Hotărârea nr. 376/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. Ecopiaţa S.A.

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. Ecopiața S.A.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.10.2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere H.C.L. nr. 261/2010 de înființare a S.C. ECOPIAȚA S.A.;

Având în vedere prevederile Legii 82/1991 a contabilității, republicată;

Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetului de stat pentru anul 2019;

Având în vedere prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Având în vedere prevederile OUG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;

Având în vedere prevederile O.G. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145/20.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Ecopiața S.A. nr. 54 din 09.10.2019

Având în vedere referatul de aprobare întocmit de Directorul General al SC Ecopiata SA;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 113997 din 21.10.2019, întocmit de către D.E.F.P.L;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ECOPIAȚA S.A. pentru anul 2019.

(2) Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. În cazul în care se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; SC Ecopiața SA. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de SC Ecopiața SA.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Paul Corneliu Boisteanu Consilier local,

Nr. 376 din 31 octombrie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

18

Împotrivă

6

Abțineri

0