Hotărârea nr. 374/2019

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societatii Salubris S.A. Iaşi pentru anul 2019

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al Societatii Salubris S.A. Iași pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.10.2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare întocmit de către Societatea Salubris S.A.;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 11406/21.10.2019 întocmit de către Biroul Analiza Economica, Avizari Tarife si Ajutor de Stat;

Având în vedere nota de fundamentare a Societatii Salubris S.A.;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societatii Salubris S.A. din 15.10.2019;

Având în vedere bugetul de venituri și cheltuieli si lista de investiții rectificate pentru anul 2019;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3145/2017, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere prevederile O.U.G. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificari ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

Având în vedere Legea nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;

Având în vedere Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale -republicată;

Având în vedere Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice;

Având în vedere Legea nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților;

Având în vedere H.C.L. 239/2002, privind înființarea Societatii Salubris S.A.;

Având în vedere H.C.L. 491/2007, privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Iași, în mod direct, Societății Comerciale Salubris S.A, prin contract de concesiune;

Având în vedere faptul că Societatea Salubris S.A. are ca unic acționar Consiliul Local Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aproba rectificarea bugetului de venituri și de cheltuieli a Societatii Salubris S.A., pentru anul 2019.

(2) Anexele 1-5 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. În cazul în care se inregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu incadrarea in indicatorii de eficienta aprobati.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Societatii Salubris S.A. Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Societatea Salubris S.A. Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Paul Corneliu Boisteanu Consilier local,

Nr. 374 din 31 octombrie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

CONSILIUL LOCAL IASI

Operatorul economic: SALUBRIS SA IASI

Sediul: Iasi, str. Sos. Nationala Nr.43

Cod unic de inregistrare:RO 14816433

ANEXA nr.1 la hcl 374/31.10.2019

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2019

INDICATORI

Nr. rd.

Aorobat an

2019

Proouneri rectificare an curent 2019

%

Estimări an

2020

Estimări an

2021

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4*100

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE

(Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

84 103

86 073

102.34

86 699

89 299

100.73

103.00

1

Venituri totale din exoloatare. din care:

2

83 650

85 620

102.36

86 239

88 839

100.72

103.01

a)

subvenții, cf. orevederilor legale în viaoare

3

0

b)

transferuri, cf. orevederilor legale în vigoare

4

350

350

100.00

350

350

100.00

100.00

2

Venituri financiare

5

453

453

100.00

460

460

101.55

100.00

3

Venituri extraordinare

6

II.

CHELTUIELI TOTALE

(Rd.7=Rd.8+Rd.20 + Rd.21)

7

80 634

81 369

100.91

82 711

85 463

101.65

103.33

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

80 422

81 257

101.04

82 511

85 263

101.54

103.34

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

15 895

16 425

103.33

15 000

15 000

91.32

100.00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

6 046

6 546

108.27

6 500

6 800

99.30

104.62

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

49 902

50 270

100.74

52 511

54 863

104.46

104.48

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

46 875

47 443

101.21

48 980

51 280

103.24

104.70

C1

ch. cu salariile

13

43 545

44 117

101.31

45 700

48 000

103.59

105.03

C2

bonusuri

14

3 330

3 326

1.00

3 280

3 280

98.62

100.00

C3

alte cheltuieli cu oersonalul, din care:

15

0

0

0

0

0

cheltuieli cu olăți comoensatorii aferente disoonibilizăril or de oersonal

16

0

0

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

1 267

1 087

85.79

1 715

1 715

157.77

100.00

C5

cheltuieli cu contributiile datorate de angajator

18

1 760

1 740

98.86

1 816

1 868

104.37

102.86

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

8 579

8 016

93.44

8 500

8 600

106.04

101.18

2

Cheltuieli financiare

20

212

112

52.83

200

200

178.57

100.00

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (orofit/oierdere)

22

3 469

4 704

135.60

3 988

3 836

84.78

96.19

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

555

753

135.68

638

614

84.73

96.24

V

PROFITUL CONTABIL

RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

2 914

3 951

135.59

3 350

3 222

84.79

96.18

1

Rezerve legale

25

0

0

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

2 914

3 951

135.59

3 350

3 222

84.79

96.18

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

0

0

0

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

0

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

#DIV/0!

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN

FONDURI EUROPENE, din

care:

37

0

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A

INVESTIȚIILOR, din care:

43

26 538

28 316

106.70

8 953

8 033

31.62

89.72

1

Alocații da la buget

44

alocații bugetare aferenta plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

26 538

28 316

106.70

8 953

8 033

31.62

89.72

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

800

834

104.25

800

800

95.92

100.00

2

Nr. mediu de salariați total

49

750

770

102.67

750

750

97.40

100.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

5 127

5 056

98.6

5367

5622

106.15

104.75

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat

51

4 902

4 836

98.7

0

0

0.00

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

111.53

111.19

99.7

114.99

118.45

103.41

103.01

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediurecalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

111.07

110.74

99.70

114.52

117.99

103.41

103.03

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

0

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

959

945

98.54

954

957

100.95

100.31

9

Plăți restante

56

10

Creanțe restante

57

12 408

13 408

108.06

12 160

11 917

90.69

98.00

Președinte de Sedinta Paul Corneliu Boisteanu Consilier local

CONSILIUL LOCAL IASI

Operatorul economic: SALUBRIS SA IASI

Sediul: Iasi, str. Sos. Nationala Nr.43

Cod unic de inregistrare:RO 14816433

ANEXA nr.2

RECTIFICARE

mii lei


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI

Nr. rd.

An precedent 2018

An curent 2019

Propuneri rectificare an curent( 2019)

%

%

din care:

Aprobat

Realizat 2018

Aprobat

Realizat la

30.06.2019

HCL.122/30.0

Hotărârii 1

HCL.187/24.04.2

Hotărârii 1

Trim I

Trim II

Trim III

Trim.IV

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9=8/5*100

9=8/6*100

11

12

13

14

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

70 798

70 798

73 203

84 103

84 103

43 587

86 073

117.58

102.34

20 832

41 975

62 978

86 073

1

Venituri totale din exploatare

2

70 673

70 673

72 933

83 650

83 650

43 533

85 620

117.40

102.36

20 812

41 934

62 908

85 620

a)

din producția v<ândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

68 373

68 373

70 604

81 340

81 340

42 354

83 260

117.93

102.36

20 382

40 864

61 246

83 260

a1)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

66 330

66 330

68 512

79 200

79 200

41 334

81 200

118.52

102.53

19 900

39 900

59 800

81 200

a3)

din redevențe și chirii

6

93

93

80

80

80

30

60

75.00

75.00

12

24

36

60

a4)

alte venituri

7

1950

1950

2 012

2 060

2 060

990

2 000

99.40

97.09

470

940

1 410

2 000

b)

din vânzarea mărfurilor(prod. reziduale)

8

190

190

304

350

350

213

350

115.13

100.00

14

126

240

350

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri

9

190

190

341

350

350

68

350

102.64

100.00

41

144

247

350

c1

Rsdu.b1v1e)n, țdiii,nccf.arper:evederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

190

190

341

350

350

68

350

102.64

100.00

41

144

247

350

d)

din producția de imobilizări

12

715

715

432

350

350

356

500

115.74

142.86

75

150

225

500

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

1205

1205

1252

1260

1260

542

1 160

92.65

92.06

300

650

950

1160

f1)

din amenzi și penalități

15

560

560

602

610

610

329

610

101.33

100.00

150

300

450

610

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital

16

10

10

37

50

50

8

50

135.14

100.00

0

50

50

50

- active corporal e

17

10

10

37

50

50

8

50

135.14

100.00

0

50

50

50

- active necorporale

18

0

0

0

0

0

0

0

0

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0

0

0

0

0

0

0

0

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

0

0

0

0

0

0

f5)

alte venituri

21

635

635

613

600

600

205

500

81.57

83.33

150

300

450

500

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din

22

125

125

270

453

453

54

453

167.78

100.00

20

41

70

453

a)

cdainrei:mobilizări financiare

23

0

b)

din investiții financiare

24

0

c)

din diferențe de curs

25

2

2

0

1

1

0

1

0

0

1

1

d)

din dobânzi

26

115

115

268

450

450

51

450

167.91

100.00

20

40

68

450

e)

alte venituri financiare

27

8

8

2

2

2

3

2

100.00

100.00

1

1

2

3

Venituri extraordinare

28

0

II

CHELTUIELI TOTALE

(Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

66645

66645

66 483

80 634

80 634

39 328

81 369

122.39

100.91

20 002

40 764

60 964

81 369

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

30

66271

66271

66 303

80422

80422

39282

81 257

122.55

101.04

19 951

40 658

60 805

81 257

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd-32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

14198

14198

14 104

15895

15895

7708

16 425

116.46

103.33

3 678

7 856

12 044

16 425

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39),

32

9340

9340

10 212

10950

10950

5263

11 250

110.16

102.74

2 560

5 480

8 390

11 250

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

7 600

7 600

8 510

9 000

9 000

4 569

9 600

112.81

106.67

2 250

4 500

6 750

9 600

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

2 200

2 200

2 235

2 000

2 000

867

2 000

89.49

100.00

460

960

1 460

2 000

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

3 400

3 400

3 775

3 960

3 960

2 253

4 600

121.85

116.16

990

1 980

2 970

4 600

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

1 100

1 100

967

1500

1500

426

1 100

113.75

73.33

200

760

1 320

1 100

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

450

450

431

450

450

220

450

104.41

100.00

110

220

320

450

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

190

190

304

0

0

48

100

32.89

0

0

0

100

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

2159

2159

1445

1765

1765

927

1 795

124.22

101.70

401

852

1 303

1 795

a)

Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

720

720

597

550

550

263

600

100.50

109.09

100

250

400

600

b)

Cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

584

584

430

695

695

473

695

161.63

100.00

171

342

513

695

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

4

4

4

5

5

2

5

125.00

100.00

1

2

3

5

b2)

- către operatori cu capital privat

44

580

580

426

690

690

471

690

161.97

100.00

170

340

510

690

c)

prime de asigurare

45

855

855

418

520

520

191

500

119.62

96.15

130

260

390

500

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.6

46

2699

2699

2447

3180

3180

1518

3 380

138.13

106.29

717

1524

2351

3380

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

150

150

156

180

180

82

180

115.38

100.00

45

90

135

180

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

0

0

0

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din

50

224

224

58

340

340

113

350

603.45

102.94

30

120

230

350

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

30

30

34

40

40

21

50

147.06

125.00

10

20

30

50

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările

52

0

c2)

Cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

194

194

24

300

300

92

300

1 250.00

100.00

20

100

200

300

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate.

54

0

- tichete Cadou otr. campanii de marketing, studiul pieței,

55

0

- ch. de promovare a produselor

56

194

194

24

300

300

92

300

1 250.00

100.00

20

100

200

300

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015

57

70

70

39

90

90

34

100

256.41

111.11

0

30

60

100

dl)

ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate

58

28

28

2

36

36

3

40

2 000.00

111.11

0

12

24

40

d2)

ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și

59

28

28

20

36

36

18

40

200.00

111.11

0

12

24

40

d3)

-sppoernt,t rduinc lcuabruer:ile sportive

60

4

4

1.5

5

5

2

5

333.33

100.00

0

3

4

5

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

14

14

17

18

18

13

20

117.65

111.11

0

6

12

20

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

40

40

70

80

80

32

80

114.29

100.00

20

40

60

80

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

125

125

91

120

120

43

100

109.89

83.33

30

60

90

100

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

5

5

4

7

7

2

7

175.00

100.00

1

2

5

7

- internă

65

2

2

1

2

2

1

2

200.00

100.00

0

1

2

2

- externă

66

3

3

3

5

5

1

5

166.67

100.00

1

1

3

5

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

300

300

335

450

450

188

450

134.33

100.00

112

224

336

450

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

190

190

188

220

220

111

220

117.02

100.00

55

110

165

220

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

1600

1600

1 510

1 700

1 700

915

1 900

125.83

111.76

425

850

1275

1 900

il)

cheltuieli de asigurare și pază

70

400

400

320

375

375

181

375

117.19

100.00

95

190

285

375

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

30

30

22

35

35

11

35

159.09

100.00

9

18

36

35

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

70

70

14

70

70

14

70

500.00

100.00

15

30

45

70

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale,

73

0

0

14

14

16

16

114.29

14

0

0

16

-d ianfecraerne:te bunurilor de natura domeniului public

74

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

i6)

Cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de

76

0

0

3

24

24

13

13

54.17

0

0

24

13

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

2

2

1

0

0

0.00

j)

alte cheltuieli

78

0

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

79

1302

1302

1277

6046

6046

3044

6 546

512.61

108.27

1 502

3 104

4 626

6 546

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și

81

470

470

464

466

466

233

466

100.43

100.00

117

234

351

466

c)

rcehs.ucrusetlaexamidneerliaclență

82

152

152

153

160

160

45

160

104.58

100.00

40

80

120

160

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

10

10

1

120

120

0

120

12 000.00

100.00

0

100

120

120

e)

ch. cu taxa de mediu

84

80

80

24

4 600

4 600

2412

5 100

21 250.00

110.87

1 170

2 340

3 510

5 100

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

590

590

635

700

700

354

700

110.24

100.00

175

350

525

700

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

42 674

42 674

42 317

49 902

49 902

25 021

50 270

118.79

100.74

12 636

25 284

37 274

50 270

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

40 280

40 280

40 114

46 875

46 875

23 465

47 443

118.27

101.21

12 052

23 664

34 956

47 443

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

37 430

37 430

37 396

43 545

43 545

22 021

44 117

117.97

101.31

11 300

22 115

32 480

44 117

a) salarii de bază

89

22 530

22 530

22 291

25 545

25 545

12 652

25 954

116.43

101.60

6 150

12 615

19 080

25 954

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază

90

14 900

14 900

15 105

18 000

18 000

9 369

18 163

120.24

100.91

5 150

9 500

13 400

18 163

c) alte bo nificații (conform CCM)

91

0

C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98 + Rd.99), din care:

92

2850

2850

2718

3330

3330

1444

3 326

122.37

99.88

752

1 549

2 476

3 326

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015

93

450

450

447

600

600

235

600

134.23

100.00

137

274

411

600

- tiche te de cresă, cf. Le gii nr. 193/2006, cu mod ificările

94

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.

95

0

b) tichete de masă;

96

2 300

2 300

2 175

2 600

2 600

1 209

2 600

119.54

100.00

615

1275

1935

2 600

c) tichete de vacanță;

97

0

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul

98

100

100

96

130

130

0

126

131.25

96.92

0

0

130

126

ep)reacletedecnhteltuieli conform CCM.

99

0

C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

20

20

4

0

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de

101

0

pb)e rcsho.ncaul drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri

102

20

20

4

0

0

0

0

jcu)dCehceălttourieșlitide natură salarială aferente restructurării,

103

0

0

C4 Cheltuieli aferente co ntractului de mandat și a altor org ane de conducere

104

864

864

766

1267

1267

706

1 087

141.91

85.79

141

731

1000

1087

|a) pentru ditectori/d.rectorat

105

605

605

539

766

766

509

633

117.44

82.64

96

527

647

633

- componenta fixă

106

321

321

321

438

438

181

305

95.02

69.63

96

199

319

305

- componenta variabilă

107

284

284

218

328

328

328

328

150.46

100.00

0

328

328

328

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din

108

259

259

227

501

501

197

454

200.00

90.62

45

204

353

454

- componenta fixă

109

180

180

175

422

422

118

375

214.29

88.86

45

125

274

375

- componenta variabilă

110

79

79

52

79

79

79

79

151.92

100.00

0

79

79

79

c) pentru AGA și cenzori

111

0

0

0

0

0

0

0.00

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0

0

0

0

0

0

0

C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

1510

1510

1433

1760

1760

850

1 740

121.42

98.86

443

889

1318

1 740

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+

114

8097

8097

8605

8579

8579

3509

8 016

93.16

93.44

2135

4414

6861

8016

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:

115

37

37

1

9

9

7

22

2 200.00

244.44

0

4

6

22

- către bugetul general consolidat

116

7

7

0

7

7

0

7

#DIV/0!

100.00

0

3

5

7

- către alți creditori

117

30

30

1

2

2

7

15

0

1

1

15

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

70

70

992

200

200

9

220

22.18

110.00

0

200

200

220

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

0

0

0

0

0

0.00

0

d)

alte cheltuieli

120

300

300

354

300

300

93

300

84.75

100.00

75

150

225

300

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

4650

4650

4 563

6500

6500

2 831

6 600

144.64

101.54

1410

3010

4610

6 600

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane

122

3040

3040

2695

1570

1570

569

874

32.43

55.67

650

1050

1820

874

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

5000

5000

5 856

5200

5200

1 723

4 600

78.55

88.46

1400

2800

4200

4 600

f1.1)

- provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

200

200

130

100

100

0

100

76.92

100.00

0

0

0

100

f1.2)

- provizioane în legătură cu contractul de mandat

125

363

363

415

640

640

0

480

115.66

75.00

0

0

0

480

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi

126

1 960

1 960

3 161

3 630

3 630

1 154

3 726

117.87

102.64

750

1750

2380

3726

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.133+hd.134+hd.l35), din care:

127

1960

1960

3163

3630

3630

1154

3726

117.80

102.64

750

1750

2380

3726

- din participarea salariaților la profit

128

100

100

100

130

130

0

126

126.00

96.92

0

0

130

126

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

1500

1500

2 576

2800

2800

532

2 000

77.64

71.43

625

1500

1875

2 000

- venituri din alte provizioane

130

360

360

487

700

700

622

1 600

328.54

228.57

125

250

375

1 600

2

Cheltuieli financiare (hd.137+hd.140+hd.143), din care:

131

374

374

180

212

212

46

112

62.22

52.83

51

106

159

112

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

350

350

177

200

200

41

100

56.50

50.00

50

100

150

100

a1) aferente creditelor pentru investiții

133

350

350

177

200

200

41

100

56.50

50.00

50

100

150

100

a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

4

4

1

2

2

0

2

200.00

100.00

0

1

2

2

b1) aferente creditelor pentru investiții

136

0

b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0

c)

alte cheltuieli financiare

138

20

20

2

10

10

5

10

500.00

100.00

1

5

7

10

3

Cheltuieli extraordinare

139

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (hd.1-hd.29)

140

4 153

4 153

6 720

3 469

3 469

4 259

4 704

70.00

135.60

830

1 211

2 014

4 704

venituri neimpozabile

141

720

720

1864

1700

1700

414

1700

91.20

100.00

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

7400

7400

7329

7200

7200

3125

7200

98.24

100.00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

664

664

472

555

555

288

753

159.53

135.68

753

V

DATE DE FUNDAMENTARE

0

1

Venituri totale din exploatare ,din care:(Re.2)

144

70 673

70 673

72 933

83 650

83 650

43 533

85 620

117.40

102.36

20 812

41 934

62 908

85 620

a)

venituri din subventii si transferuri

145

190

190

341

350

350

68

0.00

0.00

41

144

247

350

b)

alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea

146

2575

2

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)

147

40 280

40 280

40 114

46 875

46 875

23 465

47 443

118.27

101.21

12052

23664

34956

47443

a)

sume reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

148

3 673

3 673

1 521

1 521

1 521

1521

b)

sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora pentru intregul an 2018,2019 ca urmare a acordarii unor cresteri salariale in anul 2017,2018

149

1 657

1 657

510

510

510

510

c)

sumele reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile obligatorii

150

3 600

3 600

0

0

3

Cheltuieli cu salariile fRd.88)

151

37 430

37 430

37 396

43 545

43 545

22 021

44 117

117.97

101.31

11 300

22 115

32 480

44 117

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

800

800

748

800

800

800

834

111.50

104.25

800

800

800

834

5

Nr. mediu de salariați

153

740

740

721

750

750

757

770

106.80

102.67

730

740

750

770

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat(lei /persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147-rd93*-rd.98/Rd.153)/12*1000

154

4 474

4 474

4 574

5 127

5 127

5 114

5 056

110.55

98.61

5 441

5 268

5 099

5 056

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat

155

3 468

3 468

4 574

4 902

4 902

4 836

105.74

98.67

5441

5268

5099

4836

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

95.50

95.50

101.16

111.53

111.53

57.51

111.19

109.92

99.70

28.51

56.67

83.88

111.19

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediurecalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

0.00

0.00

100.68

111.07

111.07

57.42

110.74

109.99

99.70

28.45

56.47

83.55

110.74

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153

158

X

X

X

0

C1)

Elemente de calcul a productivitate muncii în unități fizice, din

159

X

X

X

0

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

X

X

X

0

- preț mediu (p)

161

X

X

X

0

- valoare=QPF x p

162

X

X

X

0

- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2

163

X

X

X

0

8

Plăți restante

164

0

0

9

Creanțe restante, din care:

165

11 524

11 524

12 533

12 408

12 408

15 667

13 408

315.09

108.06

12408

12408

12408

13408

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

5 108

5 108

5 529

5 474

5 474

8 891

6 474

117.09

118.27

5 474

5 474

5 474

6 474

- de la operatori cu capital privat

167

2 858

2 858

3 737

3 700

3 700

4 240

3 700

99.01

100.00

3 700

3 700

3 700

3 700

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entități

170

3 558

3 558

3 267

3 234

3 234

2 536

3 234

98.99

100.00

3 234

3 234

3 234

3 234

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de

171

Director General Ec. Neculau Catalin

Contabil sef

Ec. Pipirig Virginica


C ontrol financiar de gestiune Ec. Carjeu Cristina

CONSILIUL LOCAL IASI

Operatorul economic: SALUBRIS SA IASI Sediul: Iasi, str. Sos. Nationala Nr.43 Cod unic de inregistrare:RO 14816433 ANEXA nr.3

RECTIFICARE

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

- mii lei -

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an 2017

%

4 = 3/2

Prevederi an precedent 2018

%

7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3)*), din care:

68 627

69 288

1.01

70 798

73 203

1.03

1

Venituri din exploatare*)

68 509

69 165

1.01

70 673

72 933

1.03

2.

Venituri financiare

118

123

1.04

125

270

2.16

3.

Venituri extraordinare

0

0

0

0

0

Director General

Ec. Neculau Catalin


Contabil sef

Ec. Pipirig Virginica

C ontrol financiar de gestiune Ec.Carjeu Cristina