Hotărârea nr. 38/2019

HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2018


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iași înregistrat la 31 decembrie 2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.02.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 17036/ 15.02.2019 întocmit de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere OMFP nr. 3809/2018 prin care s-au aprobat Normele Metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2018;

Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor masuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale cu privire la Centenarul Romaniei;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă repartizarea sumei de 7.833,20 mii lei din excedentul

Municipiului Iasi pe anul 2018, dupa cum urmeaza:

Cap. 54.02.58 Alte servicii publice generale - 45,25 mii lei pentru:

„Clean- tehnologii si inovare pentru regiuni cu emisii de carbon scazute“

45,25 mii lei

Cap. 65.02.58 Invatamant - 34,57 mii lei pentru:

Proiect „Scoala DA“ (Scoala Ion Neculce)

34,57 mii lei

Cap. 68.02.58 Asigurari si asistenta sociala - 29,31 mii lei pentru:

Proiect „Scoala DA“

4,76 mii lei

Proiect „Scoala DA“ (Directia Crese Iasi)

24,55 mii lei

Cap. 67.02.58 Cultura , recreere si religie - 3.383,03 mii lei pentrul :

„Reabilitarea si valorificarea potentialului turistic si cultural al Ansamblului

Manastirii Frumoasa din Municipiul Iasi“ „Consolidare si refunctionalizare Palat Braunstein Iasi“

674,21 mii lei

2.708,82 mii lei

Cap. 80.02.58 Actiuni generale economice, comerciale si de munca - 28,66 mii lei pentru:

„ReConnect Diaspora“

28,66 mii lei

Cap. 81.02.58 Combustibil si energie - 33,76 mii lei pentru:

„Reabilitare sistem de termoficare din Municipiul Iasi in vederea conformarii cu standardele de mediu privind emisiile in atmosfera si pentru cresterea

eficientei energetice in alimentarea cu caldura urbana- etapa a ll a “

33,76 mii lei

Cap. 67.02.20 Cultura , recreere si religie - 106,47 mii lei pentru:

“Traseul Memoriei” (Centenar )

“Centenarul Societatii Simfonice G. Enescu 18.10.1918” (Centenar)

104,63 mii lei

1,84 mii lei

Cap. 51.02.71 Autoritati publice si actiuni externe - 22,15 mii lei pentru:

„Executie lucrari proiect Drapelul National - Amplasare Drapel National

- scuar Strada Palat - Mal stang Bahlui(Centenar)“

22,15 mii lei


Cap. 67.02.71 Cultura , recreere si religie - 2.150,00 mii lei pentrul:

„Restaurarea mormintelor din Cimitirul Eternitatea ale medicilor ieseni

cazuti in primul razboi mondial“(Centenar)                                   150,00 mii lei

„Proiectarea si reabilitarea Monumentului Eroilor

din Primul Razboi Mondial „(Centenar)                                     2.000,00 mii lei

Cap. 70.02.71 Locuinte, servicii, dezvoltare publica - 2.000,00 mii lei pentru:

„Reabilitare si consolidare imobil Berthelo nr. 18“ (Centenar)                 2.000,00 mii lei

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Iasi; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale Iasi; Directiei Generale Tehnice si Dezvoltare; Serviciului Buget; Scolii “Ion Neculce” Iași; Directiei Crese și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Serviciul Buget din cadrul Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Directia Generala Tehnica si Dezvoltare si ordonatorii secundari si tertiari de credite.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Manuel Ciprian Bostan                   Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 38 din 28 februarie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0