Hotărârea nr. 371/2019

HOTĂRÂRE privind redistribuirea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2018

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind redistribuirea excedentului Municipiului Iași înregistrat la 31 decembrie 2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.10.2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere Legea nr. 50/2019 - privind bugetul de stat pentru anul 2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă redistribuirea excedentului Municipiului Iași pe anul 2018, dupa cum urmeaza:

Cap. 66.02.58 Sanatate, pentru proiectul:

„Eficientizare energetica Spital Clinic de Recuperare Iasi „

- 381,26 mii lei


Cap. 67.02.58 Cultura, recreere si religie, pentru proiectul: „Consolidare si reabilitare Muzeu de

Istorie Naturala - Corp A“                                                +381,26 mii lei

Cap. 70.02.58 Locuinte, servicii, dezvoltare publica pentru obiectivul: „Reabilitarea/modernizarea/ extindere, eficientizare retea iluminat public in Municipiul Iasi“                                                            - 100,00 mii lei

Cap. 81.02.58 Combustibil si energie pentru obiectivul:

„Reabilitare retele termice, sistem termoficare in Municipiul Iasi pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea cu caldura urbana. etapa III“ - 100,00 mii lei

Cap. 84.02.58 Transporturi, pentru proiectele:

„Reabilitarea infrastructurii de tramvai in Municipiul Iasi „

„Reabilitarea infrastructurii de tramvai Iasi Dancu „

+ 160,00 mii lei

- 160,00 mii lei

Cap. 70.02.71 Locuinte, servicii, dezvoltare publica pentru obiectivele:

„Achizitii parcometre“

„Construire locuințe pentru tineri zona Grădinari“

-34,00 mii lei

-637,00 mii lei

Cap. 81.02.71 Combustibil și energie pentru obiectivul:

„Cofinanțare obiective de investiții prin Programul de Termoficare 2006-2020 caldură și confort: Refacere a izolației magistralei de legătură 2xDn1100;

Extindere rețele termice primare în vederea racordării de noi consumatori la SACET din Municipiul Iași „                                                                  - 1,40 mii lei

Cap. 84.02.71 Transporturi pentru obiectivele:

„Modernizare străzi șos Bîrnova,str. Smîrdan, bd. Primăverii, str. I.C Constantinescu, str.P.Vancea, str. Moșu, str. Ogorului, al.T. Neculai, al. și str. Strugurilor, șos Iași-Voinești, str. Transilvaniei, str. Olteniei, str. Bucovinei, str. Semănătorului“ +1.871,40 mii lei

„Reabilitarea infrastructurii rutiere în zona industrială a Municipiului Iași“ - 999,00 mii lei

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iasi; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Serviciului Buget; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Directiei Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Serviciul Buget din cadrul Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Directia Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu                   Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 371 din 31 octombrie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 371 din 31 octombrie 2019