Hotărârea nr. 380/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru „Implementare sistem semaforizare pod Metalurgiei (Bulevardul Metalurgiei – Bulevardul Chimiei)"

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru „Implementare sistem semaforizare pod Metalurgiei (Bulevardul Metalurgiei - Bulevardul Chimiei)"

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.10.2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 114478 / 22.10.2019;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnico - Economice nr.

106720 / 02.10.2019, constituită prin Dispoziția Primarului nr 1410 / 02.07.2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din

Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiții „Implementare sistem semaforizare pod Metalurgiei (Bulevardul Metalurgiei -Bulevardul Chimiei)”, conform Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Inspectoratul de Poliție Județean Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare; Direcția Tehnică și Servicii Comunitare; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu                   Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 380 din 31 octombrie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA NR. 1 la HCL nr. 380/31.10.2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru „Implementare sistem semaforizare pod Metalurgiei (Bulevardul Metalurgiei - Bulevardul Chimiei)"

 • A. Indicatori financiari:

Valoare totala investiție = 443.430,99 lei fara TVA, respectiv 527.224,30 lei cu TVA, din care valoarea pentru lucrarile de C+M = 279.750,00 lei fara TVA, respectiv 332.902,50 lei cu TVA.

 • B. Indicatori tehnici:

  Echipamente

  Cantitate

  Corpuri de semafor vehicule pe consolă

  9 buc

  Corpuri de semafor amplasate terestru

  6 buc

  Corpuri de semafor pietonale

  12 buc

  Corpuri VID sau GIP pe stâlp

  9 buc

  Corpuri de semafor pentru mijloace de transport în comun

  4 buc

  Automat dirijare trafic

  1 buc

  Stabilizator de tensiune și frecvență

  1 buc

  Instalație împământare

  1 buc

  Tablou electric de alimentare

  1 buc

  Semne de circulație noi

  37 buc

  Console pentru semafor

  6 buc

 • C. Grafic de eșalonare

Termen de execuție = 6 luni

Presedinte de Sedinta Paul Corneliu Boisteanu Consilier local,