Hotărârea nr. 377/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Proiectului – „Simpozionul de Istoria Învăţământului şi Ştiinţelor Tehnice,ediţia a XI-a”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Proiectului - „Simpozionul de Istoria Învățământului și Științelor Tehnice, ediția a XI-a”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.10.2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate Nr. 113053/18.10.2019 privind fundamentarea organizării proiectului;

Având în vedere adresa nr. 111578/15.10.2019 înaintată de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din

Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă organizarea proiectului „Simpozionul de Istoria Învățământului și Științelor Tehnice”, ediția a XI-a, în data de 13 noiembrie 2019 de către Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, în parteneriat cu Municipiul Iași.

Art. 2. Cheltuielile pentru organizarea proiectului vor fi alocate cu respectarea normelor legale incidente din bugetul local în sumă de 11.250 lei, din capitolul bugetar 54.50.00.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Serviciului Relații Comunitare și Politici Publice, Centrului de Informații pentru Cetățeni, Biroului Relații cu Societatea Civilă, Biroului Evenimente Publice, Direcției Juridice și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Direcția Juridică, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Biroul Evenimente Publice.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu                   Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 377 din 31 octombrie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0