Hotărârea nr. 385/2019

HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de Funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Statului de Funcții

al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.10.2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul de specialitate nr.115946/25.10.2019 întocmit de Serviciul Resurse Umane;

Având în vedere Referatul nr.116023/25.10.2019;

Având în vedere Rapoartele finale nr. 97460/11.09.2019, 97596/11.09.2019, 98001/12.09.2019 și 114678/23.10.2019 la examenele de promovare în grad profesional;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de Funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași, aprobată prin HCL nr.133/2017 se modifică conform prevederilor art.1.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciul Resurse Umane și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Serviciul Resurse Umane.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu                   Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 385 din 31 octombrie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

4

ANEXA la H.C.L. nr. 385/31.10.2019

Nr. crt.

ID post

Direcție/Serviciu/Birou

Denumire funcție actuală

Denumire funcție nouă

1

ID 261363

Secretar al municipiului

Secretar general al municipiului

Direcția Juridică

Serviciul Achiziții Publice

2

ID 261842

consilier

superior

consilier achiziții publice

superior

3

ID 261843

consilier

superior

consilier achiziții publice

superior

4

ID 261844

consilier

superior

consilier achiziții publice

superior

5

ID 261846

consilier

superior

consilier achiziții publice

superior

6

ID 261845

consilier

principal

consilier achiziții publice

principal

7

ID 261841

consilier

principal

consilier achiziții publice

principal

8

ID 470316

consilier

asistent

consilier achiziții publice

asistent

Compartimentul Monitorizare Contracte

9

ID 470312

consilier

superior

consilier achiziții publice

superior

10

ID 470311

consilier

principal

consilier achiziții publice

principal

11

ID 470310

consilier juridic

asistent

consilier achiziții publice

asistent

Compartimentul Contractare Servicii Sociale

12

ID 470318

consilier

superior

consilier achiziții publice

superior

13

ID 470317

consilier

principal

consilier achiziții publice

principal

Direcția Juridică

Serviciul Contencios

14

ID 261750

consilier juridic

asistent

consilier juridic

principal

Direcția Fond Locativ

Biroul Evidență Solicitări Locative

15

ID 261777

consilier

principal

consilier

superior

Serviciul Audit Public Intern

16

ID261366

auditor

asistent

auditor

principal

17

ID261370

auditor

principal

auditor

superior

Direcția generală Economică și Finanțe Publice Locale

Biroul Analiză Economică, Avizări tarife, Ajutor de Stat

18

ID 261424

inspector

asistent

inspector

principal

Serviciul Contabilitate Venituri

19

ID 261568

inspector

principal

inspector

superior

Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare

Serviciul Administrativ

Compartimentul Tehnic

20

inspector specialitate

debutant

inspector specialitate

II

Direcția Tehnică și Servicii Comunitare

Biroul Spații Verzi și Salubritate

21

ID 261733

consilier

superior

consilier

principal

Biroul Protecție Civilă, Securitate și Sănătate în Muncă

22

ID 261725

referent

superior

inspector

superior

Președinte de Sedinta

Paul Corneliu Boisteanu

Consilier local