Hotărârea nr. 378/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivele de investitii „Reparatii capitale la etajele 3,4 si 5 tronsonul C,la Spitalul Clinic de Recuperare” Iasi,str. Pantelimon Halipa Nr.14

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivele de investitii „Reparatii capitale la etajele 3, 4 si 5 tronsonul C, la Spitalul Clinic de Recuperare” Iasi, str. Pantelimon Halipa Nr.14

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.10.2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Sanatate, Familie si Protectia Copilului a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr.112568/17.10.2019, a proiectului de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reparatii capitale la etajele 3, 4 si 5, tronsonul C, la Spitalul Clinic de Recuperare Iasi;

Având în vedere raportul de specialitate nr.112561/17.10.2019, întocmit de Serviciul Investiții Proprii;

Având în vedere adresele de solicitare a Spitalului Clinic de Recuperare Iasi, nr.110362/11.10.2019; 110357/11.10.2019; 110360/11.10.2019;

Având în vedere prevederile Legii 95/2006 privind Reforma in domeniul sanatatii;

Având în vedere O.U.G. 162/ 2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale;

Având în vedere prevederile proiectelor nr. 3, 4, 5 din 2019, faza DALI intocmite de SC PROEXPERT CG SRL, aferente etajelor 3, 4 si 5, corp C, la Spitalul Clinic de Recuperare Iasi;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu rectificarile si modificarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investitii „Reparatii capitale la etajele 3, 4 si 5 tronsonul C, la Spitalul Clinic de Recuperare”, str. Pantelimon Halipa Nr.14, Iasi.

(2) Anexa nr.1 face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Investitii Proprii; Directiei Generale Economice și Finante Publice Locale; Directiei Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana Spitalului Clinic de Recuperare Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu                   Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 378 din 31 octombrie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

23*

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

*Domnul consilier local Ghizdovat Vlad nu participa la vot

ANEXA NR. 1 la HCL nr. 378/31.10.2019

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Repararatii capitale la etajele 3,4 si 5, tronsonul C, la Spitalul Clinic de Recuperare”, Iasi, str.Pantelimon Halipa Nr.14

Conform documentatiei tehnico-economice atasate, valoarea estimata a lucrarilor este:

Sursa de finantare este bugetul local al Municipiului Iasi.

Etajul 3 corpul C:

Valoarea totala a lucrarilor = 1.038.868,27 lei cu TVA Din care: C+M = 703932,99 lei cu TVA Durata de executie 12 luni

Etajul 4 corpul C:

Valoarea totala a lucrarilor = 1.036.936,31 lei cu TVA

Din care: C+M = 702.118,73 lei cu TVA

Durata de executie 12 luni

Etajul 5 corpul C:

Valoarea totala a lucrarilor = 1.038.081,50 lei cu TVA

Din care: C+M = 703.194,15 lei cu TVA Durata de executie 12 luni

Presedinte de Sedinta

Paul Corneliu Boisteanu

Consilier local,