Hotărârea nr. 372/2019

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2019

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.10.2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat, inregistrat sub nr. 116980/28.10.2019, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat, inregistrat sub nr. 117803/30.10.2019, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat, inregistrat sub nr. 118485/31.10.2019, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/2019 - privind bugetul de stat pentru anul 2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2019, conform Anexei nr. 1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.1 (Sectiunea de functionare), Anexei nr. 1.2 (Secțiunea de dezvoltare), Anexei nr. 1.2.1. a (Lista obiectivelor de investitii in continuare - activitatea proprie), Anexei nr. 1.2.1. b (Lista obiectivelor de investitii noi - activitatea proprie), Anexei nr. 1.2.2. (Lista obiectivelor de investitii-invatamant), Anexei nr. 1.2.3 (Lista obiectivelor de investitii - spitale), Anexei nr. 1.3 (Detalierea cheltuielilor bugetului local pe ordonatori de credite), după cum urmează:

 • 1.1. Se suplimentează bugetul local astfel:

la venituri cu suma de 07.02.01.01 Impozit pe clădiri de la persoane fizice 07.02.01.02 Impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice

+ 17.110,00 mii lei


+ 600,00 mii lei + 1.000,00 mii lei

+ 200,00 mii lei

+ 400,00 mii lei


+ 7.600,00 mii lei


07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.02 Impozit și taxa pe teren de la persoane juridice 11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 16.02.02.01 Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane

fizice


+ 500,00 mii lei

16.02.02.02 Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

+ 300,00 mii lei

+ 100,00 mii lei

+ 300,00 mii lei


16.02.03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

30.02.05.30 Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

34.02.50 Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

36.02.31 Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.50 Alte venituri

37.02.01 Donații și sponsorizări

37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare

39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.07 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unității administrativ-teritoriale

39.02.10 Depozite speciale pentru construcții de locuințe

42.02.69 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fondurile externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

48.02.01.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul current -Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

la cheltuieli cu suma de                               +

54.02.20 Alte servicii publice generale - bunuri si servicii

61.02.20 Ordine publica si siguranta nationala - bunuri si servicii

66.02.51 Sanatate - transferuri intre unitati ale administratiei publice (Spitalul Clinic de Recuperare Iasi)

65.02.20 Invatamant - bunuri si servicii

67.02.51 Cultura, recreere si religie - transferuri intre unitati ale administratiei publice (Ateneul National din Iasi)

68.02.10 Asigurari si asistenta sociala - cheltuieli de personal (Directia Crese Iasi)

68.02.10 Asigurari si asistenta sociala - cheltuieli de personal

+ 490,00 mii lei

+ 100,00 mii lei

+ 27,00 mii lei

+ 248,38 mii lei

+ 1,00 mii lei

- 3.648,97 mii lei

+ 3.648,97 mii lei

+ 2,51 mii lei

+ 279,36 mii lei

+ 11,75 mii lei


+ 700,00 mii lei

+ 4.250,00 mii lei

17.110,00 mii lei

+ 280,00 mii lei

+ 2,00 mii lei

+ 806,00 mii lei

+ 428,00 mii lei

+ 8,00 mii lei

+ 882,00 mii lei


(Directia de Asistenta Sociala Iasi) 68.02.57 Asigurări si asistenta sociala - asistenta sociala (Direcția de

Asistenta Sociala Iasi) 68.02.59 Asigurari si asistenta sociala - alte cheltuieli (Directia de Asistenta Sociala Iasi)

68.02.71 Asigurari si asistenta sociala - cheltuieli de capital (Directia Crese)

70.02.20 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - bunuri si servicii

74.02.20 Protectia mediului - bunuri si servicii 74.02.71 Protectia mediului - cheltuieli de capital

81.02.40 Combustibili si energie - subventii (S.C. Veolia S.A.)

84.02.40 Transporturi - subventii (S.C. Compania Transport Public S.A.)

84.02.58 Transporturi - proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 87.02.55 Alte actiuni economice - alte transferuri

+ 904,00 mii lei


+ 5.160,00 mii lei


+ 227,00 mii lei

+ 13,00 mii lei


+ 367,41 mii lei

+ 40,00 mii lei

+ 1,00 mii lei

+ 500,00 mii lei


2.414,59 mii lei


4.950,00 mii lei

+ 127,00 mii lei


 • 1.2. Se aprobă virări de credite de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare, astfel:

65.02.20 Invatamant - bunuri si servicii 67.02.20 Cultura, recreere si religie - bunuri si servicii (Directia

Exploatare Patrimoniu)

68.02.10 Asigurari si asistenta sociala - cheltuieli de personal

68.02.57 Asigurari si asistenta sociala - asistenta sociala

68.02.59 Asigurari si asistenta sociala - alte cheltuieli

51.02.71 Autoritati publice si actiuni externe - cheltuieli de capital

65.02.71 Invatamant - cheltuieli de capital

66.02.71 Sanatate - cheltuieli de capital

68.02.71 Asigurari si asistenta sociala - cheltuieli de capital 70.02.71 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - cheltuieli de capital

74.02.71 Protectia mediului - cheltuieli de capital

- 427,00 mii lei


 • - 209,00 mii lei

 • - 1.786,00 mii lei

 • - 5.160,00 mii lei

 • - 227,00 mii lei

 • - 442,51 mii lei

 • - 1.875,52 mii lei

- 55,00 mii lei

 • - 449,00 mii lei


 • - 419,50 mii lei

 • - 475,52 mii lei


\87.02.71 Alte actiuni economice - cheltuieli de capital 51.02.20 Autoritati publice si actiuni externe - bunuri si servicii 54.02.20 Alte servicii publice generale - bunuri si servicii


- 6,00 mii lei

+ 36,00 mii lei

+ 35,00 mii lei


54.02.72 Alte servicii publice generale - active financiare

67.02.20 Cultura, recreere si religie - bunuri si servicii (S.C. Servicii Publice Iasi)

67.02.51 Cultura, recreere si religie - transferuri intre unitati ale administratiei publice (Ateneul National din Iasi)

67.02.71 Cultura, recreere si religie - cheltuieli de capital

68.02.71 Asigurari si asistenta sociala - cheltuieli de capital (Directia de Asistenta Sociala Iasi)

70.02.20 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - bunuri si servicii (Directia Exploatare Patrimoniu)

74.02.20 Protectia mediului - bunuri si servicii (S.C. Salubris S.A.)

84.02.20 Transporturi - bunuri si servicii (S.C. Citadin S.A.)

84.02.40 Transporturi - subventii (S.C. Compania Transport Public S.A.)

84.02.58 Transporturi - proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020


+ 0,50 mii lei


1.000,00 mii lei


+ 45,00 mii lei

3.931,40 mii lei + 648,59 mii lei


+ 138,00 mii lei


1.000,00 mii lei

1.000,00 mii lei

1.585,41 mii lei


84.02.71 Transporturi - cheltuieli de capital


+ 50,00 mii lei

2.062,15 mii lei


1.3. Distribuirea sumelor de la titlul 85 “Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent”:


Diminuarea sumelor de la titlul 85


- 800,00 mii lei


84.02.85 Transporturi

- 800,00 mii lei

Distribuirea sumelor de pe titlul 85

+ 800,00 mii lei

54.02.20 Alte servicii publice generale - bunuri si servicii

+ 800,00 mii lei


Art. 2. Se suplimentează bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 871,50 mii lei, conform Anexei nr. 2 (Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii), Anexei nr. 2.1 (Secțiunea de funcționare), Anexei nr. 2.2 (Secțiunea de dezvoltare) si Anexei nr. 2.3 (Detalierea cheltuielilor bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe ordonatori de credite), astfel:

 • •  la venituri în sumă de    + 871,50 mii lei

 • •  la cheltuieli în sumă de   + 871,50 mii lei

Art. 3. Se suplimenteaza bugetul fondurilor externe nerambursabile cu suma de 12,00 mii lei, conform Anexei nr. 8 (Bugetul fondurilor externe nerambursabile-Sectiunea de dezvoltare), astfel:

 • •  la venituri în sumă de    + 12,00 mii lei

 • •  la cheltuieli în sumă de   + 12,00 mii lei

Art. 4. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 3 (Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2019), Anexei nr. 4 (Sinteza finantării programelor), Anexei nr. 4.1 (Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare) si Anexei nr. 4.2. (Sinteza proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare).

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iasi; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare ; Direcției Exploatare Patrimoniu; Direcției Fond Locativ și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică a Finanțelor Publice Locale, Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare si Direcția Exploatare Patrimoniu si Direcția Fond Locativ.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Paul Corneliu Boisteanu Consilier local,

Nr. 372 din 31 octombrie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0