Hotărârea nr. 382/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea taxelor aferente biletelor de vizitare a Muzeului Municipal ”Regina Maria” Iași

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea taxelor aferente biletelor de vizitare a Muzeului Municipal ”Regina Maria” Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.10.2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având in vedere referatul de aprobare nr. 166/23.08.2019 întocmit de Muzeul Municipal ”Regina Maria” Iași;

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având in vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;

Având in vedere prevederile Legii nr. 311/2003 a muzeelor și a colecțiilor publice cu modificările și completările ulterioare;

Având in vedere prevederile Legii nr. 1/2011 a educației naționale;

Având in vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Având in vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 191/30.05.2018 privind înființarea Muzeului Municipal Iași și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia, a organigramei și a statului de funcții aferente;

Având în vedere proiectul Consolidare și restaurare imobil în vederea înființării Muzeului Municipal Iași, finanțat prin POR - axa 1 cod SMIS40624;

Având in vedere Contractul de administrare nr. 51374 din data de 13.05.2019 prin care Muzeul Municipal ”Regina Maria” Iași primește în administrare trei spații (respectiv spațiul din str. Lăpușneanu, nr. 24, scara A și spațiul nr. 3 și 4 Pasaj Sf. Vineri) care nu au fost prevăzute în buget deoarece au fost preluate ulterior;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă taxele de vizitare a Muzeului Municipal ”Regina Maria” Iași:

 • 1) Bilet gratuit pentru următoarele categorii:

 • -  Pentru delegații oficiale, precum și pentru alte delegații cu caracter cultural, în limita programului de funcționare a muzeului;

 • -  Pentru angajații rețelei muzeale, al Muzeului Culturii și Identității Naționale, precum și pentru posesorii de carduri ICOM;

 • -  Pentru copii preșcolari;

 • -  Pentru copii cu vârstă până la 18 ani, care au nevoi speciale sau cu handicap, precum și pentru persoana însoțitoare a copilului în vârstă de până la 18 ani cu handicap;

 • -  Pentru copii în vârstă de până la 18 ani cărora li se aplică măsuri speciale de protecție;

 • -  Pentru copii în vârstă de până la 18 ani, pe perioada vacanțelor;

 • -  Pentru elevii și studenții cetățeni români din afara granițelor țării, bursieri ai statului român;

 • -  Pentru posesorii de carduri Euro 26, cu vârsta de până la 30 de ani, accesul este gratuit pentru fiecare zi de 26 din fiecare lună, atunci când aceasta nu cade într-o zi când instituția este închisă pentru public, în ziua următoare a lunii dacă 26 cade într-o zi când instituția este închisă pentru public;

 • -  Pentru persoane adulte cu handicap grav sau accentuat și însoțitorii acestora;

 • -  Veterani, invalizi și văduve de război;

 • -  Pentru grupuri organizate de elevi, studenți, militari în termen, în prima zi de miercuri din lună;

 • -  Pentru toate categoriile de vizitatori de Ziua Națională a României și de Ziua Internațională a Muzeelor - 18 mai;

 • -  Pentru alte categorii stabilite de ordonatorul principal de credite;

 • 2) Bilet cu valoare de 1 leu pentru următoarele categorii:

 • -  Elevii și studenții, inclusiv elevii și studenții din învățământul particular acreditat;

 • 3) Bilet cu valoare de 3 lei pentru următoarele categorii:

 • -  Posesorii de carduri Euro 26, cu vârsta de până la 30 de ani;

 • -  Pensionarii;

 • 4) Bilet cu valoare de 5 lei;

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Muzeului Municipal ”Regina Maria” Iași, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași;

Art .3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată întotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Muzeul Municipal ”Regina Maria” și Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale;

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemnează pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Paul Corneliu Boișteanu

7

Consilier local,

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 382 din 31 octombrie 2019