Hotărârea nr. 384/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 94/21.03.2019

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr.

94/21.03.2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.10.2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 112888/17.10.2019 și Referatul de aprobare nr. 112883/17.10.2019 întocmite de către Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 94/21.03.2019 prin care a fost aprobată îndreptarea erorii materiale strecurate la Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 47/28.02.2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică conținutul Art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 94/21.03.2019 prin înlocuirea sintagmei ”POIM II” cu sintagma ” ETAPA a III-a”. Astfel, Art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 94/21.03.2019 se modifică din:

”Se aprobă cofinanțarea proiectului: “REABILITARE REȚELE TERMICE, SISTEM TERMOFICARE ÎN MUNICIPIUL IAȘI, PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN ALIMENTAREA CU CĂLDURĂ URBANĂ - POIM II”, în suma de 801.003,12 lei (171.756,39 euro) reprezentând 2,00 % din valoarea totală eligibilă a proiectului și suma de 7.490.723,32 lei (1.606.210,48 euro) reprezentând TVA în procent de 19%. Valoarea proiectului fără TVA este de 40.050.155,81 lei (8.587.819,67 euro), valoarea totala a proiectului cu TVA este de 47.540.879,03 lei (10.194.030,15 euro). Cursul euro folosit este de 4,6636 lei la data de 26.11.2018.”

în:

”Se aprobă cofinanțarea proiectului: “REABILITARE REȚELE TERMICE, SISTEM TERMOFICARE ÎN MUNICIPIUL IAȘI, PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN ALIMENTAREA CU CĂLDURĂ URBANĂ - ETAPA a III-a”, în suma de 801.003,12 lei (171.756,39 euro) reprezentând 2,00 % din valoarea totală eligibilă a proiectului și suma de 7.490.723,32 lei (1.606.210,48 euro) reprezentând TVA în procent de 19%. Valoarea proiectului fără TVA este de 40.050.155,81 lei (8.587.819,67 euro), valoarea totala a proiectului cu TVA este de 47.540.879,03 lei (10.194.030,15 euro). Cursul euro folosit este de 4,6636 lei la data de 26.11.2018.”

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 94/21.03.2019 rămân neschimbate.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Serviciului Promovare și Monitorizare Calitate Mediu; SC Veolia Energie Iași SA și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare/Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu, Direcția Tehnică și de Servicii Comunitare, Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Paul Corneliu Boisteanu

Consilier local,

Nr. 384 din 31 octombrie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0