Inventar

Valoare inventar

Proces verbal receptie nr.

Valoare conform PV receptie

Componenta A2

1.

Drum de acces

16514

91.984,43

78304/29.08.2012

91.984,43

2.

Împrejmuire și poartă acces

16516

280.600,88

78304/29.08.2012

280.600,88

TOTAL GENERAL

372.585,31

Notă - Valori înregistrate la data recepției

Presedinte de Sedinta Paul Corneliu Boisteanu, Consilier local