Hotărârea nr. 375/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2019 al SC Termo-Service SA Iași

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019 al SC Termo-Service SA Iași

9

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.10.2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul de specialitate nr 114051/21.10.2019 întocmit de către D.G.E.F.P.L;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 15259/11.10.2019;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Termo-Service S.A. nr. 21/17.10.2019;

Având în vedere Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al SC Termo-Service SA pe anul 2019;

Având în vedere prevederile Legii 329/05.11.2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2019 al S.C.Termo - Service SA .

Art. 2. Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; SC Termo-Service SA. Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de SC Termo-Service SA.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu                   Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 375 din 31 octombrie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

20

Împotrivă

1

Abțineri

2