Hotărârea nr. 381/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Proiectului Tehnic,a indicatorilor tehnico – economici şi a Devizului General pentru obiectivul de investitii „Iluminat arhitectural Palatul Roznovanu”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Proiectului Tehnic, a indicatorilor tehnico - economici și a Devizului General pentru obiectivul de investitii „Iluminat arhitectural Palatul Roznovanu”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.10.2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 113665/21.10.2019 întocmit de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere Avizul CTE nr. 108250/07.10.2019;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din

Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă proiectul tehnic (Anexa nr. 1), indicatorii tehnico -economici ai obiectivului de investitie „Iluminat arhitectural Palatul Roznovanu” (Anexa nr. 2).

Art. 2. Se aprobă Devizul General al proiectului (Anexa nr. 3) in valoare totală de 498.610 lei (inclusiv T.V.A.);

Art. 3. Anexele 1,2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Generale Tehnice și Investiții; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcția Generală Tehnică și Investiții; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu                   Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 381 din 31 octombrie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA NR. 2 la HCL nr. 381/31.10.2019

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

VALOAREA

FARA TVA

TVA

VALOARE INCLUSIV TVA

LEI

LEI

LEI

TOTAL GENERAL

419.000,00

79.610,00

498.610,00

DIN CARE C+M

400.000,00

76.000,00

476.000,00

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

- realizarea iluminatului arhitectural care sa evidențieze detaliile arhitecturale si sa puna in valoare imobilul, susținând identitatea unică a orașului, creșterea gradului de atractivitate a zonei si implicând comunitatea locală în redescoperirea valorilor.

Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Nu este cazul.

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiție este de 5 luni, din care lucrările de construcții - montaj sunt prevăzute a se realiza într-o perioadă de 2 luni.

Presedinte de Sedinta

Paul Corneliu Boisteanu

Consilier local,

Anexa 3 la HCL 381/31.10.2019 Deviz general al obiectivului de investitii

Instalatie iluminat arhitectural Palatul Roznovanu - MUN

CIPIUL IASI

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1 1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1 2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1 3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1 4

Cheltuieli pentu relocarea/protectia utilitatilor

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1. Alimentare energie electrica

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3 1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1 Studii de teren

0.00

0.00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3 Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3 2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

550.00

104.50

654.50

3 3

Expertizare tehnica

0.00

0.00

3 4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor

0.00

0.00

3 5

Proiectare

3 100.00

589.00

3 689.00

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general

0.00

0.00

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

500.00

95.00

595.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie

300.00

57.00

357.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie

2 300.00

437.00

2 737.00

3 6

Organizarea procedurilor de achizitie

0.00

0.00

3 7

Consultanta

646.00

122.74

768.74

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

646.00

122.74

768.74

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

3 8

Asistenta tehnica

2 570.00

488.30

3 058.30

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1 270.00

241.30

1 511.30

3.8.1.1. pe periada de executie a lucrarilor

950.00

180.50

1 130.50

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii

320.00

60.80

380.80

3.8.2. Dirigentie de santier

1 300.00

247.00

1 547.00

TOTAL CAPITOL 3

6 866.00

1 304.54

8 170.54

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4 1

Construcții și instalații

400 000.00

76 000.00

476 000.00

4 2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4 3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4 4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4 5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4 6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

400 000.00

76 000.00

476 000.00

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5 1

Organizare de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5 2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

2 950.00

180.50

3 130.50

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii

2 000.00

0.00

2 000.00

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare

950.00

180.50

1 130.50

5 3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

9 184.00

1 744.96

10 928.96

5 4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

12 134.00

1 925.46

14 059.46

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6 1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

6 2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

419 000.00

79 610.00

498 610.00

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1.)

400 000.00

76 000.00

476 000.00

PRESEDINTE DE SEDINTA PAUL CORNELIU BOISTEANU, CONSILIER LOCAL